Spomienka na prínos mládeže k slobode a demokracii na Slovensku

1406

Dnes si pripomíname dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Československu v čase dvoch autoritatívnych režimov, ktoré ovládli našu krajinu. Udalosti zo 17. novembra 1989 sú viacerým známe a väčšina spoločnosti si ich pamätá. Málokto vie, že udalosti z roku 1989 boli pripomienkou k zatvoreniu vysokých škôl v Čechách a deportácii mnohých študentov do koncentračných táborov v roku 1939.

Práve tieto dve udalosti pripomínajú význam mládeže a študentov pri budovaní demokracie a získaní slobody. V dnešnej situácii je táto pripomienka o to nutnejšia, keďže práve mládež a prvovoliči sú často označovaní ako tí, ktorí ľahko podľahnú populistickým vyjadreniam politikov a inklinujú k zjednodušeným riešeniam zložitých spoločenských problémov, ktoré ponúkajú autokratické a extrémne strany s jednou silnou charizmatickou osobnosťou.

Skauting a naši členovia stáli vždy na strane demokracie a slobody na rozdiel od oboch totalitných režimov, ktoré nás spútali okovami diktatúry. Skautská organizácia bola identifikovaná ako bezpečnostná a ideologická hrozba. Mnohí skauti a skautky boli pod tlakom perzekúcií nútení emigrovať do zahraničia alebo čeliť súdnym procesom. V súčasnosti funguje skautská organizácia na území Slovenska najdlhšie – takmer 30 rokov. Aby sme sa tých 30 rokov naozaj aj dočkali, čaká nás ešte neľahká úloha.

Úlohou skautingu je práca s deťmi a mládežou, cieľom je vychovať aktívnych občanov tejto spoločnosti, ktorí budú nositeľmi myšlienok slobody a demokracie. Preto by sme chceli povzbudiť našich vedúcich a členov k venovaniu sa na stretnutiach témam vedúcim k výchove ku aktívnemu občianstvu a základným pilierom demokracie. Našim zámerom je povzbudzovať ich, aby sa nebáli pomenovať zlo, ktoré šíri a živý myšlienky xenofóbie, rasizmu a nacionalizmu na úkor vlastenectva.

Odporúčame, aby sa naši členovia a zložky nezúčastňovali aktivít, ktorých budú účastné organizácie s ideologickým zázemím v rozpore s hodnotami Slovenského skautingu a priamo odvolávajúcim sa na režimy a odkaz jeho predstaviteľov, ktorí v minulosti zakázali činnosť skautskej organizácie.

Veríme, že pravidelným pripomínaním a žitím hodnôt našej organizácie prispejeme k tomu, aby sa skauting dožil 30. výročia svojho obnovenia.