110 rokov skautingu na území dnešného Slovenska

844

Dlhé obdobie sme na Slovensku vedeli, že prvý skautský oddiel na našom území vznikol  v roku 1913 v Komárne. No skúmanie histórie dokáže niekedy priniesť skutočné prekvapenia.  Jedným z takýchto prekvapení bolo aj zistenie ohľadom vzniku prvého oddielu na území  Slovenska. 

Úspech skautskej myšlienky v Anglicku začal pomerne rýchlo prenikať aj do ostatných krajín. Ani vtedajšie Rakúsko – Uhorsko nebolo výnimkou. Kým v Rakúskej časti monarchie  vznikol prvý oddiel v roku 1910, v tej Uhorskej to bolo o dva roky neskôr v roku 1912. Hoci  to skauti na začiatku nemali vôbec jednoduché, hnutie sa vďaka zapáleným činovníkom šírilo  do čoraz väčšieho počtu miest monarchie. 

Na základe nariadenia Ministerstva školstva č. 155 956 zo dňa 16. januára 1913 bolo  prikázané zriadiť na školách telovýchovné krúžky. Mikuláš Komoróczy, mimoriadne aktívny učiteľ telesnej výchovy preto na rožňavskom katolíckom gymnáziu zriadil 20. februára 1913 telovýchovný krúžok a okrem toho aj chlapčenský skautský oddiel. Ten viedol šesť členný výbor a šiesti velitelia. Tomuto skautskému oddielu venovali pozornosť aj rožňavské noviny Sajó Vidék a 8. marca 1913 o ňom vydali článok. 

Foto: článok v Rožňavských novinách z 8. marca 1913

„Rožňavské katolícke gymnázium založilo spomedzi domácich stredných škôl prvý skautský oddiel. Hlavným veliteľom oddielu je profesor telesnej výchovy Miklós Komoróczy, ktorý sa v záujme odborného vedenia oddielu počas Veľkonočných prázdnin spojí s vedením budapeštianskeho skautského oddielu a tak už od začiatku apríla začne svoje pôsobenie s plne organizovaným oddielom. Do novovzniknutého oddielu s veľkým oduševnením vstúpili aj študenti z nižších tried.“ 

 

Už na jar 1913 uskutočnil oddiel niekoľko jednodňových aj viacdňových výprav. Medzi  najzaujímavejšie patrí trojdňová poznávacia výprava, ktorá sa uskutočnila 15. – 17. mája 1913  na Horehroní. Zúčastnilo sa jej 31 študentov – skautov a traja profesori na čele s Mikulášom  Komoróczym. Oddiel mal mimoriadne bohatú a aktívnu činnosť až do prelomu rokov 1916 – 

1917, kedy vojnové útrapy naplno doľahli na obyvateľstvo aj v tomto regióne. Činnosť  skautského oddielu bola prerušená, rovnako ako v iných mestách na území Slovenska.

Foto: Mikuláš Komoróczy a budova katolíckeho gymnázia v Rožňave.

Ďalšie správy o skautingu v Rožňave máme až neskôr z roku 1919, ale už z novej Československej republiky. 

Na jar 1913 sa začali stretávať so svojim učiteľom Alexandrom Karlem aj chlapci na benediktínskom gymnáziu v Komárne, no svoj skautský oddiel oficiálne založili až 23. mája 1913.  

Tento objav výrazne prepísal doterajšie známe dejiny skautingu na našom území. Za pomoc pri bádaní a objave ďakujeme hlavne Jurajovi Králikovi z Rožňavy, ktorý nás na tieto skutočnosti upozornil. My ďalej pokračujeme v skúmaní archívnych prameňov týkajúcich sa tohto oddielu. Kto vie, čo nové ešte prinesú. 

Autor: Michal Novák, Historická komisia Slovenského skautingu
historicka.komisia@skauting.sk