Úvod Ústredie Administratíva Zmeny v zboroch a oblastiach

Zmeny v zboroch a oblastiach

Každý skautský oddiel, zbor či oblasť si žije svojím životom a súčasťou tohto života sú aj najrôznejšie zmeny a novinky. Patria medzi ne aj zmeny personálne, ktoré sú absolútne prirodzeným prvkom fungovania jednotlivých kolektívov.

Ako však zariadiť takéto zmeny administratívne?

Zápisnica

Zbor
Minimálne raz za tri roky má zbor povinnosť zorganizovať zborovú schôdzu, ktorá volí zborovú radu. Viac o tomto procese je možné nájsť v Organizačnom poriadku. V rokoch, kedy sa nekoná zborová schôdza sa stretáva zborová rada a plánuje a hodnotí činnosť zboru. Väčšina zborov tieto schôdze plánuje na začiatok kalendárneho roka, nie je však výnimkou ani akýkoľvek iný mesiac v roku.

Zo zborovej schôdze/stretnutia zborovej rady je potrebné vyhotoviť jednoduchú zápisnicu, ktorej kópia sa posiela na Ústredie SLSK a príslušnému oblastnému vodcovi do 30 dní od konania. Všetky zmeny (vodcu zboru, oddielových vodcov, sídla zboru) je potrebné vyznačiť a uviesť nové mená a adresy, ako aj kontaktné údaje.

Vzor zápisnice je k dispozícií nižšie.

Oblasť
Každé tri roky organizuje oblasť oblastné zhromaždenie, ktoré volí oblastnú radu. Viac o tomto procese je možné nájsť v Organizačnom poriadku. Z oblastného zhromaždenia je potrebné vyhotoviť zápisnicu, ktorej kópia sa posiela na Ústredie SLSK do 30 dní od konania. Všetky zmeny vo funkciách, prípadne o sídle je potrebné vyznačiť a uviesť nové mená a adresy, ako aj kontaktné údaje.

Zmena vodcu zboru/oblasti

V prípade zmeny vodcu zboru alebo oblasti prebieha tento proces:

 • Na základe zápisnice, podpíše štatutár SLSK s novým štatutárom zboru/oblasti novú Dohodu o právnej subjektivite.
 • Nový štatutár preberá od predchádzajúceho štatutára celkovú agendu (odporúčame vyhotoviť si preberací protokol v súvislosti s majetkom a záväzkami, ktorý obaja štatutári podpíšu).
 • Nový štatutár nahlasuje zmenu na príslušné úrady a inštitúcie, predovšetkým:
  • Daňový úrad SR
  • banka / peňažný ústav (zmena osoby oprávnenej disponovať účtom v súčinnosti s predchádzajúcim štatutárom)
  • kontaktuje partnerov zboru a predstaví sa im (podľa potreby a situácie)

Zmenu štatutára nie je potrebné nahlasovať na Štatistický úrad ani na Ministerstvo vnútra SR.

Zmeny v oddieloch

Pokiaľ prebehnú zmeny v oddiele (vodca, názov, zánik, vznik oddielu) mimo času riadnej registrácie zboru alebo samostatného oddielu, je tieto zmeny nutné nahlásiť na Ústredie.

 • Na základe zápisnice, kde zborová rada/schôdza odsúhlasila zmenu vodcu alebo názvu oddielu, zánik/vznik oddielu,  Ústredie SLSK zaeviduje zmeny v centrálnom adresári zložiek SLSK.

Je dôležité nahlasovať aj tieto zmeny kvôli evidencií a komunikácií potrebných informácií aktuálnym vodcom.

Zmenilo sídla zboru/oblasti

V prípade zmeny sídla zboru alebo oblasti prebieha tento proces:

 • Na základe zápisnice, podpíše štatutár SLSK so štatutárom zboru/oblasti novú Dohodu o právnej subjektivite s aktuálnymi údajmi.
 • Ústredie SLSK nahlasuje zmenu údajov na Ministerstvo vnútra SR.
 • Nový štatutár nahlasuje zmenu na príslušné úrady a inštitúcie, predovšetkým:
  • Daňový úrad SR
  • banka / peňažný ústav (zmena osoby oprávnenej disponovať účtom v súčinnosti s predchádzajúcim štatutárom)
  • kontaktuje partnerov zboru a predstaví sa im (podľa potreby a situácie)

Vznik a zánik zboru/oblasti

Založenie nového zboru alebo oblasti, prípadne zánik si vyžaduje silnú kooperáciu s Ústredím, preto je potrebná komunikácia všetkých krokov. Každý z týchto procesov začína zaslaním zápisnice zo zborovej schôdze/oblastného zhromaždenia, ktoré o vzniku/zániku rozhodlo. O ďalších krokoch informuje štatutára Ústredie.

V procese každej z týchto zmien sa budeme snažiť byť nápomocní a radi poradíme na ustredie@skauting.sk.

Potvrdenie o IČO
Pri žiadostiach o grantovú podporu v rôznych projektoch je často nutné prikladať potvrdenie o IČO. Proces získania pre zbory a oblasti trvá dlhšie, preto odporúčame žiadať Ústredie o toto potvrdenie v predstihu.

Agendu týchto potvrdení vedie Ministerstvo vnútra SR. Žiadosť o vydanie potvrdenia na Ministerstvo vnútra musí podávať materská organizácia, teda Ústredie. Neakceptujú, ak si potvrdenie vypýta zbor/oblasť (nižšia organizačná zložka) a nevydáva sa na počkanie.

Prosíme vás teda o trpezlivosť a spoluprácu.

Najčítanejšie na skauting.sk

Skautský snem bude! Ale…

Neustále sa meniaca situácia spojená s koronavírusom mení aj okolnosti Skautského snemu v Prievidzi, ktorý nás čaká už v druhý októbrový víkend. Ako teda...

Nové preventívne pravidlá pre skautské stretnutia

Slovenský skauting zavádza v súvislosti s jesenným znovuobnovením pravidelnej činnosti usmernenia pre družinovky, oddielovky, jednodňové a viacdňové výlety. Pri organizácii skautských stretnutí musíme brať...

Letné čísla časopisov sú už medzi našimi členmi. Prezradíme, kedy vám prídu tie...

Najnovšie letné čísla skautských časopisov už majú členovia Slovenského skautingu a predplatitelia v rukách. Netradične vyšlo letné vydanie nie pred prázdninami, ale v posunutom...

Sledujte nás

3,803fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
289sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať