Domov Ústredie Administratíva Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Všetci zaregistrovaní členovia Slovenského skautingu majú možnosť čerpať zo svojej registrácie aj niekoľko výhod. Patrí sem aj úrazové poistenie, ktoré je súčasťou základného balíka starostlivosti o našich členov.

Koho sa poistenie týka

Poistenie sa týka všetkých členov Slovenského skautingu, ktorí sa zaregistrovali v príslušnom roku buď v riadnej registrácií alebo v doregistrácií kedykoľvek počas roka, vždy však pred prípadnou poistnou udalosťou.

Čoho sa poistenie týka

Ide o základný balík služieb úrazového poistenia, ktoré máme uzatvorené so spoločnosťou Allianz. Vzťahuje sa na čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, ako aj na trvalé následky úrazu, resp. v  najhoršom prípade smrť spôsobenú úrazom.

Toto poistenie sa týka úrazov, ktoré sa stali počas akejkoľvek skautskej akcie konanej na Slovensku – v rámci oddielov a zborov sa akcia berie ako skautská, ak je s ňou riadne oboznámený zodpovedný oddielový, resp. zborový vodca a koná sa s jeho vedomím a súhlasom. Spadajú sem samozrejme aj pravidelné družinovky. Poistka neplatí pre úrazy, ktoré vznikli v zahraničí. V prípade zahraničných akcií je potrebné uzavrieť cestovné poistenie. Okrem samotných akcií sa do poistky ráta aj organizovaná cesta na/zo skautských akcií do miesta bydliska. Na akcii musia byť splnené všetky podmienky bezpečnosti, aké vyžaduje konkrétny typ akcie. Ako pomôcka môže vodcom a organizátorom akcií poslúžiť aj kapitola Bezpečnosť v rámci nášho Organizačného poriadku.

Výlety do hôr

Poistenie samozrejme platí i v horách, ak ide o skautskú akciu a ak sú dodržané všetky pravidlá bezpečnosti, aké sa na konkrétny výstup vzťahujú. Pozor, toto poistenie však neobsahuje pripoistenie pre zásahy horskej záchrannej služby a vrtuľníka.

Ako to je to teda s platením?

Horská služba
Podľa platného Zákona o Horskej záchrannej službe je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (nevzťahuje sa na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).
Dospelý človek si musí na horách zriadiť zvláštne poistenie, aby si takýto zásah nehradil sám (deti do 18 rokov sú poistené automaticky, resp. nehradia takýto zásah).

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
je na Slovensku realizovaná prostredníctvom siedmich operačných stredísk. Prevádzkuje ju „ATE“ – Air–Transport Europe,spol. s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním leteckej záchrany. Pre slovenských občanov i zahraničných turistov je k dispozícii 24 h. denne počas celého roka. Vzhľadom na to, že ATE má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami so sídlom v SR, záchrana vrtuľníkom je pre všetkých ich poistencov plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia. Privoláš ju cez 112 alebo 155 a operátori zabezpečiaich zásah.

Základom je vždy volať 112, kde operátori zariadia bezplatný zásah podľa potreby a danej situácie. Horskú službu volať priamo iba vtedy, ak máš poistenie alebo ak si dieťa.

Postup pri riešení poistnej udalosti

  • Ak sa stal úraz na skautskej akcií, je potrebné kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk) s informáciami: ako, kedy, komu, na akej akcii, aký úraz sa stal. Je potrebné priložiť sken lekárskej správy.
  • Ústredie na základe informácií pošle na mailovú adresu dotyčnej osoby/rodičov/vodcu (podľa dohody):
    • presný postup celého vybavovania,
    • potvrdenie, že úraz sa stal na skautskej akcii
    • potvrdenie o tom, že daná osoba je členom Slovenského skautingu.
  • Následne je potrebné vyplniť online hlásenie o udalosti na stránke spoločnosti Allianz
  • Ďalší priebeh je už štandardným postupom riešenia poistnej udalosti podľa pravidiel spoločnosti Allianz.

Všetkým účastníkom i organizátorom akcií predovšetkým želáme, aby tieto informácie nikdy nepotrebovali použiť v praxi. V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícií.

Aktuálne najčítanejšie

Letné skautské časopisy už vo vašich schránkach!

Letné skautské tábory a ich nenahraditeľná atmosféra sú na dosah. Ruka v ruke s nimi prichádzajú letné čísla Džungle, Skauta a Média, ktoré nesmú...

Letné skautské tábory s Manuálom pre organizátorov

Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok je najväčšou novinkou zrušenie povinnosti mať od...

Aktívne občianstvo – superschopnosť, ktorá mení svet

Ak by ste mohli mať nejakú superschopnosť, akú by ste si vybrali? Tá moja je aktívne občianstvo. A na rozdiel od telepatie, neviditeľnosti alebo...