Úvod Ústredie Ocenenia a vyznamenania

Ocenenia a vyznamenania

Oceňovať našich skautov a skautky je potrebné! To nás učia už na radcovských kurzoch a lesných školách. Prednášky o motivácii a spôsoboch oceňovania sú súčasťou väčšiny našich vzdelávacích podujatí. Teoreticky by sme o oceňovaní mali vedieť všetko. Kedy si však ty naposledy niekoho ocenil alebo navrhol na udelenie skautského ocenenia alebo vyznamenania?

Člen družiny, ktorý je veľmi aktívny a sám od seba pomáha ostatným; zástupca vodcu, ktorý si svedomito plní svoje povinnosti; rover, ktorý usporiadal motivačnú trojdňovku; náš zborový vodca, ktorý je pre všetkých vzorom; inštruktor z lesnej školy, ktorý jej venuje veľa svojho času, … Toto všetko sú tí skauti a skautky, ktorým by sme mali poďakovať a pochváliť ich. Každý z týchto ľudí bude samozrejme vnímať ocenenie inak, no spoločným menovateľom by malo byť vyjadrenie našej spokojnosti, uznania a vďaky. Ocenenie motivuje nielen oceneného, ale aj ľudí v jeho okolí, aby vedeli, kam smerovať. Samozrejme, nikto z nás nezastáva svoju skautskú funkciu preto, aby získal zbierku všetkých ocenení a vyznamenaní…

Ako oceňovať?

Univerzálna poučka hovorí, že oceňovať máme pred ľuďmi a trestať v súkromí. Každý človek je však iný a ak vieme, že nášho vodcu viac poteší ocenenie v súkromí, nič nám nebráni urobiť to po svojom. Ocenený by mal mať zo získania ocenenia dobrý pocit, nie traumu, že sa pri jeho udelení necítil komfortne. Pristupujme k oceneným individuálne.

V Slovenskom skautingu používame niekoľko ocenení a vyznamenaní, ktoré sú udeľované za príkladné skautské správanie, rozvoj skautingu, či výchovu mládeže v duchu našich skautských ideálov. Počas našej skautskej histórie sa používali viaceré vyznamenania, ktoré sa dnes už neudeľujú. Boli nimi napríklad Skautská láska, Za skautskú vernosť, či Tri prúty bratstva. Tieto sú naďalej rešpektované a uznávané, aj keď dnes už máme len týchto 7 aktuálnych vyznamenaní a 4 ocenenia.

Vyznamenania

Rad strieborného vlka a Rad strieborného trojlístka

Tieto vyznamenania sú znakom najvyššej pocty, ktorá môže byť skautom preukázaná. Udeľuje sa za výnimočnú a príkladnú výchovnú činnosť, dlhoročnú prácu v skautingu, pozitívne výsledky na poli rozvoja, vernosť skautským ideálom a za príkladné osobné a morálne postoje.

Rad strieborného vlka sa udeľuje len mužom, Rad strieborného trojlístka len ženám a každý Rad môže mať maximálne 7 nositeľov.

Medaila Služba skautingu

Služba skautingu je poďakovanie za dlhoročnú aktívnu prácu skautského činovníka, výnimočnú vodcovskú činnosť a zásluhy v napredovaní organizácie. Služba skautingu má 3 stupne, pričom 3. stupeň sa udeľuje za minimálne 5 rokov činovníckej činnosti, 2. stupeň za 10 rokov činnosti a 3. stupeň až za 20 rokov aktívnej činnosti činovníka.

Medaila Syrinx

Syrinx sa udeľuje ako poďakovanie za dlhoročnú pomoc a rozvoj skautingu pre dospelých na Slovensku, napríklad v oblasti vzdelávania dospelých činovníkov, práca v KDSaS (Kruh dospelých skautov a skautiek) alebo práca v oddieloch dospelých skautov. Medaila Syrinx má 3 stupne, pričom bronzový stupeň sa udeľuje minimálne za 5 rokov činnosti vodcu, strieborný za 10 rokov činnosti a zlatý stupeň za celoživotnú prácu v oblasti rozvoja skautingu pre dospelých.

Skautský čin

Skautský čin sa udeľuje dospelým i nedospelým členom Slovenského skautingu, ktorí  preukázali statočnosť pri záchrane ľudského života, zdravia alebo za príkladnú pomoc pri záchrane prírody či hmotných statkov.

Medaila Skautská vďačnosť

Skautská vďačnosť sa udeľuje ako hlboký prejav vďačnosti nečlenom Slovenského skautingu, ktorí významne pomohli skautskému hnutiu. Udeľuje sa napríklad partnerom, rodičom, členom zahraničných skautských organizácií.

Čestné členstvo

Čestné členstvo je vyznamenanie práce na rozvoji a pomoci skautskému hnutiu, ktoré sa udeľuje za dlhodobú obetavú prácu s mládežou, rozširovanie a skvalitňovanie činnosti skautingu, rozvoj dobrého mena a pomoc skautskému hnutiu. V niektorých prípadoch je možné udeliť vyznamenanie aj neskautom.

Ocenenia

7 ľalií

7 ľalií sa udeľuje našim členom ako poďakovanie za ich aktivitu a prejavenú snahu nad rámec bežných povinností. Oceňuje sa najmä snaha, aktivita a ochota. Ocenenie má 7 stupňov, pričom 1. a 2. stupeň sú určené pre vĺčatá a včielky, 3. a 4. pre skautov a skautky, 5. a 6. pre rangerov a rangerky a 7. stupeň pre roverov a roverky.

Skaut roka

Skaut roka sa udeľuje tým členom Slovenského skautingu, ktorí sú vzorom pre svojich členov, venujú sa činnostiam nad rámec svojich povinností a vyčnievajú medzi svojimi rovesníkmi. Aktuálne sa oceňuje v 4 kategóriách: radca, radkyňa, vodca a vodkyňa raz ročne.

Doživotné členstvo

Doživotné členstvo sa udeľuje členom SLSK minimálneho veku 80 rokov za dlhodobú prácu s mládežou, rozširovanie a skvalitňovanie skautingu a jeho obnovenie po obdobiach, kedy bol skauting na Slovensku zakázaný.

Poďakovanie Slovenského skautingu

Poďakovanie Slovenského skautingu sa udeľuje za pomoc a rozvoj skautského hnutia na regionálnej alebo národnej úrovni a môže byť udelené aj nečlenom.

Oceňovať je na jednej strane jednoduché, no mnohí z nás nevedia, ktoré z existujúcich ocenení alebo vyznamenaní si vybrať. Podrobné informácie o jednotlivých vyznamenaniach a oceneniach nájdete na:

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy, neváhajte kontaktovať Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Granty na podporu zborov a oddielov v roku 2022

Náčelníctvo a ústredie SLSK vyhlasujú grantové kolá na podporu oddielov a zborov. Projektové zámeryKlubovne - opravy, rekonštrukcie, vybavenie skautských klubovní. Riešenie akútnych problémov, zvýšenie...

„So Skautskou službou som začal už na začiatku, počas pandémie, teraz to bola...

Iniciatíva Skautskej služby vznikla už v úvode vypuknutia pandémie ochorenia covid-19 s cieľom pomáhať v čase núdzi. Ocitli sme sa v ďalšej náročnej situácii,...

Skautské tábory budú!

Leto sa nám rýchlo blíži a s ním aj tábory. Po dvoch, do poslednej chvíle, neistých rokoch v tom máme jasno. Tábory sa organizovať...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať