Domov Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, občianske združenie Slovenský skauting, o.z., so sídlom Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 00 598721, zapísané v Evidencii občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom: VVS/1-909/90-39.

Nakoľko zriaďujeme v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a našich stanov organizačné jednotky, ktorých právna subjektivita je odvodená od právnej subjektivity nášho občianskeho združenia (napr. zbor, oblasť), vystupujeme spolu s týmito organizačnými jednotkami ako spoloční prevádzkovatelia, pričom v zmysle našej dohody sme určili zodpovednosť za plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie Vašich práv a povinnosť poskytovať Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, občianskemu združeniu Slovenský skauting, o.z. Z tohto dôvodu nás neváhajte, ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, kedykoľvek kontaktovať na nasledovných kontaktných údajoch, a to aj v prípade, ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na úrovni organizačnej jednotky (napr. zboru alebo oblasti):

Slovenský skauting, o.z.
so sídlom Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava,
e-mail: ustredie@skauting.sk,
telefón: 02 – 446 40 154 (zadávajte aj s predvoľbou),
mobil: 0948 310 100

2. Ako, prečo a po akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach a prípadoch. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje pre daný účel.

ÚČELPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Evidencia členov: Keďže sme občianskym združením, sme povinní viesť evidenciu svojich členov, a preto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené na prihláške, ktorú podávate, ako aj iné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli.Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme Vás evidovali ako člena a mohli ste vykonávať práva a povinnosti, ktoré sa priznávajú členom nášho občianskeho združenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, našich stanov a iných interných predpisov.Po dobu trvania členstva v občianskom združení a 4 roky po jeho ukončení.
Účasť na zasadnutiach a poradách orgánov: Členom je umožnené podieľať sa na riadení a kontrole nášho občianskeho združenia prostredníctvom jeho orgánov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať osobné údaje členov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach a poradách orgánov a vyhotovovať v tejto súvislosti aj príslušnú dokumentáciu z týchto zasadnutí a porád (napr. zápisnice, záznamy).Na spracúvanie osobných údajov pre tento účel nie je potrebný Váš súhlas, keďže táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov a našich stanov.Po dobu existencie nášho občianskeho združenia, najdlhšie po dobu 20 rokov, ak zo zákona nevyplýva dlhšia doba.
Organizácia podujatí: Hlavným predmetom našej činnosti je organizovanie a realizácia vzdelávacích a iných odborných podujatí pre deti a mládež v oblasti skautingu, najmä táborov, výletov, pútí a slávností (ďalej len „podujatie“), a preto ak sa ako člen a/alebo účastník chcete prihlásiť na podujatie a zúčastniť sa ho, musíme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme vedeli zabezpečiť Vašu účasť v zmysle prihlášky, ktorou sa na podujatie prihlasujete (vrátane prezenčnej listiny, prostredníctvom ktorej overujeme účasť na podujatí).Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne zorganizovanie podujatia, na ktoré ste sa prihlásili a zabezpečenie Vašej účasti na ňom.

V niektorých prípadoch potrebujeme spracúvať aj informácie o Vašom zdraví (napr. alergiách, intoleranciách, závažných zdravotných problémoch, resp. skutočnosti, že neprejavujete príznaky akútneho ochorenia alebo nie ste v karanténe), pričom tieto citlivé osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu, ak sú v rámci príslušného podujatia splnené podmienky podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z.. Ak by sme Vaše údaje o zdraví chceli uchovávať aj do budúcna, môžeme tak urobiť iba vtedy, ak nám na to udelíte súhlas.
Počas trvania podujatia a 1 mesiac po jeho ukončení. V prípade údajov o zdraví, ktoré chceme uchovávať aj do budúcna, po dobu trvania súhlasu, najneskôr však po dobu 1 roka (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať dať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Udeľovanie vyznamenaní a ocenení: Keďže cieľom našej organizácie je pozitívne motivovať našich členov k čo najlepším výsledkom, udeľujeme vyznamenania a ocenenia za príkladné skautské správanie a prínos pre rozvoj skautingu a výchovu mládeže v duchu skautských ideálov. Z tohto dôvodu spracúvame Vaše údaje aj preto, aby sme Vám mohli takéto vyznamenania a ocenenia udeliť (spracovanie predložených návrhov, schvaľovanie návrhov, vedenie evidencie a realizácia pamätného dňa).Spracovanie Vašich údajov vykonávame pre tento účel z dôvodu, že si to vyžaduje záujem nášho občianskeho združenia, ako aj jeho členov, a to konkrétne záujem motivovať deti a mládež zapájať sa do programu a cieľov nášho občianskeho združenia. Máme za to, že slávnostné odovzdávanie vyznamenaní a ocenení je cťou pre odmenených členov, a preto nevnímame spracúvanie údajov pre tento účel ako neprimeraný alebo nečakaný, či narúšajúci Vaše právo na súkromie.Po dobu 1 roka od podania návrhu na vyznamenanie alebo ocenenie, v prípade udelenia vyznamenania a ocenenia po dobu 20 rokov pre vedenie internej evidencie o udelených vyznamenaniach a oceneniach.
Dobrovoľníci: Ak ste činovníkom alebo iným dobrovoľníkom, tak Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby bolo možné plniť dohodu o dobrovoľníckej činnosti, ktorú sme s Vami uzavreli (hoci aj ústne).Pre spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, keďže potreba spracúvania vychádza z uzatvorenej dohody o dobrovoľníckej činnosti. V prípade dobrovoľníckej činnosti je možné spracúvať osobné údaje dobrovoľníkov na základe zákona č. 282/2008 Z.z.Po dobu trvania dohody o dobrovoľníckej činnosti.
Vzdelávanie dobrovoľníkov: Činovníkov a iných dobrovoľníkov pravidelne vzdelávame a umožňujeme im, aby sa zúčastňovali na vzdelávacích akciách, programoch a projektoch, pričom zároveň v tejto súvislosti vedieme evidenciu o dosiahnutej úrovni vzdelávania a absolvovanom vzdelávaní.Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame z dôvodu, že sme sa na zabezpečenie Vášho vzdelávania zaviazali v dohode o dobrovoľníckej činnosti, ktorú ste s nami uzavrel (hoci aj ústne).Po dobu trvania zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a pre účely vedenia evidencie po dobu 20 rokov.
Interné zdieľanie údajov: Zdieľanie osobných údajov členov v rámci nášho občianskeho združenia a jeho organizačných jednotiek s právnou subjektivitou, je nevyhnutné najmä na administratívne účely, ako aj efektívne spravovanie vzťahov medzi členmi.Zdieľať Vaše osobné údaje a v tejto súvislosti ich aj iným spôsobom spracúvať môžeme preto, že iba tak vieme zabezpečiť fungovanie a činnosť nášho občianskeho združenia a kooperáciu organizačných jednotiek. Bez tohto zdieľania by nebolo možné organizovať a dohliadať nad aktivitami Slovenského skautingu ako celku.Po dobu, ako je určená pri príslušnom účele spracúvania, pre ktorý sa osobný údaj získal a v kontexte ktorého sa zdieľa.
Externé zdieľanie údajov s donormi: Niektoré Vaše osobné údaje musíme zdieľať s ministerstvom školstva alebo inými donormi s cieľom deklarovať vykonávanie činnosti nášho občianskeho združenia a preukazovať uskutočnenie podujatí za účelom získania finančných prostriedkov na podporu našej činnosti.Vaše osobné údaje spracúvame aj bez Vášho súhlasu, lebo existuje oprávnený záujem nášho občianskeho združenia zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Donori sú, samozrejme, povinní mať taktiež právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, preto ak chcete vedieť, či a ako s nimi nakladajú, môžete sa na nich obrátiť (ak neviete, kto je donorom, kľudne nás kontaktujte).Po dobu, ako je určená pri príslušnom účele spracúvania, pre ktorý sa osobný údaj získal a v kontexte ktorého sa zdieľa.
Tvorba štatistík: V niektorých prípadoch vytvárame štatistiky z osobných údajov členov nášho občianskeho združenia pre zhodnotenie výsledkov našej činnosti, pričom v tomto procese sú osobné údaje anonymizované a výsledky štatistiky obsahujú iba údaje, ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe.Máme za to, že pre uvedené spracúvanie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, keďže štatistiky vytvárame z už dostupných osobných údajov, ktoré sú oprávnene spracúvané pre iné účely, a teda tvorba štatistík z nich je iba odvodeným účelom.Počas tvorby príslušnej štatistiky, výsledkom ktorej je vytvorenie štatistiky anonymizovaných údajov.
Darcovia: Nakoľko financovanie našej činnosti je z časti realizované z darov fyzických a právnických osôb, spracúvame aj osobné údaje týchto darcov.Spracúvanie je vykonávané na základe darovacej zmluvy, ktorú sme s darcami uzatvorili. Údaje o darcoch nezverejňujeme, ak nám na to nedali výslovný súhlas alebo to nie je stanovené zákonom.Po dobu 1 roka odo dňa uzavretia darovacej zmluvy, ak nie je dlhšia doba určená zákonom alebo zo znenia darovacej zmluvy nevyplýva dlhšia doba.
Dodávatelia a zmluvní partneri: Ak ste naším dodávateľom alebo iným zmluvným partnerom, tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne plnenie vymáhať, ak to bude potrebné.Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy.Po dobu trvania zmluvy.
Kontaktné osoby: Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú.V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie zmluvy.Po dobu trvania zmluvy.
Vedenie účtovníctva: Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v našej účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, sledovanie úhrad, zápisy ohľadom vedenia pokladne).Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené.Po dobu 10 rokov.
Daňové povinnosti: Taktiež máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú.Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov.Podľa daňových všeobecne záväzných právnym predpisov, zväčša po dobu 10 rokov.
Právne vzťahy: V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb.Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Váš0ho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom.Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov (najmä do okamihu premlčania nároku).
Priamy marketing: Máme záujem Vám ako existujúcemu členovi, darcovi alebo inému zmluvnému partnerovi zasielať propagačné informácie o činnosti nášho občianskeho združenia, podujatiach, súťažiach a iných aktivitách, prípadne možnosti podporiť naše občianske združenie činnosťou alebo darom. Ide o tzv. priamy marketing a týka sa iba osôb, s ktorými už máme nadviazaný priamy vzťah napr. z dôvodu, že ste naším členom alebo ste nám poskytli dar, prípadne sme Vám my poskytli určité plnenie.Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať povedomie o aktivitách nášho občianskeho združenia a dopyt po nich, a to napr. vo vzťahu k členom a účastníkom, ktorí sa v minulosti nášho podujatia už zúčastnili, a ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie informácie o podobných podujatiach ponúkať (zasielať). Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať (ako je uvedené v bode 5.).Po dobu 2 rokov.
Zasielanie propagačných informácií novým kontaktom: Máme záujem zasielať propagačné informácie o činnostiach, podujatiach, súťažiach a iných aktivitách zameraných predovšetkým na podporu detí a mládeže, ako aj oblasti skautingu, ako aj možnosti nás podporiť činnosťou alebo darom, a to aj vtedy, ak ste osobou, s ktorou nemáme žiadny priamy vzťah.Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 5.), najneskôr však po dobu 2 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Články, blogy a iné reklamné a marketingové podklady: Vyhotovujeme a zverejňujeme aj rôzne články, blogy a iné reklamné a marketingové podklady, ktoré môžu obsahovať Vaše osobné údaje ako autora alebo osoby, ktorá sa v nich spomína (v prípade poskytnutia referencií alebo iných vyjadrení).Uvedené realizuje buď na základe Vášho súhlasu alebo v prípade, ak ste autorom článku, blogu alebo iného reklamného a marketingového podkladu a uzavreli sme s Vami zmluvu, tak na základe takejto uzavretej zmluvy.Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 5.), najneskôr však po dobu 5 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie), alebo ak ide o autora, ktorý uzavrel zmluvu, po dobu trvania licencie v zmysle zmluvy.
Časopis: Pravidelne vydávame časopisy (periodickú tlač), ktorých obsah sa zameriava na detí a mládež, ako aj oblasť skautingu a činnosť nášho občianskeho združenia. V takomto časopise môžu byť zverejnené aj niektoré Vaše osobné údaje, avšak iba a výlučne v spojení s vyššie uvedeným obsahom tak, aby nedochádzalo k porušeniu Vášho práva na ochranu osobnosti alebo práva na ochranu Vášho súkromia.Nemáme povinnosť vyžadovať od Vás súhlas, nakoľko oprávnenie spracúvať osobné údaje bez súhlasu nám vyplýva z § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. (je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti).Po dobu predaja aktuálneho vydania časopisu a v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch sa výtlačok zasiela aj Slovenskej národnej knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave, Ministerstvu kultúry SR a Príslušnej regionálnej knižnici, kde sa archivujú podľa osobitného predpisu.
Zachytenie fyzickej podoby (fotografie, videá): V rôznych situáciách, najmä na podujatiach, ktorých sa zúčastňujete, máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá, na ktorých bude zachytená Vaša podoba. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme na propagáciu takéhoto podujatia, ako aj našej činnosti a aktivít, a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránkach, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google.Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 5.), najneskôr však po dobu 5 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Fotografie a videá s menej rozpoznateľnou identitou: Rovnako máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá z nami organizovaných podujatí, na ktorých bude zachytená Vaša podoba buď z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čím sa stane Vaša identita menej rozpoznateľná. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme iba na propagáciu dotknutého podujatia, a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránkach, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google.Na takéto spracúvanie sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže tieto fotografie a/alebo videá nevyhnutne potrebujeme na propagáciu príslušného podujatia, ktorého sa zúčastňujete a ktoré je zamerané na podporu detí a mládeže, ako aj samotného skautingu (ide o náš oprávnený záujem) a fotografie a/alebo videá sú vyhotovované z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čo znamená, že Vaša podoba bude ťažšie rozpoznateľná. Okrem uvedeného Vám bude vždy umožnené sa vyhnúť zachyteniu Vašej podoby, pričom ak k tomu dôjde, avšak nebudete mať záujem byť na fotografii a/alebo videu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a my zabezpečíme výmaz Vašej podoby alebo nezverejníme fotografie a/alebo videa, ak to bude z našej strany možné.Po dobu 5 rokov, ak nebudete skôr namietať proti spracúvaniu.
Všeobecný kontaktný formulár v časti "Kontakt": V prípade, ak máte záujem sa na nás obrátiť cez kontaktný formulár, ktorý máme zverejnený na webovej stránke, musíme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré v ňom uvediete, a to z dôvodu, aby sme vedeli na Váš dopyt odpovedať.Na spracúvanie Vašich osobných údajov potrebujeme Váš súhlas, pričom v prípade, ak ho odvoláte, tak nebudeme schopní vybaviť Váš dopyt, keďže budeme musieť Vaše osobné údaje vymazať.Po dobu trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však po dobu vybavenia dopytu a/alebo zodpovedania otázky.
Nevyhnutné cookies: Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť našej webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (viac nájdete v časti Cookies).Vaše osobné údaje (najmä IP adresu) spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu.Po dobu ako je uvedené v časti Cookies, prípadne po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači, ak je kratšia.
Dobrovoľné cookies: Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre zapamätanie si používateľských nastavení, lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google (viac nájdeš v časti Cookies).Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať.Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka, ak v časti Cookies nie je uvedené inak.
Sociálne siete a médiá: Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našej činnosti, zriadili sme na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Twitter a Youtube vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o našej činnosti, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách (viac nájdete v časti Cookies).Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to, že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík.Po dobu existencie fanúšikovskej stránky, užívateľského účtu, kanála, najneskôr po dobu 5 rokov.
IT bezpečnosť: Keďže nám veľmi záleží na zabezpečovaní ochrany dát a informačnej bezpečnosti v našej organizácii, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj z dôvodu, že je to potrebné z dôvodu IT bezpečnosti, bezpečnostných incidentov a riešenia iných otázok súvisiacich s IT správou, napr. vytvorením užívateľského účtu v informačnom systéme (TeePee).Uvedené môžeme realizovať aj bez Vášho súhlasu, keďže naším záujmom je ochrániť informačné systémy.Po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie dosledovania bezpečnostného incidentu, najneskôr po dobu 6 mesiacov.
Registratúra: Vedieme registratúru a archív podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente. v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky.Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutých zákonov.Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania, v rámci bežnej korešpondencie však zväčša 3 roky. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.
GDPR: Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona.Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona.Po dobu 5 rokov.

3. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou našich zmluvných partnerov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov v našom mene a zabezpečujú ich ochranu podľa našich pokynov. Ide najmä o spoluorganizátorov, dobrovoľníkov, poskytovateľov účtovných, cloudových, marketingových a IT služieb. V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov alebo iných regulovaných profesií (napr. lekárov), tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom. V prípade, ak Vás zaujíma, akým osobám sprístupňujeme Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, prosím, neváhajte nás kontaktovať za týmto účelom.

4. Ako spracúvame Vaše osobné údaje, ak máte menej než 18 rokov?

V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej než 18 rokov (napr. v prípade účasti dieťaťa na podujatí a udelení súhlasu na vyhotovenie fotografií a videí), je potrebné, aby udelenie súhlasu schválil alebo takýto súhlas priamo vyjadril zákonný zástupca dieťaťa. Nakoľko môže vzniknúť situácia (najmä ak vznikne pochybnosť o zákonnom udelení súhlasu), kedy bude potrebné overiť totožnosť zákonného zástupcu, musíme v tomto prípade získať aj osobné údaje zákonného zástupcu (minimálne v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo, prípadne e-mail), a tieto spracúvať pre tento účel. Ide o náš oprávnený záujem zabezpečiť zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda možnosť overiť, či v konkrétnom prípade došlo k riadnemu udeleniu súhlasu v zmysle čl. 8 ods. 1 GDPR, prípadne všeobecných zákonných ustanovení o robení právnych úkonov (napr. podľa Občianskeho zákonníka), pričom tieto osobné údaje budeme uchovávať pre tento účel iba po dobu trvania udeleného súhlasu.

5. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste nám spresnili údaje, ktoré požadujete.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

  • ste napadli správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Voči PRIAMEMU MARKETINGU máte právo VŽDY namietať!

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na naše kontaktné údaje uvedené vyššie, ak nie je možné iným spôsobom súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

6. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky, ak v bode 2. pri konkrétnom účele nie je uvedené inak. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V ostatných prípadoch môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nemožnosť zverejnenia obsahu webstránky alebo nefunkčnosť webstránky.

Najnovšie na skauting.sk

Aktuálne najčítanejšie

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...