Domov Ústredie Administratíva Skautské tábory

Skautské tábory

Skautský tábor je vo všeobecnosti vyvrcholením celoročnej činnosti. Čo sa však organizácie týka, nie je to nič jednoduché. Čo všetko potrebuje organizátor vedieť?

Nahlasovanie tábora na Ústredie

Tábory ako jediné akcie nahlasujeme dopredu. Minimálne dva týždne pred konaním tábora je potrebné vyplniť elektronickú verziu formulára „Hlásenie o uskutočnení tábora“.

Nečlenovia SLSK na táboroch

Každý zbor sa môže rozhodnúť, či berie na tábor i deti, ktoré nie sú riadnymi členmi SLSK, teda nie sú zaregistrované. Potrebné je pamätať na to, že ak počet nezaregistrovaných detí na tábore presiahne 5, prestáva ísť o skautskú akciu a skautský typ tábora a takéto tábory sa prehupnú do kategórie zotavovacích podujatí, na ktoré neplatí “skautská výnimka”. Na neregistrované deti sa nevzťahuje ani úrazové poistenie.
V takomto prípade je lepšie doregistrovať nových členov pred táborom.

“Skautská legislatívna výnimka”

Slovenský skauting a ďalšie mládežnícke organizácie získali výnimku Úradu verejného zdravotníctva. Ide o vyňatie spod definície zotavovacích podujatí, ako ich definuje § 25 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. a ktoré musia spĺňať veľmi prísne pravidlá, v podmienkach našich outdoorových táborov nemysliteľné.

Z aktualít o táboroch

Miesta na táborenie

Podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny sa môže táboriť len na územiach s 1. a 2. stupňom ochrany.

  1. stupeň ochrany: celé Slovensko
  2. stupeň ochrany: chránené krajinné oblasti, ochranné (hraničné) pásma národných parkov, územia európskeho významu Natura 2000 s 2.stupňom ochrany)

V územiach s vyšším stupňom ochrany je táborenie zakázané:

  1. stupeň ochrany: národné parky a územia európskeho významu Natura 2000 s 3.stupňom ochrany
  2. stupeň ochrany: chránené areály
  3. stupeň ochrany: (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky

Pred začatím vybavovania tábora je potrené zistiť, v ktorom stupni ochrany sa lokalita tábora nachádza, na stránke www.sopsr.sk nájdete aktuálne rozdelenie územia SR.

Rovnako je potrebné zistiť, či sa pozemok nachádza na poľnohospodárskom alebo lesnom pôdnom fonde. Túto informáciu je možné získať od vlastníka (užívateľa) pozemku, od ktorého je tiež potrebný súhlas na táborenie. Ak je pozemok vedený ako lesný, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o súhlas na táborenie na takomto pozemku aj na príslušný Obvodný lesný úrad (ich zoznam nájdete na www.mpsr.sk).

Inštitúcie zapojené do procesu

Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP)
Ak táboríte v 1. stupni ochrany, súhlas od OÚŽP, Správy CHKO alebo Správy NP nie je potrebný.
V prípade táborenia v 2. stupni ochrany je potrebné získať súhlas orgánu ochrany prírody na táborenie, ktorý vám vydá OÚŽP. Tiež je potrebné i stanovisko Správy CHKO/Správy NP, do ktorého pôsobnosti vaše táborisko spadá.

Ak budete používať auto, nezabudnite v žiadosti o povolenie na OÚŽP uviesť aj žiadosť o povolenie na vstup motorovým vozidlom do pásma 2. stupňa ochrany.

Vlastník pozemku a vlastník lesa
Či budete táboriť v 1. alebo 2. pásme ochrany, je potrebný písomný súhlas vlastníka pozemku na postavenie tábora na jeho pozemku a súhlas od vlastníka lesa so zberom spadnutého suchého palivového dreva (haluzina do hrúbky 7 cm).

Ak si chcete postaviť stožiar (resp. táborové stavby), potrebujete na to hrubšie drevo, ktoré nespadá do kategórie padnutej haluziny, je potrebné si to s vlastníkom lesa  dohodnúť zvlášť.

Vlastník lúky a lesa býva v niektorých prípadoch jeden subjekt – či už súkromná osoba (alebo viac spoluvlastníkov – vtedy by ste mali získať súhlas všetkých, resp aspoň väčšiny), alebo spoločenstvo vlastníkov, tzv. urbariát, ktorý má svojho štatutára alebo správcu – lesnú správu. Požiadajte ich o písomný súhlas s táborom a tiež o súhlas so vstupom motorových vozidiel na pozemok.

Príklad: Vlastníkom pozemku, na ktorom bude stať tábor, je súkromník, užívateľom tohto pozemku je poľnohospodárske družstvo, ale drevná hmota sa nachádza na susednom lesnom pozemku, kde je užívateľom urbariát. Vtedy podávame žiadosti vlastníkovi pozemku a užívateľovi pozemku a urbariátu na zber raždia (príp. aj stavebného dreva).

Pozn. Ak v blízkosti tábora rastú stromy, ktoré sa nachádzajú na TTP (trvalo trávnaté porasty – lúky, pozri prílohu Miesto táboriska) a teda nie v lese (na lesnom pozemku), je zakázané ich rúbať.

Pitná voda a jej rozbor
Ak nebudete odoberať vodu z overeného zdroja pitnej vody, ale z úradne neoverovaného zdroja (rôzne studničky, pramene a pod.), je nutné urobiť rozbor vody každý rok, aj keď táboríte viackrát na tom istom mieste a nemeníte zdroj vody. Jej kvalitu môže pozmeniť počas 12 mesiacov veľa faktorov. Rozbor vody je potrebný ako pre vodu, ktorú budete piť, tak i pre vodu, v ktorej sa budete kúpať.

Obec, miestna polícia, zdravotné stredisko
Tábor treba v niektorých prípadoch ohlásiť aj obci / mestu, do ktorého katastra pozemok spadá (potvrdenie súhlasu obce si môže vyžiadať napr. OÚŽP, ktorý vydá povolenie s podmienkou, aby organizátor tábora prejednal podrobnosti umiestnenia tábora so starostom obce/primátorom mesta). Odporúčame ohlásiť konanie tábora aj na miestnej polícii, aby ste vedeli, koho v prípade potreby kontaktovať. Je to napr. aj kvôli nechceným nočným návštevám alebo iným krajným situáciám, ku ktorým môžete zavolať vždy konkrétnu policajnú hliadku. Vybavovanie povolenia obce a oboznámenia miestnej polície môžete spojiť s ohlásením tábora miestnemu zdravotníckemu stredisku – lekárovi a vybaviť tak všetky tri veci naraz.

Ústredie SLSK
2 týždne pred konaním tábora nezabudnite tábor nahlásiť. Po skončení tábora tiež zašlite záverečnú správu.

Bezpečnosť

Prvoradou snahou a povinnosťou každého organizátora a vodcu je okrem skvelého zážitku predovšetkým bezpečnosť účastníkov. K dobrému vedeniu tábora patrí znalosť hygienických predpisov, ovládanie prvej pomoci, vedomosť o povinných náležitostiach tábora a bezpečnostných zásadách, ale aj ovládanie efektívneho postupu pri krízovej situácii.

Odporúčame naštudovať si nasledovné materiály ohľadne bezpečnosti:

  • Príručka Bezpečné prostredie na tábore
  • Kapitola 13 Organizačného poriadku SLSK, Bezpečnostné zásady
  • Informácie o úrazovom poistení SLSK
  • Zdravotné a hygienické predpisy SLSK pre tábory a iné dlhodobé podujatia (pod textom)
  • Príručka bezpečné táborenie – Pomôcky na zvládnutie ohrození živlami

Na vaše otázky ohľadne táborov vám zodpovieme na Ústredí (ustredie@skauting.sk).

Program a aktivity na tábor

Táborový program môže byť zložený z rôznych hier či iných aktivít, zameraných na zábavu, rozvoj, tímovú spoluprácu, zamyslenia a pod. Pri tvorbe programu na tábor sa môžete inšpirovať odborkami, výzvami, voľnými programovými modulmi alebo stupňami napredovania. Celý prehľad týchto programových prvkov sa nachádza tu.

Konkrétne aktivity alebo ďalšie inšpirácie môžete nájsť v sekcii Aktivity, v ktorej nájdete odkazy na web stránky s hrami alebo aj zdieľaný disk so zbierkami aktivít. Inšpirujte sa tu.

Organizačné dokumenty

Bezpečnosť

Z aktualít o táboroch

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...