Domov Médiá Profil organizácie

Profil organizácie

Skauting v číslach

 • 1907 – augusta 1907 sa začal na ostrove Brownsea vo Veľkej Británii prvý skautský tábor. V tento deň sa začala písať história svetového skautského hnutia.
 • 38 000 000 – v súčasnosti spája skautský sľub 28 miliónov chlapcov a dievča. Sme v 217 krajinách na celom svete.
 • 7 000 – Patríme medzi výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Slovenský skauting má viac ako 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach Slovenska.
 • Skauting počas svojej storočnej existencie obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých na celom svete
 • 1 400 – Ročne sa uskutoční 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Zúčastní sa ich 15 tisíc detí a mladých ľudí
 • 117 –  Skauti zohrávajú aktívnu úlohu vo verejnom živote. V roku 2005 a 2007 zrealizovali s miestnymi samosprávami, školami, správami a ďalšími organizáciami 117 verejne prospešných projektov na zlepšenie kvality života ľudí okolo nás.

Definícia Slovenského skautingu

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom. (Stanovy SLSK)

Moderná organizácia

Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes má viac ako 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

O čo sa v skautingu snažíme

Nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život.

Cieľom SLSK je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.(Stanovy SLSK)

Zo skautingu vychádzajú mladí lídri

Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých.

Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získavať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. Človek v skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré mu pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

Vzdelávanie a získavanie praxe doma i v zahraničí

O chod organizácie sa stará 1 000 mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich absolvuje vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne uskutočníme vyše 100 kurzov, seminárov a tréningov priemerne pre 2 200 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Priestor pre mladé talenty

Mladým ľuďom umožňujeme rozvíjať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže nájsť si uplatnenie. Zapájajú sa do súťaží tvorivosti v próze, poézii, fotografovania a amatérskych videí. Svoje hudobné ambície prezentujú na úspešnom Skautskom hudobnom festivale Soaré. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí.

Atraktívny program pomáha ľuďom rásť

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity. Bez rozdielu veku ponúka ľuďom netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolezecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. Dáva im  tiež priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií… Naučiť sa hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v jednom športe.

Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.

Aké sú oblasti nášho pôsobenia?

Slovenský skauting pôsobí najmä v oblasti:

 • výchovy detí a mládeže
 • neformálneho vzdelávania detí a mládeže
 • vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, dospelých a mladých lídrov
 • občianskej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti
 • cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii
 • prevencie pred vznikom závislostí
 • ochrany životného prostredia
 • sociálnych aktivít a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
 • podpory dobrovoľníctva mladých ľudí
 • voľnočasových aktivít pre mladých ľudí

Výchovná metóda

Metódou na dosiahnutie tohto cieľa je systém postupnej sebavýchovy založenej na:

 • prijatí dobrovoľného záväzku prostredníctvom zákona a sľubu,
 • učení sa pomocou činnosti,
 • členstve v malých skupinách (družinách),
 • živote v prírode,
 • osobnom napredovaní,
 • podpore od dospelých,
 • postupných a stimulujúcich programoch, rôznorodých činnostiach vychádzajúcich zo záujmov členov, zahŕňajúcich symboly  a vzory, ktoré sú pre mladých ľudí príťažlivé, inšpirujúce a obohacujúce.

Tlačové správy

Najčítanejšie na skauting.sk

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Tipy na oslavy Dňa zamyslenia 2017

Témou tohtoročného Dňa zamyslenia je „RAST“. S vašou pomocou chceme dopriať čo najviac ľuďom možnosť spoznať skauting. Hoci sa Deň zamyslenia usporadúva každý rok presne...