Domov Ústredie Rozvoj Stratégia 2030

Stratégia 2030

Zapoj sa do tvorby Strategického plánu Slovenského skautingu. Pomôž nám nájsť tú správnu cestu do roku 2030 a vyplň online dotazník.

Strategický plán je súbor priorít, cieľov a krokov a hlavne prostriedok k tomu aby sa naplnila vízia organizácie. Aj Slovenský skauting sa potrebuje posúvať vpred, preto sa strategický plán v pravidelných intervaloch vytvorí aby sa naše ciele vedeli naplniť.

Stratégia na roky 2017-2023 sa už blíži k záveru, dobiehajú posledné úlohy a ciele. Následne na to sa v priebehu tohto roka vyhodnotia jednotlivé výstupy. Veľa vecí sa nám podarilo v ostatných rokoch úspešne rozvíjať a zlepšiť. Narástli sme počtom členov aj kvalitou programu a vzdelávania. Teraz je čas však začať pripravovať novú Stratégiu 2030.

Náčelníctvo v spolupráci s Ústredím aktívne posledné mesiace pracujú na príprave tvorby celej stratégie. Snažíme sa poučiť z minulosti a zároveň zachovať osvedčené postupy a metódy.

Poučenia a nový pohľad

  • Určovať víziu a smerovania – chceme aby nová Stratégia 2030 prinášala pre organizáciu dlhodobé smerovanie a víziu. Chceme sa vyhnúť riadeniu všetkých procesov v organizácii cez strategický plán.
  • Jednoduchší, prehľadnejší a reálnejší – nadšenie a odhodlanie nám nechýbajú. Chceme tvoriť v našej spoločnosti veľkú komunitu, ktorá je postavená na hodnotách. Zároveň potrebujeme ustriehnúť naše nadšenie aby bola Stratégia prehľadná, jednoduchšia a reálnejšie na naše možnosti.
  • Zapojenie celej organizácia – chceme priniesť stratégiu na najbližšie roky, ktorá bude pre celú organizáciu. Nie iba pre Náčelníctvo a Ústredie ako to býva zvykom. Preto chcem už do prípravy a tvorby zapojiť širšiu skautskú verejnosť. Do stratégie by sa v jej priebehu mal vedieť zapojiť každý člen organizácie svojim primeraným dielom.

Ako budeme tvoriť novú Stratégiu

Tvorba stratégie bude prebiehať v niekoľkých krokoch a zapojenie skautskej verejnosti v nej bude veľmi potrebné.

Zber podnetov a analýza – marec až apríl

Zber podnetov prebehne rôznymi formami. Bude možné sa zapojiť online cez sociálne siete aj webové stránky organizácie. Využívať sa bude online formulár aj možnosť komentárov. Zároveň prebehne v druhý marcový víkend širšia diskusia na Malom sneme. Pripravujeme aj cielené skupiny na hlbšiu diskusie a zber podnetov. Prebehne aj analýzy organizácie rôznymi metódami a budú sa využívať aj štatistické údaje za posledné obdobie.

Výber základných priorít a koncepcia vízie – apríl až máj

Z podnetov a analýz vyformujeme koncepciu novej vízie a vyberieme základné priority, na ktorých bude postavená. Počet priorít bude od dvoch do maximálne piatich. Chceme sa vyhnúť príprave malých a čiastkových cieľov, ktoré budú súčasťou aj v priebehu realizácie Stratégie.

Diskusia o vízii a prioritách – máj až jún

Na stretnutiach s oblasťami, na vzdelávacích kurzoch a rôznych akciách prebehne širšia diskusia ku koncepcii vízia a základným prioritám. Pozrieme sa na víziu z rôznych strán, aby bola dlhodobo udržateľná a motivujúca pre všetkých. Do prieskumu sa môžete zapojiť tu.

Príprava dokumentu k Stratégii 2030 – jún až august

Pripravíme jednotný dokument k Stratégii 2030. Bude obsahovať víziu, základné priority a bližší popis k prioritám. Pri prioritách sa budeme snažiť nastaviť aj merateľné ukazovatele, ktoré by nám pomohli v čase vyhodnotiť naplňovanie vízie.

Predsnemové diskusie a prípadne úpravy – september až október

S delegátmi a delegátkami Skautského snemu prebehnú diskusie a pracovné skupiny. Predstaví sa nová Stratégia 2030. Zapracujú sa ešte prípadné vecné pripomienky a vstupy od delegátov.

Schvaľovanie Stratégie 2030 Skautským snemom

Počas konania Skautského snemu v Ružomberku v dňoch 20. až 22. októbra prebehne schvaľovanie novej Stratégie 2030.

Príprava Strategického plánu na najbližšie 3 roky – október až november

Náčelníctvo v spolupráci s Ústredím pripravia podrobný strategický plán na najbližšie 3 roky, ktorý bude vychádzať zo schválenej Stratégie 2030. Budú v ňom podrobnejšie určené ciele a úlohy. Bude sa dbať, aby bolo možné sa do Strategického plánu možné zapojiť všetkým členom a členkám organizácie.

Spustenie Stratégie 2030 – december až január

Vytvoríme motivujúcu kampaň na spustenia stratégie aj s pravidelným vyhodnocovaním čiastkových cieľov.

Napĺňanie Stratégie 2030 – roky 2024 až 2026

Prebehne prvý trojročný cyklus do roku 2026. Následne sa bude realizovať podrobnejšia analýza priebehu a upravia sa prípadne zamerania v strategickom pláne na ďalšie obdobie.

Čo bude výstupom spoločnej tvorby?

Skautskému snemu v októbri predložíme na schválenie stručný dokument, ktorý bude obsahovať nasledovné časti:

  • Vízia – jasný a krátky text, ktorý bude popisovať, kam chceme smerovať a prečo.
  • Priority – dve až päť základných priorít, na ktorých chceme v najbližších rokoch najintenzívnejšie pracovať.
  • Ciele priorít – tieto ciele hmatateľnejšie a konkrétnejšie popíšu jednotlivé priority. Ciele vysvetlia, ako budeme jednotlivé priority napĺňať, čo na to potrebujeme a čomu sa musíme vyhnúť.

Možnosť zapojiť sa

Chceme aby sme novú stratégiu tvorili spoločne. Veríme, že zjednotení dokážeme vždy viac ako by sme ťahali samostatne. Preto vás všetkých pozývame do tvorby a následne na napĺňania novej Stratégie 2030.

  • Môžeš zaslať podnety priamo cez formulár.
  • Zapojiť sa do diskusie cez komentáre na sociálnych sieťach.
  • Zúčastniť sa na diskusii počas Malého snemu osobne ako delegát, alebo cez svojho delegáta poslať vstupy.

Podnetmi sa bude zaoberať tím Stratégie 2030 a v spolupráci s Náčelníctvom a Ústredím vyformuje finálny dokument. Zohľadníme vaše podnety a veríme, že aj vo finálnej verzií dokážete nájsť svoje vstupy alebo riešenia na vaše ťažkosti.

Kto za tým celým stojí

Náčelníctvo schválilo pracovnú skupinu na tvorbu Stratégie 2030. Táto pracovná skupina je zložená z členov a členiek Náčelníctva, pracovníkov Ústredia, dobrovoľníkov na národnej aj regionálnej úrovni. Cieľom tejto skupiny je zastrešiť proces tvorby novej Stratégie 2030.

Mária Budzáková – Reti
koordinátorka pracovnej skupiny a riaditeľka Ústredia

Ján Mitrík – Gekon
náčelník Slovenského skautingu

Katarína Mitríková – 7apol
predsedníčka Rady pre komunikáciu

Miroslav Hrivňák – Green
hlavný kapitán vodných skautov

Silvia Cochová – Mikanka
vodkyňa tímu GILŠ

Pavol Marcinčin – Koťogo
člen tímu SELŠ a člen oddielovej rady

Kristína Špániková – Kika
členka oddielovej rady

Marián Kolník
externý facilitátor a couch

Aktuálne najčítanejšie

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...