Dizajn manuál

Lord Baden-Powell vybral ako symbol pre skautov ľaliu, ktorá pôvodne označovala na starých mapách sever a ukazovala tak správnu cestu. Okrem toho už oddávna bola symbolom čistoty a na svojich erboch ju používali najrôznejšie šľachtické rody.

Svetová organizácia skautského hnutia (WOSM) má teda v znaku bielu ľaliu na fialovom podklade. Svetová asociácia skautiek (WAGGGS) má zasa v znaku trojlístok v lane predstavujúcom slnko. Tri lístky symbolizujú tri body skautského sľubu, stonka vyjadruje oheň lásky a humanity. Strelka uprostred ukazuje cestu.

Znak slovenských skautov zahŕňa ľaliu (1) i trojlístok (2) v pozadí. Tri listy ľalie pripomínajú tri body skautského sľubu. Stredný list zdobí  magnetická strelka kompasu (3), ktorá ukazuje správnu celoživotnú cestu priamo vpred. Myšlienku, že skaut sa nemá za žiadnych okolností odchýliť od cesty dobra, dopĺňajú i dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku. To znamená, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť. Páska svornosti (4), obopínajúca ľaliu v strede, je symbolom bratstva skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu dopĺňa znak Slovenska – dvojkríž (5) na trojvrší (6).

Základným dokumentom kodifikujúcim vizuálny štýl organizácie je Dizajn manuál

V roku 1999 Slovenský skauting po prvýkrát vydal svoj vlastný Dizajn manuál, ktorý priniesol v elektronickej podobe základné skautské znaky a ujednotil dizajn našej organizácie. Ohlas skautskej verejnosti bol mimoriadny. Nové logo vyvolalo diskusiu a objavila sa aj obava, či sa Slovenský skauting vzdáva tradičnej skautskej ľalie ako svojho výsostného znaku, aj keď vedenie organizácie tento zámer nemalo. Zvyšok dizajn manuálu si však ihneď získal obľubu a aj nové znaky a emblémy vekových skupín, priorít a pod. sa v praxi rýchlo ujali.

Náčelníctvo Slovenského skautingu dospelo k záveru, že symbolika by nemala byť niečím, čo skautov rozdeľuje, ale naopak, mala by skautov spájať a identifikovať ich pred verejnosťou. V tomto duchu teda precízne upresnilo jednotlivé prvky skautskej symboliky v organizačnom poriadku.

Druhé vydanie dizajn manuálu Slovenského skautingu z roku 2003 nadväzuje na predchádzajúce vydanie, no aktualizuje ho v zmysle nového predpisu o symbolike. Užívateľ v ňom našiel multimediálnu prezentáciu Slovenského skautingu, ako aj správnu elektronické verziu najrôznejších skautských znakov. Nechýbali praktické aplikácie ako pečiatka, vizitka, obálka a hlavičkový papier, ktoré bolo možno jednoduchým spôsobom upraviť pre potreby vlastnej skautskej zložky. Doplnkové CD dopĺňalo viac než 100 skautských ilustrácií na voľné použitie.

Od roku 1999, kedy Slovenský skauting vydal svoj prvý vlastný Dizajn manuál sa veľa vecí zmenilo, prebehli rôzne diskusie. Nové logo vždy v organizácii vyvoláva silné emócie a obavy z toho, že organizácia sa vzdáva svojho tradičného znaku. Zámerom Náčelníctva Slovenského skautingu však nikdy nebolo vymeniť tradičnú ľaliu za niečo nové. Na druhej strane je tu však nutnosť kráčať s dobou a tomu prispôsobovať aj svoju komunikáciu smerom navonok.

V roku 2010 si v poradí už tretie vydanie Dizajn manuálu dávalo za cieľ prezentovať našu organizáciu ako mladú a dynamickú. Tomu boli prispôsobené aj všetky prvky vizuálneho štýlu. Súčasťou bolo aj stručné objasnenie filozofie a východísk korporátnej identity organizácie. Toto sa prejavilo predovšetkým vo vysvetlení symboliky novovzniknutého logotypu a ostatných prvkov firemného dizajnu.

Logotyp vyvolal v okamihu vášnivé diskusie a po jedenástich rokoch bola opäť na stole obava, či sa Slovenský skauting znovu vzdáva svojej tradičnej skautskej ľalie. Aj napriek úmyslu komunikovať skauting smerom k verejnosti v súlade s vtedy aktuálnymi trendami bola členská základňa rozdelená na dva tábory. Jedna strana výlučne takýto symbol odmietala, zatiaľ čo sa s ním druhá stotožnila a jeho použitie môžeme vidieť dodnes.

Tretie a zatiaľ posledné vydanie Dizajn manuálu je platné do súčasnosti. Z používania logotypu sa na národnej úrovni vo februári 2017 rozhodnutím Náčelníctva Slovenského skautingu definitívne upustilo. Týmto krokom sa otvorila otázka ohľadne smerovania našej vizuálnej identity, nakoľko potreba univerzálne aplikovateľného a jasne identifikovateľného loga je dopytovanou potrebou posledných rokov.

Máj 2019 priniesol po dlhých rokoch aktualizovanú skautskú ľaliu, ktorá v sebe zahŕňa úpravy bežným okom nepostrehnuteľné. Definovali sa farby, aplikoval sa používaný typ písma, upravila sa osová súmernosť, preskupila sa pozícia znaku a názvu do tvaru, ktorý možno vidieť na výstupoch posledné roky. Neudiala sa tak žiadna zmena, ktorá by nejakým smerom deformovala, či iným spôsobom zamieňala význam a ustálené historické prevedenie oficiálneho znaku Slovenského skautingu. Roky používané zmeny získali oficiálnu podobu a sú tak prístupné pre ďalšie použitie.

Hlavným zámerom je poskytnúť všetkým zložkám Slovenského skautingu spoľahlivý a správny zdroj najpoužívanejšieho skautského znaku, a tým kultivovať spoločný vizuálny štýl skautingu medzi členmi i na verejnosti.

Na stiahnutie

K dispozícii sú na stiahnutie a následné použitie aktuálna verzia v dvoch jazykových prevedeniach – slovenskom a anglickom jazyku vo formáte png s bielym pozadím vrátane ochrannej zóny. V prípade otázok ohľadne správneho použitia, aplikácie, či potreby iného formátu súboru nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy ustredie@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...