Domov Verejnosť Čo robia a ako sa môžu uplatniť dospelí v skautingu

Čo robia a ako sa môžu uplatniť dospelí v skautingu

Najčastejšou úlohou dospelých je výchova detí a mladých ľudí. O ňu sa starajú vodcovia oddielov spolu so svojimi zástupcami a ďalšími dospelými dobrovoľníkmi.

Byť vodcom znamená byť sprievodcom mladého človeka na jeho ceste rozvojom vlastnej osobnosti. Povzbudzovať ho, zabávať sa s ním, spoluvytvárať program, byť ako starší brat či sestra. Na druhej strane je vodca pre svojich členov vzorom, ku ktorému sa chcú priblížiť. Je dôležité, aby si k mladým ľuďom vybudoval správny vzťah – priateľstvo aj autoritu.

Vodca nikdy nepracuje sám, ale je členom tímu. Je dobré, keď má okrem radcov družín okolo seba aj ďalších dospelých pomocníkov. Spolu sa starajú o chod oddielu, zabezpečujú program, jeho výchovnú ponuku a kvalitnú úroveň.

Máte chuť? Podporíme vás

Ak sa chcete zapojiť aj vy, zamyslite sa prosím, ktorá z úloh by vám vyhovovala. Nemusí vás odradiť, že ste to nikdy predtým nerobili, každý nejako začínal. Tréning, skúsenosti, odbornosť, vaše zabehnutie a ďalšiu podporu vám zabezpečí samotná organizácia.

Možnosti realizácie dospelých v skautingu

Pozícia v skautinguPočet hodín týždenneNáplň práce
Vodca oddielu2 - 10Koordinuje činnosť na oddielovej úrovni (napr. oddielovka raz za dva týždne, oddielová rada raz za dva týždne, výprava raz za mesiac, trojtýždňový tábor...), rozdeľuje prácu, motivuje svojich radcov, pripravuje program, pomáha pri stupňoch napredovania a získavania odboriek, dohliada na bezpečnosť
Zástupca, pomocník vodcu oddielu2 - 10Pomáha pri vedení oddielu, oddielovej administratíve (registrácia, evidencia akcií), získavaniu stupňov a odboriek. Pripravuje si program a vedie dohodnuté akcie.
Vodca zboru2 - 10Je štatutárom zboru a zastupuje ho navonok - pred miestnymi autoritami, firmami, verejnosťou, bankou ai. Koordinuje činnosť dospelých v zbore, iniciuje prijatie nových dospelých, stará sa o podporu oddielov a vodcov (materiálna a finančná stránka). Koordinuje prípravu a realizánciu plánu zboru.
Hospodár1 - 3Stará sa o udržiavanie klubovne a materiálu svojho zboru. Inventarizuje materiál, zabezpečuje opravy a nákup nového materiálu. Koordinuje požičiavanie materiálu oddielom v zbore.
Tajomník0 - 2Zbiera registráciu členov zboru, pomáha s administratívnou agendou (žiadosti, dotazníky, formuláre), píše zápisnice, archivuje dokumenty, píše výročnú správu.
Účtovník0 - 2Priebežne vedie jednoduché účtovníctvo zboru. Pripravuje účtovné závierky. Pripravuje rozpočet zboru a kontroluje jeho dodržiavanie.
Fundraiser0 - 2Získava financie, materiál a ďalšie nefinančné formy podpory od sponzorov, firiem, z grantov, od samosprávy, rodičov apod.
PR manažér0 - 2Pripravuje propagačné materiály o zbore, akcie pre verejnosť, informuje rodičov, primátorov, poslancov, píše do miestnych novín ai.
Programový boss0 - 2Koordinuje celozborové akcie, pomáha pri príprave a organizovaní väčších akcií a ich programu (lyžovačka, tábor, radcovský kurz ai.).
PomáhačindividuálnePodľa dohody (svojich časových možností) pomáha pri tábore, v klubovni, zboru, skautskej chate...

Podpora dospelých v skautingu

Zabehnutie

Veľkou pomocou je samotné začlenenie sa do skautského zboru – zúčastňovanie sa na akciách, pomáhanie pri organizácii výprav a podujatí či spolupodieľanie sa na rozhodovaní na zborových a oddielových radách. Tu môže každý zažiť skauting a včleniť sa do spoločenstva ľudí, ktorí majú podobné hodnoty a zmýšľanie.

Vzdelanie

Zbory zvyknú podporovať svojich dospelých vodcov nielen odpustením vlastných poplatkov, ale aj preplatením časti ich nákladov na kurzy a lesné školy. Počas roka je možnosť zúčastniť sa na rôznych kurzoch organizovaných oblastnou a národnou úrovňou.

Základný tréning

Najdôležitejší je Základný tréning, na ktorom sa účastníci oboznámia so základmi skautingu, jeho fungovaním na Slovensku, ale aj s možnosťami programu pre skautský oddiel. Tento kurz je kľúčový najmä pre nových vodcov a dospelých, ktorí chcú v budúcnosti viesť skautský oddiel.

Kurz pre vodcov oddielov

Na celoslovenskej úrovni každoročne organizujeme 10 – 17-dňové kurzy pre vzdelávanie a osobné napredovanie dospelých, tzv. vodcovské lesné školy. Sú určené všetkým, ktorí pracujú s deťmi. Aby mohol viesť deti, musí absolvovať všetky bloky, pozostávajúce zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie dieťaťa, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti, tvorby programu, ale aj programy, ktoré ich naučia lepšie komunikovať, vyjadriť svoj názor, vytvárať tím, viesť a motivovať ľudí, riešiť krízové situácie, realizovať projekty a množstvo ďalších zručností potrebných pre prácu v skautingu i mimo neho.

Poradenstvo

Veľkou výhodou skautingu je, že sa v ňom stretávajú ľudia rôznych záujmov, profesií a odborností, ktorí poskytujú svoje know-how dobrovoľníkom pri príprave programu a vedení oddielu či zboru – formou poradenstva, konzultácií, výmeny skúseností a vzdelávacích kurzov.

Skauting úzko spolupracuje s odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie, manažmentu, public relations, hospodárenia a účtovníctva, projektového manažmentu, riadenia a vedenia ľudí či kreatívnych techník.

Časopis Médium

Každý vodca oddielu i vodca zboru dostáva zdarma časopis Médium a newsletter Skautské zvesti. Je to tiež časopis určený pre všetkých radcov, starších skautov i roverov, ktorí si ho môžu predplatiť. Nachádzajú v ňom všetky dôležité oficiálne informácie Slovenského skautingu, ponuky a oznamy o kurzoch, lesných školách, akciách, inzeráty a pod. Veľká časť časopisu sa venuje burze nápadov, inšpirácii pre činnosť oddielov, ukážkam z činnosti druhých, zážitkom z akcií, dáva priestor pre polemiku, reakcie na udalosti, pedagogiku a vzdelávanie, poradňu…

Príručky

Pre dobrovoľníkov v Slovenskom skautingu vydávame príručky a publikácie, zamerané na tvorbu, dramaturgiu a organizáciu programu, manažment a vedenie svojich tímov, metodiku výchovného programu pre všetky vekové skupiny v Slovenskom skautingu ai. Presný zoznam publikácií je v skautskom obchode ScoutShop.sk.

Pre koho je skauting

Skautské hnutie nestarne aj napriek svojim 100 rokom. Vzniklo v Anglicku, no dnes funguje vo všetkých krajinách sveta okrem niekoľkých neslobodných diktatúr.

Stále láka nových a nových mladých ľudí, ktorí sa pripájajú pre zaujímavý program. Dospelí sa zasa dobre cítia v mladom prostredí, kde môžu byť užitoční a pomáhať pri hodnotnej výchove ľudí.

Skauting je pre všetkých

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku – skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej krvnej skupiny. Skauting vychováva ľudí samostatných a zodpovedných, pripravených na život.

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Potvrdenia na poukázanie 3% z dane za rok 2023

Aj tento rok je tu možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí v roku 2023 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín darovať nie 2, ale hneď 3% z...