Registrácia

Registrácia členov prebieha každý rok elektronicky prostredníctvom informačného systému Slovenského skautingu, Tee-pee. Termín registrácie je 31.1. aktuálneho roka (ak Ústredie neinformuje o neskoršom termíne).

Registrácia sa považuje za kompletnú v čase, keď sú splnené všetky podmienky (v  Tee-Pee odoslané registrácie, elektronicky odoslaný registračný hárok zboru podpísaný vodcom zboru (sken alebo elektronický podpis), peniaze pripísané na účet Ústredia).

Prihláška na skauting

Prihláška je dôležitým dokumentom, ktorý by mal mať zborový, prípadne oddielový vodca archivovaný od každého člena skôr, ako prebehne registrácia.

Prihláška je zároveň súhlasom rodiča na to, aby sa dieťa zúčastňovalo skautských aktivít. Obsahuje tiež údaje potrebné pri registrácií, prípadne komunikácií s rodičmi.

Musí byť podpísaná zákonným zástupcom člena, dospelý člen si ju môže podpísať sám. Prihlášky nie je potrebné zbierať každý rok nanovo (jedine v prípade legislatívnych zmien).

Registrácia cez Tee-pee

Registrácia prostredníctvom Tee-pee prebieha v nasledujúcich krokoch:

 • Člen zboru, zodpovedný za registráciu, sa prihlási do Tee-pee. Ak nemá prístup, je potrebné kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk).
 • Systém obsahuje údaje o členoch z predchádzajúceho roka. Členom, ktorí sa budú registrovať aj v aktuálnom roku je potrebné skontrolovať údaje (meno, adresa, dátum narodenia). Nových členov treba do systému doplniť podľa zozbieraných prihlášok.
 • Všetkých členov, ktorí sa registrujú v aktuálnom roku je potrebné označiť pre registráciu a odoslať prostredníctvom systému na schválenie. Registračné hárky oddielov nie je potrebné tlačiť a podpisovať.
 • Po vytvorení hárkov pre všetky oddiely a nastavení oddielových a zborových funkcií treba vygenerovať v sekcii registrácie registračný hárok zboru a dať ho podpísať vodcovi zboru. Podpisy oddielových vodcov nie je potrebné dopĺňať.

POZOR ZMENA!

 • Originál registračného hárku zboru sa zasiela ako sken/podpísané pdf elektronickým podpisom na Ústredie na e-mail: ustredie@skauting.sk s predmetom: Registrácia 2024 XY. zbor do 31.1. aktuálneho roka (za riadnu registráciu sa považujú hárky odoslané najneskôr 31.1.).

Video-návody na registráciu v Tee-pee nájdete na tomto linku.

Ako podpisovať elektronicky?

Ak nemáte tlačiareň či skener a naopak disponujete občianskym preukazom s čipom a máte doma čítačku, viete dokumenty podpísať aj elektronicky. Stačí navštíviť stránku qesportal.sk  vložiť tam dokument, pripojíte čítačku a podpisujete. Z pohľadu legislatívy poznáme 3 typy podpisov:

 • elektronický podpis (predstavuje najnižšiu a najmenej dôveryhodnú úroveň),
 • zdokonalený elektronický podpis (môže sa vytvárať pomocou certifikátu pre elektronický podpis vydaného poskytovateľom dôveryhodných služieb – staršie občianske preukazy s čipom),
 • kvalifikovaný elektronický podpis (QES) (je ekvivalentom vlastnoručného podpisu overeného u notára, ktorého aj nahrádza, vytvára sa pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu (napr. čipovej karty).

Pre potreby registrácie nám stačí aj jednoduchý elektronický podpis, teda sken, ale aj kvôli iným dokumentom, ktoré potrebujú mať väčšiu dôkaznosť, je dobré nastaviť si aspoň zdokonalený elektronický podpis. Ak vám však nepôjde, skúste to aspoň s bežným elektronickým podpisom.

Ak podpisujete pdf dokument, môžete použiť typ podpisu PAdES, ak používate iný formát, tak zmeňte typ podpisu na CAdES. Podrobnejší návod si môžete pozrieť tu.

Registrácia mimo Tee-pee

Pre veľmi špecifické prípady oddielov a zborov je možnosť (po dohode s Ústredím) zaregistrovať členov ručne (mimo systému Tee-pee). V tomto prípade prosím kontaktujte zamestnancov Ústredia a dohodnite si spoločný postup.

Členské poplatky

Registračný poplatok za osobu je 18€.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1€. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Rodinná zľava a Viacdetná rodina – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 18+18+1 = 37€, rodina so 4 deťmi = 18+18+1+1+1+1 = 40€, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 18+18+18+1 = 55€, len 3 deti bez registrovania rodičov = 18+18+1 = 37€).

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského. Poplatok bude v tomto prípade vypočítaný: prvé dieťa – 18€; druhé dieťa – 18€; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1€ (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 18+18+1 = 37€, alebo rodina s 5 deťmi = 18+18+1+1+1 = 39€).

V členskom poplatku je zahrnuté

 • základné úrazové poistenie
 • 4 krát ročne časopis
 • zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

Platba členských poplatkov

Finančnú platbu za registráciu je potrebné zaslať do 31.1. aktuálneho roka na:
Číslo účtu: 2660080180/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 664
Konštantný symbol: 0558
Účel platby: číslo zboru, registrácia + rok (napr. 14. zbor, registrácia 2024)

Takisto je možné zaplatiť registráciu osobne na Ústredí.

Doregistrácia

Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov. V prípade doregistrácie nie je potrebné posielať registračný hárok. Výška poplatku zostáva rovnaká celý rok a platí do konca kalendárneho roka. Doregistrovaný člen má nárok na všetky oprávnenia plynúce z jeho členstva.

Ďalšie informácie súvisiace s registráciou

 • Organizátori lesných škôl, kurzov, akcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni sú povinní overiť si registráciu záujemcu o kurz/VLŠ/akciu v systéme Tee-pee alebo na Ústredí.
 • Neregistrovaný člen sa nemôže zúčastňovať na súťažiach vyhlásených SLSK (napr. v časopisoch, Družina roka a iné).
 • Zbor nemôže organizovať akciu, ak v čase priebehu akcie nie je zaregistrovaný.
 • Inštruktori organizujúci LŠ, kurz, akciu musia byť v čase akcie zaregistrovaní.
 • Zbor, ktorý nie je registrovaný, nemá nárok na dotáciu z MŠ SR.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk).

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Potvrdenia na poukázanie 3% z dane za rok 2023

Aj tento rok je tu možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí v roku 2023 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín darovať nie 2, ale hneď 3% z...