Registrácia

Registrácia členov prebieha každý rok elektronicky prostredníctvom informačného systému Slovenského skautingu, Tee-pee. Termín registrácie je 31.1. aktuálneho roka (ak Ústredie neinformuje o neskoršom termíne).

Z dôvodu vývinu pandemickej situácie je možné tento rok vo výnimočnom prípade odovzdať registračný hárok zboru s podpisom iba od štatutára, teda vodcu zboru.

Registrácia sa považuje za kompletnú v čase, keď sú splnené všetky podmienky (elektronicky odoslané registrácie, poštou odoslaný registračný hárok zboru, peniaze pripísané na účet Ústredia).

Prihláška na skauting

Prihláška je dôležitým dokumentom, ktorý by mal mať zborový, prípadne oddielový vodca archivovaný od každého člena skôr, ako prebehne registrácia.

Prihláška je zároveň súhlasom rodiča na to, aby sa dieťa zúčastňovalo skautských aktivít. Obsahuje tiež údaje potrebné pri registrácií, prípadne komunikácií s rodičmi.

Musí byť podpísaná zákonným zástupcom člena, dospelý člen si ju môže podpísať sám. Prihlášky nie je potrebné zbierať každý rok nanovo (jedine v prípade legislatívnych zmien).

Registrácia cez Tee-pee

Registrácia prostredníctvom Tee-pee prebieha v nasledujúcich krokoch:

 • Člen zboru, zodpovedný za registráciu, sa prihlási do Tee-pee. Ak nemá prístup, je potrebné kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk).
 • Systém obsahuje údaje o členoch z predchádzajúceho roka. Členom, ktorí sa budú registrovať aj v aktuálnom roku je potrebné skontrolovať údaje (meno, adresa, dátum narodenia). Nových členov treba do systému doplniť podľa zozbieraných prihlášok.
 • Všetkých členov, ktorí sa registrujú v aktuálnom roku je potrebné označiť pre registráciu a odoslať prostredníctvom systému na schválenie. Registračné hárky oddielov nie je potrebné tlačiť a podpisovať.
 • Po vytvorení hárkov pre všetky oddiely a nastavení oddielových a zborových funkcií treba vygenerovať v sekcií registrácie registračný hárok zboru a dať ho podpísať všetkým vodcom oddielov a vodcovi zboru.
 • Originál registračného hárku zboru sa zasiela na adresu Ústredia do 31.1. aktuálneho roka (za riadnu registráciu sa považujú odoslané hárky s poštovou pečiatkou najneskôr 31.1.).

Video-návody na registráciu v Tee-pee nájdete na tomto linku.

Registrácia mimo Tee-pee

Pre veľmi špecifické prípady oddielov a zborov je možnosť (po dohode s Ústredím) zaregistrovať členov ručne (mimo systému Tee-pee). V tomto prípade prosím kontaktujte zamestnancov Ústredia a dohodnite si spoločný postup.

Členské poplatky

Registračný poplatok za osobu je 18€.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1€. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Rodinná zľava a Viacdetná rodina – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 18+18+1 = 37€, rodina so 4 deťmi = 18+18+1+1+1+1 = 40€, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 18+18+18+1 = 55€, len 3 deti bez registrovania rodičov = 18+18+1 = 37€).

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského. Poplatok bude v tomto prípade vypočítaný: prvé dieťa – 18€; druhé dieťa – 18€; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1€ (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 18+18+1 = 37€, alebo rodina s 5 deťmi = 18+18+1+1+1 = 39€).

V členskom poplatku je zahrnuté

 • základné úrazové poistenie
 • 4 krát ročne časopis
 • zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

Platba členských poplatkov

Finančnú platbu za registráciu je potrebné zaslať do 31.1. aktuálneho roka na:
Číslo účtu: 2660080180/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 664
Konštantný symbol: 0558
Účel platby: číslo zboru, registrácia + rok (napr. 14. zbor, registrácia 2023)

Takisto je možné zaplatiť registráciu osobne na Ústredí.

Doregistrácia

Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Výška poplatku zostáva rovnaká celý rok a platí do konca kalendárneho roka. Doregistrovaný člen má nárok na všetky oprávnenia plynúce z jeho členstva.

Ďalšie informácie súvisiace s registráciou

 • Organizátori lesných škôl, kurzov, akcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni sú povinní overiť si registráciu záujemcu o kurz/VLŠ/akciu v systéme Tee-pee alebo na Ústredí.
 • Neregistrovaný člen sa nemôže zúčastňovať na súťažiach vyhlásených SLSK (napr. v časopisoch, Družina roka a iné).
 • Zbor nemôže organizovať akciu, ak v čase priebehu akcie nie je zaregistrovaný.
 • Inštruktori organizujúci LŠ, kurz, akciu musia byť v čase akcie zaregistrovaní.
 • Zbor, ktorý nie je registrovaný, nemá nárok na dotáciu z MŠ SR.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk).

Aktuálne najčítanejšie

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Slovenský skauting pod novým vedením

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....