„Totalita vylučuje skauting – skauting vylučuje totalitu.“

1469

Slovenský skauting si v týchto dňoch pripomína dva významné míľniky v dejinách Slovenska,  25. február a 14. marec, stojace na začiatku oboch režimov, ktoré zviazali Slovensko totalitnou vládou. Počas obidvoch režimov bola činnosť skautských organizácií na území Slovenska zakázaná a skautskí vedúci boli perzekvovaní. Cítime, že je našou povinnosťou pripomínať ich obetu a neskoršie zásluhy pri obnovovaní činnosti skautskej organizácie na Slovensku.

Obete totalitných režimov si uctili predstavitelia Slovenského skautingu aj minulý rok na spomienkovej akcii k sedemdesiatemu výročiu založenia mohyly na Ivančene a jej slávnostnému znovuotvoreniu. Mohyla na Ivančene je venovaná piatim skautom popraveným gestapom ku koncu druhej svetovej vojny.

Vnímame, že činnosť politicky nezávislých mládežníckych organizácií formujúcich deti a mládež k univerzálnym hodnotám je aktuálna aj v dnešnej dobe zvýšenej radikalizácie mládeže. Slovenský skauting je jedným z mnohých dobrých príkladov organizácií, ktoré vedú deti a mládež k vlastenectvu a rozvoju duchovných hodnôt ruka v ruke s princípmi humanizmu a demokracie.

Nezlučiteľnosť skautských hodnôt s ideológiami hlásajúcimi totalitu alebo sympatizujúcimi s ňou vyslovilo viacero významných skautských osobností.

„Mnoho ľudí sa nechá odlákať nejakým novým politikom s extrémnymi myšlienkami. Nikdy neverte nápadom jedného človeka, kým sa na ne nepozriete zo všetkých uhlov pohľadu. Extrémne myšlienky málokedy prinesú niečo dobré; v dejinách nájdeme plno príkladov, ako sa niekde skúšali, ale vždy zlyhali.“

Zakladateľ svetového skautského hnutia – Lord Robert Baden-Powell
v knihe Skauting pre chlapcov.

Totalita vylučuje skauting – skauting vylučuje totalitu.

Zakladateľ skautingu v Československu Anton Benjamín Svojsík
po návšteve Sovietskeho zväzu.

Vedenie organizácie povzbudzuje svojich členov, aby ani v dnešnej dobe nepodliehali extrémistickým ideológiám a v odkaze zakladateľov skautingu budovali demokratickú pluralitnú spoločnosť, ktorej základom je tolerancia a diverzita názorov.


Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom. Pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládeže, neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, dospelých a mladých lídrov, občianskej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti, cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, prevencie pred vznikom závislostí, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, podpory dobrovoľníctva mladých ľudí a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.