1. Založili sme si Klub priateľov nášho mesta, dediny alebo okolia.
 2. Spoznávali sme legendy týkajúce sa nášho okolia, alebo sme vymýšľali vlastné.
 3. Podľa mapy sme určovali zaujímavé miesta v našom okolí.
 4. Objavovali sme staré legendárne miesta v našom regióne (hrady, historické budovy), ale i rôzne zákutia a pekné miesta.
 5. Robili sme užitočné práce v okolí: pomáhali sme pri sadení trávy a stromov, opravovali sme poškodené ploty, olejovali sme škrípuce brány a pod.
 6. Hrali sme mestskú hru alebo hru v dedine (napr. Vyzvedači v našom meste).
 7. Navštívili sme informačnú kanceláriu, alebo sme rozprávali so znalcom miestneho okolia.
 8. Napísali a ilustrovali sme niekoľkostranovú brožúrku o zaujímavých miestach v našom okolí.

Poznámky

 • Pri príprave plnenia odborky by sa vodca alebo inštruktor mali zahĺbiť do miestnej knižnice, vyhľadať knihy, staré časopisy, kde sú zaujímavé fakty o okolí, a tieto pri plnení odborky využiť.
 • Deti sa môžu hrať na detektívov a riešiť nejakú starú neobjasnenú záhadu, navštevovať starých ľudí a zhromažďovať rôzne informácie.
 • Pestujte u detí pozitívny vzťah k svojmu mestu a okoliu, ale dajte pozor na to, aby neskĺzol k prehnanej, manifestačnej pýche a neúcte k iným mestám, regiónom, štátom, národnostiam, národom.

Výchovný zámer odborky

Vĺčatá a včielky pri plnení tejto odborky získavajú vedomosti o svojom bydlisku a jeho okolí. Učia sa vnímať a všímať si zaujímavé veci, budujú si pozitívny vzťah k svojej lokalite a učia sa jej pomáhať.

Odporúčaná literatúra

 • Informačné brožúrky a knihy o vašom meste.
 • Janota: Slovenské hrady.
skauting-program-odborka-vlcata-13

Aktuálne najčítanejšie

Registrácia na rok 2021

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského...

Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a...

Hľadáme posilu do vedenia Slovenského skautingu. Staň sa kľúčovou osobnosťou organizácie a formuj...

Ústredie Slovenského skautingu prechádza postupnými zmenami, ktorých hlavným cieľom je zefektívnenie každodenného riadenia hlavnej výkonnej zložky organizácie. Prvou zmenou bolo vytvorenie novej pozície vedúcej...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať