1. Založili sme si Klub priateľov nášho mesta, dediny alebo okolia.
 2. Spoznávali sme legendy týkajúce sa nášho okolia, alebo sme vymýšľali vlastné.
 3. Podľa mapy sme určovali zaujímavé miesta v našom okolí.
 4. Objavovali sme staré legendárne miesta v našom regióne (hrady, historické budovy), ale i rôzne zákutia a pekné miesta.
 5. Robili sme užitočné práce v okolí: pomáhali sme pri sadení trávy a stromov, opravovali sme poškodené ploty, olejovali sme škrípuce brány a pod.
 6. Hrali sme mestskú hru alebo hru v dedine (napr. Vyzvedači v našom meste).
 7. Navštívili sme informačnú kanceláriu, alebo sme rozprávali so znalcom miestneho okolia.
 8. Napísali a ilustrovali sme niekoľkostranovú brožúrku o zaujímavých miestach v našom okolí.

Poznámky

 • Pri príprave plnenia odborky by sa vodca alebo inštruktor mali zahĺbiť do miestnej knižnice, vyhľadať knihy, staré časopisy, kde sú zaujímavé fakty o okolí, a tieto pri plnení odborky využiť.
 • Deti sa môžu hrať na detektívov a riešiť nejakú starú neobjasnenú záhadu, navštevovať starých ľudí a zhromažďovať rôzne informácie.
 • Pestujte u detí pozitívny vzťah k svojmu mestu a okoliu, ale dajte pozor na to, aby neskĺzol k prehnanej, manifestačnej pýche a neúcte k iným mestám, regiónom, štátom, národnostiam, národom.

Výchovný zámer odborky

Vĺčatá a včielky pri plnení tejto odborky získavajú vedomosti o svojom bydlisku a jeho okolí. Učia sa vnímať a všímať si zaujímavé veci, budujú si pozitívny vzťah k svojej lokalite a učia sa jej pomáhať.

Odporúčaná literatúra

 • Informačné brožúrky a knihy o vašom meste.
 • Janota: Slovenské hrady.
skauting-program-odborka-vlcata-13

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...