Čím je výnimočné vzdelávanie v Slovenskom skautingu

910
Foto: Vladislav Kakody

Skauting sa mimo iného zameriava na aktívne využívanie voľného času, a tým nemyslíme len fyzickú aktivitu pri hre, ale aj jej zmysluplnosť a pridanú hodnotu. Spájame dobrodružstvo a zážitky s učením a vedomosťami. Na to, ako vytvoriť takýto program, viesť deti a mládež k rozvoju a naučiť tak niečo seba i ostatných má skauting rozmanitú a bohatú ponuku vzdelávania.

Vzdelávanie je komplexný a celoživotný proces, do ktorého patrí školská dochádzka i bežné každodenné situácie. Aj skauting myslí na vzdelávanie v širšom zmysle. Je to proces rozvíjania pestrej palety zručností a schopností osožných napredovaniu jednotlivca ako aj člena komunity a celej spoločnosti. Snažíme sa prispieť k budovaniu samostatnej, podporujúcej, zodpovednej a angažovanej osobnosti. Staviame na neformálnom vzdelávaní, učení sa činnosťou, aktivitami a modelovými situáciami.

Systém vzdelávania

V rámci štruktúry vzdelávania v Slovenskom skautingu majú členovia možnosť získať 4 hodnosti: radca, líder, vodca, inštruktor, ktoré sa udeľujú po zložení príslušných skúšok. Do tohto systému sa dá zapojiť už od 14 rokov. Okrem týchto hlavných vzdelávacích stupňov ponúkame aj voľné vzdelávacie kurzy a vzdelávacie moduly, ktoré môžu byť zamerané na skautskú prax, tvorbu duchovných aktivít, etapových hier, účtovníctvo, kurzy prvej pomoci a iné špecifické oblasti. Podnecujeme tak mládež postupne na sebe pracovať, nadobúdať skúsenosti, rásť a neskôr to všetko zase odovzdávať mladším, čím uzatvárame kruh rozvoja našich členov. Vzájomne sa motivujeme a inšpirujeme k skautskej činnosti a aktívnemu osobnému životu.

Obsah kurzov vzdelávacích stupňov sa sústreďuje na 6 hlavných oblastí rozvoja:

  • Sociálny rozvoj
  • Intelektuálny rozvoj
  • Citový rozvoj
  • Rozvoj Charakteru
  • Telesný rozvoj
  • Duchovný rozvoj

Dbáme na osvojenie si schopnosti spolupráce a vedenia skupiny, komunikácie, rešpektovania a tolerancie. Zapájame kreatívne a kritické myslenie, ktoré napomáha v procesoch riešenia problémov a orientácii v dnešnom svete prehustenom informáciami. Učíme poznávať, vyjadrovať a ovládať svoje emócie. Pomáhame pri utváraní vlastnej identity a budovaní hodnôt. Podnecujeme k zdravému životnému štýlu. Objavujeme duchovný rozmer a náboženskú toleranciu. 

Štruktúra vzdelávania

Naše metódy sú navrhnuté tak, aby stimulovali rozvoj mladých ľudí v rôznych vekových kategóriách. To znamená, že spôsob a systém, akým rozvíjame hlavné oblasti, je vždy prispôsobený potrebám či už mladším alebo starším vekovým kategóriám. Prispieva to k efektívnosti a účinnosti metód. V rámci jedného stupňa vzdelávania často pôsobí viac tímov, ktoré vytvárajú špecifickú atmosféru daného kurzu, no informačný základ je vždy rovnaký a presne daný.

RADCA

Cesta hlavných stupňov vzdelávania začína absolvovaním Radcovského kurzu. Účastníci sa učia, ako viesť družinu (základná jednotka každého zboru/oddielu, teda väčšej skupiny skautov, ktorú tvorí 6-8 členov) podľa skautských zásad a pripravovať jej vhodný program. Absolvent kurzu – radca je najnižšia, ale najdôležitejšia hodnosť v Slovenskom skautingu.

LÍDER

Druhá hodnosť v Slovenskom skautingu je líder. Na celonárodnej úrovni pôsobia 3 líderské rangerské  školy – Stromorast, Vulkán, Equilibrium. Vodnoskautská alternatíva pre tento stupeň je  Dôstojnícky kurz NAVS. Absolvent dokáže tímovo spolupracovať a pomáhať aj na vyššej úrovni, než je družina, dostáva zodpovednosti aj v oddiele a zbore za rôzne úlohy a aktivity.

VODCA

Ďalším vyšším stupňom vzdelávania je vodcovská lesná škola. V Slovenskom skautingu pôsobia 3 tímy – Planéta, Safari, SELŠ. Vodca dokáže viesť skautský oddiel alebo zbor. Spolupracuje so svojimi radcami i lídrami a spoločne sa tak starajú o celoročné fungovanie oddielu/zboru, vytvárajú program pre svojich členov.

INŠTRUKTOR

Posledná a najvyššia hodnosť v Slovenskom skautingu je Inštruktor. Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ) je našou skautskou univerzitou a učí viesť vzdelávacie kurzy a zastávať najvyššie funkcie v Slovenskom skautingu.

VODNOSKAUTSKÉ HODNOSTI

V slovenskom skautingu je možné získať tri vodnoskautské hodnosti. Sú určené všetkým skautom bez výnimky. Členstvo vo vodnoskautskom oddiele nie je podmienkou účasti na kurzoch organizovaných Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS). Naopak, vítaný je každý skaut či skautka od 14 rokov, ktorí majú záujem o rozvoj vodného programu vo svojej družine či oddiele. Vodnoskautský tréning, a vzdelávanie, sa zameriavajú najmä na kompetencie spojené s bezpečnosťou detí a mládeže pri organizácií aktivít vo vodnom prostredí.

Kormidelník

Je najnižšia vodnoskautská hodnosť, ktorú je možné získať na Kormidelníckom kurze (KK) NAVS. Je vhodným rozšírením radcovského vzdelávania. Zahrňuje tréning na plavárni a krátky splav. Kormidelník ešte nie je samostatný pri organizácii dobrodružstiev na vode. Je však užitočným pomocníkom dospelých vedúcich, ktorí majú osvojené vodácke zručnosti.

Dôstojník

Je „stredná“ vodnoskautská hodnosť, ktorá sa dá nadobudnúť absolvovaním Dôstojníckeho kurzu (DK) NAVS. Rovnako platí, že je vhodným rozšírením líderského vzdelávania. Dôstojník je mladý človek v skautskom oddiele, ktorý absolvoval intenzívnejší vodácky výcvik (vrátane tréningov na umelom vodáckom kanáli). Môže byť preto poverený organizáciou časti vodného programu pre deti a mládež. Za bezpečnosť však ešte nemôže ručiť sám. Dozor kvalifikovanej osoby s vodáckym zázemím je stále potrebný.

Kapitán

V súčasnosti sa jedná o najvyššiu vodnoskautskú hodnosť. Výcvik kapitánov prebieha na Kapitánskej lesnej škole (KLŠ) NAVS. Tá je unikátnou lesnou školou určenou pre držiteľov vodcovských dekrétov (plnoletí členovia Slovenského skautingu s hodnosťou vodca). Nejedná sa teda o rozšírenie vodcovského vzdelávania. Ide o nadstavbu pre dospelých v skautingu, ktorí majú záujem samostatne organizovať vodný program pre deti a mládež. Tomuto zodpovedá aj zadanie KLŠ a rozsah výcviku (zahŕňa opakované tréningy na plavárni, na vodáckom technickom kanáli, tréningy záchrany na pokojnej aj divokej vode a niekoľkodňový absolventský splav). Absolvent je oprávnený samostatne organizovať a ručiť za bezpečnosť vodného programu do náročnosti vodného terénu WW II (pozn.: medzinárodná stupnica obtiažnosti tečúcich vodných tokov má šesť stupňov). Taktiež získava základy v plachtení a riadení motorového člnu.

Inštruktor vodných skautov

U slovenských vodných skautov nejestvuje samostatná inštruktorská hodnosť. Dospelí členovia Slovenského skautingu, ktorí chcú vzdelávať na kurzoch vodných skautov, majú možnosť absolvovať GILŠ. V takom prípade riešia inštruktorský projekt zameraný na rozvoj vodného skautingu na Slovensku a majú možnosť absolvovať prax v Námornej akadémii vodných skautov.