Vzdelávanie v čase pandémie

2074
Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v čase pandémie.
Foto: Vladislav Kakody

V nasledujúcom texte sa Vám budeme snažiť priniesť odpovede na otázky, ktoré si možno v poslednej dobe kladiete v súvislosti so vzdelávaním v Slovenskom skautingu (SLSK).

Kedy budeme vedieť viac, čo sa týka organizovania kurzov či iných podujatí?

Pre nás ako pre celú organizáciu platí, že smerodajné budú vyjadrenia kompetentných štátnych inštitúcií k organizovaniu podujatí a k zhromažďovaniu sa a tiež to, ako bude postupovať situácia s dochádzkou do školy. Keďže home schooling je náročný ako pre žiakov a študentov, tak i pre rodičov (o učiteľoch ani nehovoriac), je v prípade nášho vzdelávania potrebné myslieť aj na tento fakt – nemôžeme vzdelávanie robiť komplet online: jednak tak stráca na praktickej stránke a zároveň ide o obrovskú záťaž na účastníkov.

Napriek tomu vyzývame členov SLSK, predovšetkým tých, ktorí sa tento rok prihlásili na akékoľvek vzdelávanie alebo vedú družinu, oddiel či zbor bez danej hodnosti, aby využili tento čas aj na čiastkové samoštúdium: k dispozícii sú radcovské handouty, Príručka pre skautských vodcov, metodiky k ceremoniálom či ku skautskému sľubu, pripravujeme edukačné videá.(link scoutshop?)

Prečo Rada pre vzdelávanie nekomunikuje viac? Prečo nie sú niekde na jednom mieste zverejnené presunuté kurzy či ako budú prebiehať jednotlivé LRŠ či VLŠ?

Aktuálnu situáciu aktívne komunikujeme na úrovni predsedníčka/tajomníčka RpV – vzdelávacie tímy/inštruktori. Výstupy sú následne komunikované priamo tohtoročným účastníkom vzdelávacích kurzov prípadne záujemcom tohtoročných kurzov, keďže veľká časť kurz mala prihlasovanie ešte pred marcom 2020. Organizácii ako celku sú komunikované informácie týkajúce sa vzdelávania vo všeobecnosti. Dôvodom je nezahltiť v súčasnosti skautské kanály či emaily ďalšími informáciami, ktoré sa môžu javiť pre členov Slovenského skautingu ako podstatné, reálne sú ale dôležité predovšetkým pre vzdelávacie tímy a účastníkov kurzov. To sú napríklad presuny už prebiehajúcich kurzov či úprava podmienok na absolvovanie jednotlivých vzdelávacích stupňov.

Vzdelávanie tak, ako si ho pamätáme z nedávnej doby. Aktuálne je pre rok 2020 k dispozícii niekoľko variánt jeho priebehu. Foto: Marián Suvák

Ako bude prebiehať vzdelávanie v roku 2020?

Určite k aktuálnej situácii netreba písať viac. Vyzerá to tak, že činnosť skautingu ešte chvíľu pozastavená bude, preto sa nastavme na variant, že ak vôbec, tak prvé vzdelávačky budú môcť prebehnúť v druhej polovici leta. S ohľadom na to pripadajú do úvahy 3 varianty (resp. scenáre) priebehu vzdelávania v roku 2020. V skratke:

 • Variant A – so vzdelávačkami bude možné začať od augusta 2020.
 • Variant B – k uvoľneniu dôjde až od septembra 2020 (so začiatkom školského roku).
 • Variant C – vzdelávanie nebude možné prezenčne organizovať do konca roka 2020.

Aké opatrenia teda zavedieme v súvislosti s týmito variantmi?

Opatrenia budú dvojaké: tie, ktoré sa týkajú všetkých variantov a tie, ktoré sa týkajú len jednotlivých variantov.

Aká bude forma prednášania na kurzoch?

Témy môžu byť odprednášané prezenčne aj dištančne (online/video/samoštúdium) – závisí to od rozhodnutia a možností tímov. V prípade online “webinárov” pripadá do úvahy rozdelenie účastníkov na menšie skupiny pre niektoré témy, ktoré budú prednášané formou diskusie. Ak je to v silách vzdelávacích tímov, nemusia čakať, kým bude možné organizovať prezenčné vzdelávanie a aspoň niektoré témy môžu odprednášať online, napríklad osloviť aj externých prednášateľov.

Je možné, že niektoré témy zo vzdelávania jednoducho vypadnú?

Ak sú na kurze účastníci, ktorí všetci absolvovali predchádzajúci stupeň, môže byť tomu prispôsobená obsahová náplň kurzu. V aktuálnych obsahových náplniach jednotlivých stupňov sa niektoré témy duplikujú – napr. dramaturgia pri LRŠ a VLŠ. Ak všetci účastníci VLŠ absolvovali LRŠ, dramaturgia sa môže vynechať, resp. nemusí sa odprednášať celá.

Tiež môže dôjsť k spájaniu tematických blokov: ak bude napr. v rámci jedného tematického bloku zahrnutá aj podstata z iného tematického bloku (napr. na LRŠ v rámci dramaturgie aj symbolický rámec), nie je nutné mať ďalší samostatný blok.

Keďže klesne počet hodín, ktoré možno vzdelávaniu venovať a niektoré témy budú sprostredkúvané online (či samoštúdiom), pristúpime v rámci vzdelávania k miernym úpravám obsahových náplní, podmienok ku skúškam i k úprave náplne radcovských, líderských a vodcovských činností. Tieto úpravy platia len pre ročníky prebiehajúce v roku 2020.

Právo nosiť šedú vodcovskú šatku a vodcovskú nášivku (típí) na cípe šedej vodcovskej šatky majú len úspešní absolventi vodcovskej skúšky. Foto: Marián Suvák

Čo s činnosťami a s kurzom prvej pomoci?

Činnosti nemusia byť hotové k dátumu skúšok (v akom rozmedzí majú byť hotové je rozpísané nižšie pri jednotlivých variantoch).

V prípade podmienky na VLŠ na absolvovanie minimálne 8-hodinového kurzu PP sa udeľuje výnimka – účastník skúšok nemusí mať absolvovaný kurz PP, ak pôjde o skúšky konajúce sa v roku 2020 alebo v prvom polroku roka 2021.

Ako to bude s akreditáciou Iuventou? Neprídem o ňu, ak sa tento rok zúčastním napríklad VLŠ, ktorá mi ju pôvodne sľubovala?

Čo sa týka akreditácie vzdelávania Iuventou, dobrá správa je, že naše vzdelávanie môže prebiehať aj dištančne online formou, pričom je možné ho rozdeliť na viacero častí, ak zostane zachovaných aspoň 80%-ný rozsah vzdelávania (teda vzdelávanie sa neskráti o viac ako o 20%).

Ako to teda bude s jednotlivými variantmi?

Ku dnešnému dňu počítame predbežne s variantom A; nateraz platí celoplošné pozastavenie činnosti SLSK:

 • Variant A (najoptimistickejší variant)
  • Prebehne v prípade, že budú uvoľnené opatrenia, bude povolené zhromažďovanie väčšej skupiny ľudí a Úrad verejného zdravotníctva sa kladne vyjadrí k organizácii podujatí od júla, resp. augusta 2020.
  • Vzdelávanie prebehne od leta do zimy, jednotlivé témy môžu byť odprednášané prezenčne aj dištančne, prípadne samoštúdium.
  • V súčasnosti sa riešia aj letné tábory. Aj keby sa mohli konať v auguste, nebudeme kvôli tomu rušiť augustové časti vzdelávania (konkrétne letné časti SELŠ, Planéty, Vulkánu a EQ).
 • Variant B
  • Počíta s tým, že k uvoľneniu dôjde až v septembri 2020. Radcovské kurzy, ak je to možné, prebehnú víkendovou formou na jeseň, v zime. Čo sa týka LRŠ a VLŠ, budeme komunikovať s jednotlivými tímami. Napr. LRŠ Stromorast presunul už teraz svoje časti na jeseň, podobne tak spravili i Moruša či Cassiopeia a rovnaký postup zvolili aj oblastné radcovské tímy.
 • Variant C
  • Nastane, ak vzdelávanie nebude možné prezenčne organizovať do konca roka 2020. V takomto prípade prijmeme také opatrenia pre rok 2021, aby sme v čo najväčšej miere zmiernili dopady vynechaných ročníkov 2020. Napr. vytvorenie dočasných vzdelávacích tímov LRŠ a VLŠ na rok 2021, organizovanie min. 2 radcovských kurzov z národnej úrovne, zorganizovanie viacerých termínov LRŠ a VLŠ skúšok.

Čo ak som práve na radcovskom kurze a nemôžem si plniť radcovskú činnosť?

V čase, kedy je pozastavená činnosť, je možné zorganizovať online družinovky. Online družinovky sa rátajú ako klasické družinovky, preto nie je dôvod udeľovať v tomto prípade výnimky.

Môj radcovský kurz už takmer skončil. Je možné, že sa budú konať online skúšky?

Radcovské skúšky môžu prebehnúť aj online, pokiaľ radcovský tím nemá možnosť skúšky predbežne presunúť na obdobie jesene. Toto rozhodnutie je na danom tíme.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky ku vzdelávaniu v čase pandémie, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom mailu vzdelavanie@skauting.sk.

Lucka Demková – Tefi
predsedníčka Rady pre vzdelávanie

Ako môžem zažiť medzinárodnú dimenziu v tomto období? Aké opatrenia prijala Rada pre vzdelávanie? Aké sú novinky vo vedení Slovenského skautingu? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete 4. mája 2020 o 18:00 počas živého vysielania s Luciou Demkovou a Mariánom Lezom na Facebooku stránke Slovenský skauting. Foto: Vladislav Kakody