Etický kódex správania

Slovenský skauting

Organizácia Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku.

Naším poslaním je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny, emocionálny, duchovný rozvoj a rozvoj charakteru. V praxi je sú tieto ciele pretavené do hier a aktivít, kde spoznávame rôzne netradičné športy a objavujeme naše hranice pri dobrodružstvách či už v lese alebo v meste.

Preambula

My, dospelí členovia a spolupracovníci Slovenského skautingu pri napĺňaní poslania Slovenského skautingu, konáme podľa zásad uvedených v tomto etickom kódexe a verejne sa zaväzujeme k jeho dodržiavaniu.

Etický kódex je v súlade s poslaním, víziou a stratégiou organizácie. Predstavuje princípy, ktoré v Slovenskom skautingu zdieľame a ktoré dodržiavame. Jeho účelom je chrániť všetkých členov Slovenského skautingu. Riadenie sa ním je záväzné pre všetkých členov starších ako 18 rokov, bez ohľadu na ich miesto a úlohu, pri akejkoľvek komunikácii s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Vnímame ho ako osobný záväzok a garanciu kvality smerom k verejnosti i k sebe navzájom.

I. Deti na prvom mieste

Zaväzujeme sa

 • Správať sa k deťom a ostatným dospelým členom s rešpektom
 • Dbať na bezpečnosť a zdravie detí a dobrovoľníkov. Zodpovedne pristupovať k rizikám. Dodržiavať bezpečnostné predpisy Slovenského skautingu a oboznamovať sa s ich aktualizáciami
 • Zapájať deti do rozhodovania so zohľadnením ich veku a vývojových špecifík
 • Podporovať blaho detí a vytvárať pozitívne a bezpečné prostredie založené na dôvere
 • Usilovať sa o pozitívnu zmenu v životoch detí a dbať na to, aby sme im neuškodili.
 • Rešpektovať individuálne hranice a potreby každého dieťaťa a dospelého. Rešpektovať jedinečnosť osobnosti a osobného príbehu každého.
 • Nastavovať zodpovedne pravidlá na podujatiach Slovenského skautingu a sledovať ich dodržiavanie.
 • Zasiahnuť v prípade ohrozenia dieťaťa alebo iného dospelého člena inými osobami.
 • Spolupracovať so zákonnými zástupcami detí a informovať ich.
 • Preukazovať pri svojom konaní individuálnu zodpovednosť. Preberať zodpovednosť za situácie, ktoré na aktivitách Slovenského skautingu vytvára, myslieť na prevenciu pred ublížením.
 • Konať vždy v súlade so Skautským sľubom a zákonom, Stanovami SLSK a organizačným poriadkom, a týmto Etickým kódexom správania a byť tak vhodným príkladom pre všetkých
 • Neprehliadať správanie dieťaťa alebo iného dospelého, ktorým šikanuje alebo ohrozuje seba a druhých.
 • Zabezpečovať aby deti v Slovenskom skautingu boli chránené pred zanedbávaním a fyzickým, sexuálnym a emocionálnym poškodením, zneužívaním a násilím, ako aj pred manipuláciou a nátlakom, či zo strany jednotlivca alebo kolektívu.
 • Postupovať podľa daných štandardov a postupov pri podozrení, odhalení alebo obvinení zo zneužívania detí.

II. Vzájomný rešpekt

Zaväzujeme sa

 • Uznať, že tímová práca je základom skautingu, vyžaduje si aktívnu spoluprácu s ostatnými a rešpektovanie ich názorov a hodnôt.
 • Nezneužívať role organizátora podujatia a inštruktora a potenciálne nerovného vzťahu s účastníkmi k napĺňaniu vlastného prospechu. Tento princíp sa organizátori a inštruktori zaväzujú dodržiavať aj jeden mesiac po skončení podujatia a nebudú nadväzovať osobné vzťahy/kontakty s účastníkmi podujatia.
 • Vzájomne sa podporovať v odbornom rozvoji a raste. Využívať vedomosti a zručnosti skúsenejších a vlastné znalosti a zručnosti odovzdávať menej skúseným.
 • V rámci organizácie otvorene zdieľať svoje pochybenia s cieľom, aby sa v budúcnosti neopakovali. Chybu vnímame ako príležitosť k učeniu a rastu.
 • Svojim správaním šíriť dobré meno Slovenského skautingu.

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...