Rad strieborného vlka

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Rad Strieborného vlka bol zriadený v roku 1919 rozhodnutím Náčelníctva Svazu junáků skautů republiky Československé. Od roku 1926, keď bol A.B. Svojsíkovi (pri príležitosti jeho päťdesiatin) udelený Strieborný vlk (čsl.), je toto vyznamenanie pokladané za najvyššiu poctu, ktorá môže byť preukázaná skautovi. V rokoch 1945 – 1949 sa Rady neudeľovali. V období rokov 1968 a 1989 boli federálnym vyznamenaním Československého Junáka. Pri ukončení činnosti Českého a Slovenského skautingu boli po poslednom udelení 29.11.1992 zrušené. Na Slovensku bol Rad strieborného vlka zriadený rozhodnutím Náčelníctva SLSK 17.4.1993, ako najvyššie skautské vyznamenanie skautov. Strieborný vlk je slovenskou obdobou najvyššieho skautského vyznamenania WOSM – Bronzový vlk.

Schvaľovací postup

 • Predkladateľ návrhu: člen N-SLSK, ktorákoľvek nižšia organizačná zložka alebo orgán SLSK, nositelia Radu Strieborného vlka.
 • Schvaľovateľ návrhu: Nositelia Radu Strieborného vlka na spoločnom zasadnutí s Náčelníctvom SLSK konsenzom vyberú kandidáta na udelenie Radu Strieborného vlka.
 • Udeľovateľ: Náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje náčelník a senior zboru nositeľov radu. Udelenie vyznamenania sa uskutoční slávnostne na najbližšie konanom sneme SLSK. N-SLSK je povinné informovať a dodať všetky podklady o udelení vyznamenania do Evidencie udelených vyznamenaní a ocenení.
 • Pamätný deň: Nie je stanovený.

Udelenie

Rad Strieborného vlka sa udeľuje len členom SLSK – mužom za vynikajúce zásluhy v skautskom hnutí a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje. Za vynikajúce zásluhy možno považovať:

 • výnimočnú, vynikajúcu a príkladnú výchovnú činnosť (v úlohe vodcu skautského oddielu);
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami na celkovom rozvoji skautskej organizácie v oblasti riadenia;
 • organizácie alebo riadenia jej nižšej organizačnej zložky;
 • prácu v oblasti výchovného programu, s veľmi dobrými výsledkami zlepšenia alebo udržania kvality výchovného programu;
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti propagácie skautingu a rozšírenia organizácie, bez straty kvality výchovného programu a bez ústupkov z cieľov a ideálov skautingu;
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti vzdelávania a podpory činnosti dospelých v SLSK, najmä ide o výbornú kvalitu úrovne vzdelávania a veľmi dobré výsledky prípravy vodcov v SLSK;
 • vernosť skautským ideálom a neohrozené postoje v časoch zameraných proti existencii alebo dobrému fungovaniu organizácie.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Vyznamenanie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Rad Strieborného vlka má jeden stupeň.

Zbor nositeľov:

 • Zbor nositeľov tvoria všetci nositelia Radu Strieborného vlka.
 • Senior zboru je najstarší žijúci nositeľ.
 • Zbor nositeľov riadi senior a zvoláva zbor podľa potreby, najmenej však raz ročne. Pokiaľ senior zasadanie zboru v danom termíne nezvolá, zvoláva ho volený hovorca. Hovorcu volia spomedzi seba nositelia Radu Strieborného vlka.
 • Počet žijúcich nositeľov Radu Strieborného vlka je najviac 7.
 • Nositelia Radu Strieborného vlka majú právo zúčastniť sa činnosti ktoréhokoľvek skautského orgánu alebo organizačnej zložky Slovenského skautingu. Majú právo zaujímať stanovisko ku ktorémukoľvek problému a predkladať svoje odporúčania a návrhy reprezentantom organizačných a výchovných zložiek všetkých stupňov.

Popis insígnií

Rad Strieborného vlka je plastika stojaceho vlka v strehu, s krúžkom na chrbte. Krúžkom je prevlečená stuha. Strieborný vlk je slovenskou obdobou najvyššieho svetového vyznamenania WOSM – Bronzový vlk.

  1. Rozmery plastiky vlka sú 25 mm na výšku a 42 mm na šírku. Vlk je liaty zo striebra.
  2. Stuha radu je náhrdelná, 38 mm široká a 900 mm dlhá, bielo – modro – bielo – červeno – bielo – červeno – bielo – modro – biela v pomere (mm) 2:5:1:1:20:1:1:5:2.
  3. Stužka farebne zodpovedá stuhe a má rozmery 38 x 10 mm.
  4. Insígnia radu sa nosí na náhrdelnej stuhe nad šatkou rovnošaty.

Aktuálne najčítanejšie

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Slovenský skauting pod novým vedením

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....