Medaila Služba skautingu

Služba skautingu sa skladá z troch stupňov a každý z nich odzrkadľuje roky nadštandardnej práce venované našej organizácii. K dnešnému dňu je evidovaných na Ústredí Slovenského skautingu viac ako 200 udelených vyznamenaní Služba skautingu.

História

Vyznamenania v Slovenskom skautingu sa menia, pribúdajú, rušia a nahrádzajú. Pre potreby oceňovania výnimočných činovníkov vznikla v roku 2007 Služba skautingu ako alternatíva ku kedysi používaným a následne zrušeným vyznamenaniam. V rovnakom roku Náčelníctvo SLSK toto vyznamenanie schválilo a už v októbri na XIII. skautskom sneme bola Služba skautingu po prvýkrát udelená.

Odvtedy prešlo vyznamenanie dvomi zmenami. V roku 2014 sa vytvorilo trojstupňové rozdelenie Služby skautingu a v roku 2017 sa upravili podmienky udeľovania. Zatiaľ čo dovtedy mohol byť 3. stupeň Služby skautingu udelený aj neskautom, teraz je toto vyznamenanie určené výlučne pre skautov.

Komu udeľovať Službu skautingu?

Vyznamenanie Služba skautingu sa skladá z 3 stupňov. Udeľuje sa ako poďakovanie za dlhoročnú obetavú prácu pre skautské hnutie, a preto by sa nemalo brať na ľahkú váhu.

Služba skautingu 3. stupňa

sa udeľuje za viac ako 5-ročnú:

 • aktívnu prácu skautského činovníka,
 • zvlášť úspešnú aktívnu vodcovskú činnosť,
 • zásluhu v napredovaní skautskej mládeže,
 • zásluhu na rozvoji skautského hnutia.

Služba skautingu 2. stupňa

sa udeľuje za:

 • dlhodobú, viac ako 10-ročnú aktívnu prácu skautského činovníka,
 • obetavú prácu s mládežou,
 • zásluhu o skvalitňovanie programu,
 • zásluhu na rozvoji skautského hnutia,
 • zásluhu na rozširovaní činnosti skautingu.

Služba skautingu 1. stupňa

sa udeľuje za:

 • dlhodobú, viac ako 20-ročnú obetavú a aktívnu prácu skautského činovníka,
 • mimoriadnu zásluhu na rozvoji skautského hnutia.

Postup udeľovania

Môže sa stať, že nesprávnym výkladom podmienok udeľovania dostane vyznamenanie aj kandidát, ktorý naň nemá nárok. Napríklad taký, ktorému by bolo vhodnejšie udeliť ocenenie 7 ľalií. Nesprávnym udeľovaním vyznamenania dehonestujeme jeho vážnosť a dôstojnosť. Ak sme si nie istí, či náš kandidát spĺňa podmienky, stačí nazrieť do organizačného poriadku našej organizácie či poradiť sa s ústredím, alebo oblastnou radou.

Pri udeľovaní ktoréhokoľvek vyznamenania si najprv treba dobre prečítať podmienky a zamyslieť sa, či činovník, ktorého sa chystáme vyznamenať, spĺňa náležité kritériá. Ak hovoríme o Službe skautingu 3. stupňa, pochopiteľne musí mať náš kandidát minimálne 23 rokov, pretože činovníkom sa stávame po dovŕšení 18. roku života.

Ak sme vybrali vhodného skauta, ktorý všetky podmienky spĺňa, môžeme pristúpiť k predloženiu návrhu:

 • Návrh na udelenie 3. stupňa môže predložiť ktorákoľvek organizačná jednotka SLSK spolu s písomným odôvodnením a krátkym skautským životopisom. Ten sa predkladá oblastnej rade, ktorá rozhodne o udelení (resp. neudelení) vyznamenania a informuje Náčelníctvo SLSK.
 • Návrh na udelenie 2. a 1. stupňa môže predložiť ktorýkoľvek člen Náčelníctva SLSK, nižšia zložka alebo orgán SLSK spolu s písomným odôvodnením. O udelení 2. a 1. stupňa rozhoduje Náčelníctvo SLSK.

Spolu s nášivkou dostáva vyznamenaný aj dekrét. Pri 3. stupni zhotoví dekrét navrhovateľ a podpíše ho oblastný vodca. Pri 2. a 1. stupni zhotovuje dekrét Ústredie SLSK a podpíše ho náčelník.

Ako často udeľovať?

Vyznamenanie Služba skautingu je možné udeliť opakovane, avšak každý stupeň iba raz. Môžeme ho udeliť znova napríklad za ďalšiu aktívnu činnosť, ďalšie mimoriadne zásluhy a podobne.

Slávnostné odovzdávanie

Aj keď je toto vyznamenanie v posledných rokoch veľmi populárne, nesmieme zabúdať, že k nemu treba pristupovať so všetkou vážnosťou a úctou.

Pri voľbe správneho momentu je vhodné vyberať príležitosti so zvláštnou atmosférou. Pri 3. stupni je vhodné zvoliť miesto, kde sa naraz zíde väčšina zborovej rady, prípadne zboru a najmä zástupca oblastnej rady, ktorá 3. stupeň udeľuje. Ideálne sú veľké podujatia organizované oblasťou. Ak sa vám ale podarí dohodnúť udeľovanie vyznamenania aj na vašom tábore, nie je nič lepšie, ako tak urobiť pri slávnostnom ohni či pri prvom, alebo poslednom nástupe.

Vyššie stupne vyznamenania môžu byť udelené aj pri takých veľkých príležitostiach, ako je zasadanie Malého či Skautského snemu, nakoľko tieto vyznamenania udeľuje priamo Náčelníctvo SLSK.

Ako vyzerá insígnia a kam si ju našiť?

Hovorí sa, že emblém Eduarda z Woodstocku, princa waleského, prezývaného aj „Čierny princ“ bol zložený z pierok a motta „Ich diene.“ (Slúžim.). Ten bol prevzaný od Jána Luxemburského, proti ktorému Eduard bojoval v bitke pri Kreščaku. Znak sa zachoval dodnes a je používaný následníkmi britského trónu.

Insígnia Služby skautingu je inšpirovaná týmto znakom. Tvorí ju znamenie troch pštrosích pier vychádzajúcich z koruny a nápis „Služba skautingu“. Nášivka je elipsovitého tvaru, má sivý podklad a jednotlivé stupne sa líšia farbou lemu.

 • 3. stupeň – čierny lem
 • 2. stupeň – strieborný lem
 • 1. stupeň – zlatý lem

Nášivka sa nosí na pravom vrecku.

Kam zaznačiť Službu skautingu?

Po absolvovaní slávnostného ceremoniálu je tu ešte jedna povinnosť, ktorú si treba splniť. Poproste vyznamenaného, aby zaznačil do Tee-pee dátum, kedy Službu skautingu získal.

Aktuálne najčítanejšie

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Slovenský skauting pod novým vedením

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....