Doživotné členstvo

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Doživotné členstvo je ocenenie práce na rozvoji a pomoci skautskému hnutiu. Doživotné čestné členstvo je navrhnuté pre starších a zaslúžilých členov SLSK, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju skautského hnutia.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo nižšia zložka alebo orgán SLSK spolu s písomným odôvodnením.
  • Schvaľovateľ návrhu: historická komisia SLSK
  • Udeľovateľ: náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje náčelník. Udelenie vyznamenania sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: Nie je stanovený.

Udelenie

Doživotné členstvo sa udeľuje členom SLSK, ktorí dosiahli minimálny vek 80 rokov za:

  • prácu a obnovenie skautingu vo viacerých obdobiach medzi zákazmi skautingu na Slovensku,
  • dlhodobú vyše 20 ročnú  obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu.

Navrhnutý člen na ocenenie nesmel byť v minulosti člen ŠtB.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia Doživotného členstva pravidelne dostávajú vybraný časopis SLSK a sú bezplatne vedení v evidencii doživotných členov. Na požiadanie majú právo dostať verejné informácie v Slovenskom skautingu. Doživotné členstvo nie je náhradou plnohodnotného členstva. Nositelia Doživotného členstva nemajú žiadne iné zvláštne práva.

Insígnie

Ocenenie nemá určenú žiadnu insígniu.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...