Za bratom Jozefom Valovičom – Tesárom

1351

Dňa 18. júla 2021 opustil naše skautské rady brat Jozef Valovič – Tesár. Narodil sa 1.2.1942 v Horných Orešanoch, zomrel 18.7. 2021 v Trnave, kde sa v 90.-tych rokoch zaslúžil aj o prestavbu a rozšírenie trnavského skautského domu.

Skautský brat Jozef Valovič – Tesár sa narodil 1.2. 1942 v Horných Orešanoch. O skautingu prvýkrát počul od svojich starších kamarátov v čase, keď ho práve zakázali po r. 1948. S „bývalými“ skautmi sa stretol v rámci aktivít v bývalom Pionierskom paláci v Bratislave a boli to pre neho „vedúci“, ktorí robili najlepšie programy a dobre rozumeli mládeži. Ďalšie stretnutie so skautingom absolvoval až v marci 1969, kedy ho kolegovia zo zamestnania br. Ivan Paulička a br. Oleg Ďurčanský pozvali na schôdzu zborovej rady obnoveného trnavského zboru. Po skrátenej intenzívnej skautskej príprave vykonanej týmito dvoma krstnými otcami sa ujal vedenia 1. skautského oddielu chlapcov. Okrem odbornej prípravy v klubovni chodil s nimi na výlety do okolia a na letné tábory. Po roku 1970, po zákaze skautingu, oddiel potom pod hlavičkou turistického oddielu prešiel na 5. ZŠ v Trnave, kde aktívne pracoval až do osemdesiatych rokov. Deviateho januára 1990 usporiadali bývalí členovia oddielu spolu s br. Ďurčanským prvú „obnovovaciu“ schôdzku v Dome Vedy a Techniky pre mládež. Vzhľadom k tomu, že br. Valovič od marca 1990 do januára 1994 pracoval v zahraničí, znovu sa zapojil do skautskej činnosti až po svojom návrate domov. Prevzal vedenie 1. oddielu chlapcov. Neskôr, po rezignácii br. Ďurčanského bol br. Valovič zvolený za zborového vodcu. V r. 1996 bol zvolený do Náčelníctva Slovenského skautingu, kde vykonával funkciu medzinárodného komisára. S reprezentáciou SLSK sa zúčastnil na XIX. Svetovom jamboree v Chile na prelome rokov 1998/99. Na trnavskom sneme SLSK v r. 1999 kandidoval na funkciu Náčelníka, ale získal len 40% hlasov. Ďalej pracoval na zborovej úrovni v oddiely oldskautov a tiež ako fundraiser a získal financie na prestavbu a rozšírenie trnavského skautského domu.

Zomrel 18.7. 2021 v Trnave.

  • Rozlúčka s bratom Tesárom bude 20.7.2021 o 12,30 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Česť jeho pamiatke!