Nový Manuál pre organizátorov táborov 2021

3187

Podrobnejšie informácie o letných táboroch prichádzajú síce na poslednú chvíľu, ale veríme, že mnohí z vás už finišujú s prípravami na tábor, o čom svedčí aj pribúdajúci počet hlásení o tábore. Tento rok nás čakajú o čosi ťažšie podmienky ako ten minulý, ale nadšenosť a odhodlanosť z nedávnej obnovy činnosti stále pretrváva. Poďme sa spolu odhodlane tešiť na ďalšie skautské leto!

Hlavným cieľom Manuálu pre organizátorov letných táborov je odbremenenie táborových vodcov od štúdia viacerých zákonov, vyhlášok a iných štátnych a skautských dokumentov ovplyvňujúcich podmienky pre organizovanie letných táborov. Dokument je skautskou implementáciou usmernenia Úradu verejného zdravotníctva o zotavovacích podujatiach v odozve na prevenciu šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Táborová sezóna v tomto roku bude výnimočná a náročné podmienky naozaj nie sú pre každého. Preto si už v dobe príprav treba dobre zvážiť, či sa pustíte do organizovania letného pobytového tábora, alebo nie. Dôstojné vyvrcholenie skautského roka môže byť aj na jednodňovej výprave. Svojim skautkám a skautom viete ponúknuť zaujímavý a pútavý program aj na dennom tábore. Družinovky a oddielovky sa dajú realizovať aj cez školské prázdniny. Možností je neúrekom a stačí si len správne vybrať a hlavne nevyhorieť z prílišného nadšenia.

Odvážlivci, ktorí sa rozhodli nevynechať ani jednu táborovú sezónu dostávajú od Ústredia Slovenského skautingu pomocnú ruku v podobe niekoľkých samostatných dokumentov a manuálu pre organizátorov.

Manuál 2021

Ak ste si minulý rok podrobne naštudovali manuál, tento rok máte výhodu. Tohtoročný manuál sa totiž od minuloročného líši informáciami, ktoré pribudli:

 • Táborová linka pomoci 0948 069 647,
 • online formulár Hlásenie o tábore,
 • testovanie účastníkov má odporúčací charakter,
 • účastníci sa berú ako členovia jednej domácnosti, z toho vyplýva – nie sú potrebné rúška, nemáme zákaz podávania rúk ani povinné rozostupy,
 • nie je možné stretávanie účastníkov tábora s osobami, ktoré nie sú účastníkmi tábora, návštevníci musia disponovať negatívnym testom alebo očkovaním,
 • nahlasovanie na regionálny úrad verejného zdravotníctva už nie je povinné.

V manuáli pre organizátorov sa dozviete

Okrem vyššie spomenutých zmien v manuáli nájdete aj tieto informácie:

 • Maximálny počet osôb a preventívne podmienky platné na tábore,
 • zásady osobnej hygieny,
 • štandardy prevádzkovej hygieny,
 • povinnosti pri zdravotnom dohľade,
 • požiadavky na stravovanie,
 • ako to bude s používaním verejnej dopravy, výletmi a putovnými tábormi,
 • podmienky na nakladanie s odpadom. 

V prílohách manuálu nájdete

Často pýtané otázky k téme táborov

Majú mať prehlásenie o spôsobilosti pre prácu s deťmi a mládežou všetci vedúci alebo len táborový vedúci a zástupca?

Prehlásenie všeobecného lekára o spôsobilosti pre prácu s deťmi neexistuje. V skautskej terminológii sa pomiešali pravidlá o povinnosti mať odbornú spôsobilosť na prácu s deťmi a potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na účasti na letnom tábore. Odbornú spôsobilosť na prácu s deťmi musí mať vodca tábora a dokladuje ju vodcovským dekrétom alebo odborným pedagogickým vzdelaním. Za bežných okolností musia mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účasť na tábore vodca tábora a jeho zástupca. V rámci opatrení vyplývajúcich z požiadavky na mimoriadny vstupný filter ho v roku 2021 musia mať všetci dospelí účastníci tábora. Rovnako musia odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti.

Odovzdávajú táborovú prihlášku aj dospelí účastníci tábora?

Odporúčame mať vyzbierané prihlášky od všetkých osôb. Minimálne kvôli kontaktom v prípade úrazu. Minimálna zákonná požiadavka je, aby mal vodca tábora spravený súpis dospelých osôb vypomáhajúcich na letnom tábore.

Stačí elektronický formulár alebo musíme použiť papierovú prihlášku?

Každý neplnoletý účastník letného tábora musí mať zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na tábor. Elektronický formulár sa dá použiť na zber údajov o záujme účasti na letnom tábore a zrýchlenie komunikácie s rodičmi a členmi, ale ako doklad, že vám bolo dieťa dočasne zverené do opatery,  to určite neobstojí.

Príklad z praxe: Mohlo by sa stať, že po ošetrení v nemocnici by vám nechceli vydať účastníka tábora späť do opatery, lebo nie ste jeho zákonný zástupca.

Čo to znamená, aby voda spĺňala “podmienky na kúpanie“?

Voda na kúpanie má stanovené kritériá kvality, aby kúpanie v nej bolo bezpečné a zdraviu neškodné. Zisťovanie, či je voda vhodná na kúpanie, sa robí rozborom vody vykonaným príslušným úradom a dokladuje sa potvrdením.

Zákon hovorí:V stanovom tábore možno v ojedinelých prípadoch zabezpečiť denné umývanie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie podľa § 19 ods. 4 zákona. Na čistenie zubov aj v takýchto prípadoch musí byť zabezpečená pitná voda podľa § 17 zákona.“

Musí byť pri umývadle dostupný smetný kôš, aj keď je pri latríne iba dezinfekcia?

Smetný kôš musí byť dostupný všade, kde sa budú používať jednorazové utierky. Je neželaný stav, aby si niekto po použití dezinfekcie nemal kde utrieť ruky a následne by si ich utrel napríklad do nohavíc alebo trička. Rovnako je neželaný stav, aby sa po táborisku povaľovali použité utierky.

Čo je krížová kontaminácia potravín?

O krížovej kontaminácii hovoríme v prípadoch, ak sa mikroorganizmy prítomné v surových potravinách, na nástrojoch a na znečistených povrchoch dostanú do hotových alebo umytých potravín alebo na čisté povrchy. Všetko, čo prichádza do kontaktu so surovými potravinami (ako nástroje, zariadenia, ruky, atď.) musíme starostlivo umyť predtým, ako to použijeme pri príprave jedla. Nástroje a zariadenia, ktoré používame na uskladnenie, prípravu a servírovanie, musia byť hygienicky čisté.

Popis častých chýb pri príprave jedla na skautských táboroch:

 • nástroj, ktorým surové mäso položíme na panvicu, nemôžeme použiť aj pri jeho vyberaní,
 • rukou, ktorou chytíme surové mäso, nemôžeme opäť chytiť iné kuchynské nástroje a pomôcky,
 • do misky, v ktorej sme mali napríklad surové vajíčka, nemôžeme položiť už hotové jedlo.

Pre viac informácií odporúčame naštudovať si dokument Mikroorganizmy a potraviny.

Je možnosť mať pre táborového kuchára iba latrínu s dezinfekciou?

Táborový kuchár/kuchárka si zaslúži pohodlie. Odporúčame práve pre kuchára zaistiť umývadlo s tečúcou vodou a mydlom. Chudák si užije tej dezinfekcie dosť.