Registrácia na rok 2021

2327

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského skautingu pre rok 2021.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu musia byť vykonané nasledujúce kroky:

Jednotlivec

  • Odovzdanie prihlášky vypísanej zákonným zástupcom (ak bola odovzdaná minulý rok, nie je potrebné vypisovať nanovo).
  • Zaplatenie registračného poplatku stanoveného na daný kalendárny rok – pre rok 2021 je to suma 15 €.
  • Je možné využiť zvýhodnený rodinný členský poplatok.
  • Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1€. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácii je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, Úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Organizačná jednotka Slovenského skautingu registrujúca členov

  • Na základe zozbieraných prihlášok vytvoria oddieloví vodcovia profily (osoby) jednotlivých členov v systéme Tee-Pee.
  • Po vytvorení profilov pre všetkých členov vykonajú elektronickú registráciu oddielu (netlačia si ju) a odošlú ju v systéme na schválenie.
  • Po registrovaní všetkých oddielov vytvoria zboroví vodcovia registračný hárok zboru a ten si vytlačia a nechajú popodpisovať od všetkých oddielových vodcov, podpíšu ho aj oni sami. Podpísaný hárok vložia do obálky a pošlú ho na Ústredie Slovenského skautingu.
  • Podľa pokynov v Tee-Pee odošlú platbu za registráciu.

Registrácia členov bude prebiehať od 1.1. 2021 do 31.1. 2021.