Nové preventívne pravidlá pre skautské stretnutia

2989

Slovenský skauting zavádza v súvislosti s jesenným znovuobnovením pravidelnej činnosti usmernenia pre družinovky, oddielovky, jednodňové a viacdňové výlety. Pri organizácii skautských stretnutí musíme brať do úvahy, že Ústredie Slovenského skautingu vydáva tieto pokyny pre celú republiku na základe všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva. Priama implementácia pravidiel zbormi a organizátormi akcií musí byť v súčinnosti s opatreniami miestnej samosprávy a regionálneho hygienika. 

Opatrenia v podobe zákazu činnosti budú vydávané lokálne. Rozhodnutie o pozastavení skautských pravidelných aktivít bude v kompetencii zborového vodcu. V prípade, že v jednom meste funguje viacero zborov odporúčame, aby sa medzi sebou dohodli. Pre ľahšie rozhodovanie zborových vodcov pripravilo Náčelníctvo Slovenského skautingu spoločne s Ústredím Semafor pre činnosť Slovenského skautingu.

Semafor pre činnosť Slovenského skautingu

Zelená fáza

– všetci účastníci stretnutí sú bezinfekční

 • Dodržiavame všeobecne platné usmernenie daného okresného úradu ÚVZ SR a Slovenského skautingu zverejnené na webovom sídle oboch inštitúcií.
 • Skautské oddiely a zbory môžu okrem uzatvorených stretnutí členov Slovenského skautingu organizovať aj aktivity prístupné verejnosti a to napríklad otvorenie skautského roka, akciu s účasťou rodičov atď.

Oranžová fáza

– niektorý z členov je v zozname dohľadaných osôb alebo bol v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou a zúčastnil sa stretnutia za posledný týždeň

 • Pozastavenie činnosti vo vnútorných priestoroch.
 • Obmedzenie kontaktných aktivít na nulovú hodnotu.
 • Odporúčanie organizovať výpravy bez prespávania.
 • Odporúčame podľa možnosti nemiešať kolektívy v čase, keď sú aj v školách sprísnené pravidlá, zostávať ideálne na úrovni kolektívu, ktorý sa pravidelne stretáva, tj. družina alebo oddiel.

Červená fáza

– u niektorého člena, ktorý sa zúčastnil stretnutia za posledný týždeň, je pozitívny test na COVID-19

 • Úplné pozastavenie činnosti v lokalite na 7 dní odo dňa pozitívneho výsledku na COVID-19.
 • Po 7 dňoch povolené všetky aktivity iba vo vonkajšom priestranstve za prísnych hygienických opatrení (rúško, odstup).

Všeobecne platné pravidlá pre organizátorov skautských stretnutí

 • Všetky pravidlá platia rovnako tak pre organizátorov stretnutia, ako aj účastníkov. Pod pojmom organizátor podujatia rozumieme fyzickú osobu spĺňajúcu základné požiadavky Slovenského skautingu pre organizáciu podujatí majúcu poverenie na ich organizáciu od príslušnej organizačnej zložky.
 • Na začiatku skautského stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre činnosť a pravidlá nosenia rúšok.
 • Dôraz bude kladený najmä na vstupný filter na podujatia organizované pod Slovenským skautingom. Skautského stretnutia sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19  a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti v hrdle. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. Vykonanie a zodpovednosť za vstupný filter bude v kompetencii organizátora podujatia.
 • Každý organizátor má povinnosť viesť si evidenciu zúčastnených členov na stretnutí.
 • Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško, šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. V prípade jednodňového podujatia má každá osoba pri sebe minimálne dve rúška. V prípade viacdňového podujatia má každá osoba na každý deň podujatia minimálne dve rúška. Organizátori majú k dispozícii aj náhradné rúška.
 • Každý organizátor má povinnosť mať so sebou bezdotykový teplomer.
 • Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí podávanie rúk a fyzický kontakt medzi účastníkmi.
 • Pokiaľ sú na skautskom stretnutí prítomní účastníci do 15 rokov, tak musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu priestorov a dotykových plôch celkovo.
 • Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 • Pri pohybových a športových aktivitách nie je nutné nosiť rúško. Tak isto pri dodržaní dvojmetrových rozstupov. Pri aktivitách pri vode a na vode je nosenie rúška zakázané!

Všetky tieto usmernenia sú platné pre organizovanie pravidelných a nepravidelných stretnutí detí a mládeže pod hlavičkou Slovenského skautingu. Pod pravidelnými stretnutiami v tomto prípade rozumieme všetky typy skautských schôdzok, napr. družinovky a oddielovky, prebiehajúcich počas týždňa. Pod nepravidelnými stretnutiami v tomto prípade rozumieme všetky jednodňové a viacdňové podujatia pre deti a mládež prebiehajúce počas víkendu. Organizátorom stretnutia je dospelá osoba zodpovedná za priebeh stretnutia a dodržiavanie hygienicko-protiepidemických pravidiel. Pri nerešpektovaní a porušení týchto pravidiel bude organizácia postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku Slovenského skautingu.

Špecifické pravidlá pre organizovanie jednodenných a viacdenných akcií popisujú nasledujúce dokumenty:

Čo robiť v prípade podozrenia na COVID-19

Každý organizátor má za povinnosť pravidelne sledovať zdravotný stav účastníkov stretnutia so zameraním na príznaky respiračných ochorení, tj. kašeľ a sekrécia z nosa.

 1. V prípade, ak má organizátor podozrenie na zvýšenú teplotu, alebo badá na účastníkovi zhoršený zdravotný stav, tak je povinný izolovať daného účastníka od skupiny a vykonať meranie teploty.
 2. Ak je účastníkovi skautského stretnutia nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 °C, zopakovať meranie ešte raz po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, účastníkovi nebude umožnené zúčastniť sa skautského stretnutia. Meranie teploty sa pre evidenciu nezapisuje, lebo ide o osobný údaj.
 3. Organizátor skautského stretnutia upovedomí o zhoršenom zdravotnom stave zákonného zástupcu. Potenciálne chorý člen čaká na zákonného zástupcu izolovane od zvyšku skupiny.
 4. Ak je účastník neplnoletý, mal by poňho prísť zákonný zástupca, alebo osoba poverená zákonným zástupcom. Vo výnimočných prípadoch po dohode s rodičom môže ísť dieťa domov samé. (usmernenie Ú-SLSK)
 5. Pod odchode účastníka so zhoršeným zdravotným stavom sa vydezinfikujú veci, s ktorými prišiel do kontaktu a vyvetrá sa miestnosť, ak čakal v miestnosti.

V prípade, ak je chorý organizátor podujatia, urýchlene zabezpečí svoj odchod zo stretnutia. Ak je na stretnutí sám, dohodne za seba náhradu alebo stretnutie ukončí skôr.

Často pýtané otázky

Odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre organizácie poskytujúce neformálne vzdelávanie a krúžkovú činnosť sa nás netýkajú?

Pravidlá a odporúčania MŠVVŠ pre fungovanie inštitúcií formálneho vzdelávania, tj. školy a škôlky, alebo neformálneho vzdelávania – Centrá voľného času, Základné umelecké školy atď… Sa mimovládnych organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou netýkajú. Určité obmedzenia môžu mať dopad na činnosť Slovenského skautingu, ak má zbor prenajatú klubovňu v priestoroch školy alebo centra voľného času.

Môžeme prijímať nových členov?

Áno. Od septembra je možné prijímať nových členov do organizácie. Od všetkých nových členov odporúčame prijať prihlášku do Slovenského skautingu a informovať sa o zdravotnom stave prijatého člena.

Čo znamená byť v úzkom kontakte s nakazenou osobou?

Úzke kontakty sú, pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR, definované ako osoby, ktoré:

  • mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
  • mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19, – boli v uzavretom prostredí (klubovni, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút
  • mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),
  • sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého.