Pravidlá a odporúčania pre denné tábory na rok 2020

2591
Z hľadiska hygienických podmienok je príprava denného tábora menej náročná na organizáciu a vedenie skautského oddielu odbremenené od starostí spojených s prevádzkou tábora sa dokáže intenzívnejšie zamerať na rozvoj členov a realizáciu programu. Foto: Barbora Melicherová

Denné tábory sa stali v tomto roku častou alternatívou klasických pobytových stanových táborov v prírode. Z hľadiska hygienických podmienok je ich príprava menej náročná na organizáciu a vedenie oddielu odbremenené od starostí spojených s prevádzkou tábora sa dokáže intenzívnejšie zamerať na rozvoj členov a realizáciu programu. Organizátorom denných táborov pre ďalšie uľahčenie ich práce prinášame sumár pravidiel odobrených Úradom verejného zdravotníctva.  

Na úvod celého článku si organizátor musí uvedomiť, že denné tábory sa nachádzajú z legislatívneho hľadiska vo vákuu rôznych zákonov a vyhlášok, týkajúcich sa verejného zdravia a podmienok pre prácu s deťmi a mládežou. Pravidlá sú odvodené z viacerých dlhodobo platných dokumentov, vyhlášok UVZ vydaných na rok 2020 v rámci preventívnych opatrení voči šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a dobrej praxe zaužívanej v Slovenskom skautingu. Rovnako, ako skauti na tábore, tak aj Ústredie Slovenského skautingu muselo „na zelenej lúke“ vymyslieť sumár pravidiel, ktoré by sa ešte mali týkať denných táborov a tých, ktoré sa už nemusia dodržiavať. Vo všeobecnosti platí, že denné tábory sa musia riadiť aktuálne platnými pravidlami pre hromadné podujatia, avšak v rámci podobnosti s pobytovými tábormi sme aplikovali aj niektoré, platné len pre zotavovacie podujatia. Relevantný dokument pre tento typ aktivity neexistuje a tak veríme, že o to viac sa budete držať týchto pravidiel.

Základné pojmy

Organizátor denného tábora

Pod pojmom organizátor denného tábora rozumieme fyzickú osobu spĺňajúcu základné požiadavky Slovenského skautingu pre organizáciu podujatí pre deti a mládež a majúcu poverenie na organizáciu denného tábora od príslušnej nižšej organizačnej zložky.

Osoba zodpovedná za zdravotný dohľad

Pod pojmom osoba zodpovedná za zdravotný dohľad sa rozumie zdravotník na akcii. Táto osoba musí mať minimálne 8 hodinový kurz prvej pomoci alebo adekvátne medicínske vzdelanie v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní zdravotníckych zamestnancov. Odporúča sa, aby pri väčšom počte detí bol zabezpečený zvýšený počet zdravotníkov a po dohode medzi nimi bolo určené, kto je hlavný zdravotník a kto sú pomocní zdravotníci.

Foto: Barbora Melicherová

Účastník

Pod osobou zúčastňujúcou sa denného tábora (účastník) sa rozumejú všetky deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori.

Organizátor denného tábora je povinný poučiť účastníkov o základných všeobecne platných protiepidemických opatreniach, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami.

Maximálny počet osôb a nosenie rúšok

Maximálny počet osôb na dennom tábore je stanovený v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre realizáciu hromadných podujatí ku dňu začiatku denného tábora.

Pre účastníkov denných táborov, vrátane personálu, platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode. Rozostupy medzi účastníkmi sa nevyžadujú.

Nosenie rúšok po opustení tábora sa upravuje podľa aktuálne platných mimoriadnych opatrení vlády. Organizátor má povinnosť zabezpečiť skladom niekoľko náhradných rúšok v prípade, že by si ich niektorí účastníci zabudli.

Osobná hygiena – umývanie rúk

Základným faktorom osobnej hygieny účastníka tábora je umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní a kýchaní. Organizátor denného tábora je povinný poučiť účastníkov o správnom postupe umývania rúk a kontrolou zaistiť dodržiavanie zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie. Pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití toalety musí byť zaistené umytie rúk v tečúcej vode s použitím tekutého mydla dávkovaného z dávkovača alebo dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom.

Prevádzková hygiena na tábore

Organizátor denného tábora je povinný zabezpečiť dôslednú sanitáciu priestorov a prostredia, t.j. prevádzkovú hygienu všetkých priestorov denného tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie toaletným papierom, tečúcou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami/uterákmi (alebo každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou). Pri umývadle musí byť dostupný smetný kôš a odpad musí byť skladovaný v súlade s pravidlami pre narábanie s odpadom a smeťami.

Organizátor zabezpečí pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom, upratovanie a dezinfekciu WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy.

Zdravotný dohľad

Organizátor tábora má povinnosť klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie (vedenie tábora).

Odporúčania pre zdravotný dohľad

 • Odporúčame mať na dennom tábore osobu poverenú zdravotným dohľadom v priebehu konania akcie. Takáto osoba musí mať minimálne 8 hodinový kurz prvej pomoci.
 • Poverený táborový zdravotník vykonáva pravidelnú kontrolu účastníkov tábora, ten zodpovedá za zdravotný stav účastníkov tábora, dodržiavanie osobnej hygieny.
 • Vedenie zdravotnej dokumentácie v podobe zdravotníckeho denníka a to najmä úrazov alebo výberu kliešťov.
 • Organizátor tábora je povinný overiť aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho okamžitého návratu do rodiny.

Požiadavky na pitnú vodu

Organizátor podujatia je povinný dbať na to, aby mali všetci účastníci počas trvania denného tábora prístup k pitnej vode, či už svojej, prinesenej z domu, alebo im ju zabezpečí organizátor. Odporúčame organizovať denné tábory na mieste a v priestore, kde majú prístup k pitnej vode.

Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie

Organizátorom denných táborov sa odporúča, aby strava bola zabezpečená skrz tzv. suché stravovanie z domu. Pokiaľ sa organizátori rozhodnú zabezpečiť stravovanie na dennom tábore, tak by malo byť realizované so zvýšenými hygienickými štandardmi podobnými tým na pobytovom tábore. Sprísnenému hygienickému režimu podlieha celý reťazec zabezpečenia stravovania od nákupu hygienicky bezpečných potravín, použitia pitnej vody, dodržania skladovacích podmienok, rozdelenia pracovných plôch a pomôcok, zabránenia krížovej kontaminácii, správneho tepelného ošetrenia, uchovávania pokrmov pri bezpečných teplotách, zabezpečenia prevádzkovej čistoty a vysokého stupňa osobnej hygieny.

Odporúčania pre prípravu stravy

 • Pri vydávaní jedla a manipulácii s tepelne spracovaným jedlom musí personál kuchyne využívať prostriedky na zabezpečenie zvýšenej prevencie voči kontaminácii a to rukavice, rúška, pracovný plášť a dôkladnú hygienu rúk.
 • Zvýšenú dezinfekciu priestorov kuchyne a jedálne, podľa možností s oddelením používania jedálenského riadu a príborov pre každého účastníka podujatia.
 • Účasť detí pri príprave stravy a to napríklad pri šúpaní zemiakov, čistení a krájaní zeleniny atď. Deti sa nemôžu zúčastňovať na tepelnom spracovaní. Zdravotný stav detí, ktoré sa zúčastňujú na príprave stravy, musí byť posúdený zdravotníkom a deti musia dôsledne dodržiavať vysoký štandard osobnej hygieny, t.j. predovšetkým účinné umývanie rúk.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu používaného stravníkmi na konzumáciu.

Doprava, výlety a puťáky

Dopravu detí počas tábora je možné zabezpečiť aj verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom). Organizátor denného tábora zabezpečí dodržiavanie štandardných protiepidemických opatrení platných pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave.

Výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.

Foto: Barbora Melicherová

Často pýtané otázky k denným táborom

Musia sa denné tábory hlásiť na Ústredí?

 • Nie, nemusia.

Musia mať deti potvrdenie o zdravotnom stave alebo potvrdenie o bezinfekčnosti?

 • Nie, nemusia. Organizátor je povinný vykonať každý deň vstupný zdravotný filter. Pokiaľ niektoré z detí prejavuje príznaky choroby, tak je organizátor povinný ho v daný deň nevziať na tábor.

Musia mať vedúci potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie denného tábora alebo potvrdenie o bezinfekčnosti?

 • Nie, nemusia.