Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

2846
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

Od minulej stredy, 3. júna 2020, platia na Slovensku nové, voľnejšie pravidlá pre predchádzanie šíreniu vírusového ochorenia COVID-19. Najnovším uznesením Náčelníctva rozšíril Slovenský skauting povolené aktivity a umožnil stretávanie sa v interiéroch. 

Slovenský skauting pristupuje od 8. júna k uvoľneniu opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu ohľadom konania sa pravidelných družinoviek, oddieloviek a iných jednodňových podujatí v skautských klubovniach a iných vnútorných priestoroch za dodržania usmernení a opatrení vydaných ÚVZ SR. Skautské stretnutia sa môžu konať už nielen vo vonkajšom prostredí, ale aj v skautských klubovniach či domoch. Klubovne, ktoré sú umiestnené v centrách voľného času či iných podobných inštitúciách, však potrebujú na užívanie schválenie majiteľa, nakoľko ÚVZ SR činnosť niektorým takýmto zariadeniam ešte nepovolil.

Výzva Náčelníctva Slovenského skautingu na dodržiavanie pravidiel

„Milí skauti, nepodceňujme, prosím, tieto pravidlá a správajme sa zodpovedne. To, že sa opatrenia zmierňujú a počet nakazených na Slovensku klesá, je práve dôsledkom rešpektovania a dodržiavania prísnych pravidiel uskutočnených počas trvania pandémie. Uvedomme si, že stačí len málo a pandémia sa môže opäť vrátiť. Ďakujeme za váš zodpovedný prístup a príkladné dodržiavanie pravidiel. Rovnako si veľmi vážime aktivity a pomoc iným, ktoré, či už v rámci Skautskej služby, alebo neorganizovane a z vlastnej iniciatívy, vykonávate a aj týmto spôsobom ostávate verní skautskému sľubu v službe svojej vlasti, pretože práve teraz je tá doba, kedy skauti majú príležitosť ukázať, že sú pripravení pomáhať a robiť svet lepším.“

Náčelníctvo Slovenského skautingu

Všeobecne platné pravidlá pre organizátorov skautských stretnutí

 • Všetky pravidlá platia rovnako, tak pre organizátorov stretnutia, ako aj účastníkov.
 • Na začiatku skautského stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre obnovenú činnosť a pravidlá nosenia rúšok.
 • Všetky skautské stretnutia sú organizované ako uzatvorené stretnutia členov Slovenského skautingu. Odporúčame neprijímať nových členov a ich registráciu nechať až na september 2020.
 • Skautského stretnutia sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti v hrdle. Každý osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma.
 • Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško, šatka, šál) na prekrytie horný dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. V prípade jednodňového podujatia má každá osoba pri sebe minimálne dve rúška.
 • Každý organizátor má povinnosť mať so sebou vhodný teplomer a vykonať na začiatku stretnutia meranie teploty. V prípade, ak niektorému z účastníkov nameria teplotu vyššiu ako 37 stupňov, tak ho pošle domov a upovedomí o tom rodičov.
 • Každý organizátor má povinnosť pravidelne sledovať zdravotný stav účastníkov stretnutia so zameraním na príznaky respiračných ochorení, tj. kašeľ a sekrécia z nosa.
 • Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí podávanie rúk a fyzický kontakt medzi účastníkmi.
 • Pokiaľ sú prítomní na skautskom stretnutí účastníci do 15 rokov, tak musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu.

Pravidlá pre interiérové aktivity a stretnutia v klubovni

 • Vstup a pobyt v mieste konania skautskej schôdzky je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
  (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí) 
 • Každý organizátor skautského stretnutia musí zaistiť pri vstupe do klubovne dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.
  (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí) 
 • Každý organizátor skautského stretnutia musí pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v klubovni so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
  (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí)
 • Každý organizátor skautského stretnutia musí vykonať dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov po ukončení schôdzky.
  (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí) 
 • Každý organizátor musí zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
  (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí)
 • Každý organizátor skautského stretnutia musí zaistiť pri vstupe do klubovne zverejnenie oznamu s informáciou:
  1. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia(napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), je osoba povinná opustiť miesto, kde je organizované stretnutie Slovenského skautingu, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a zostať v domácej izolácii. Nedospelé osoby môžu opustiť stretnutie iba v sprievode osoby, ktorá za nich preberie zodpovednosť.
  2. Všetky osoby zúčastňujúce sa schôdzky si musia pravidelne umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.
  3. Na skautskom stretnutí naďalej platí zákaz podávania rúk.

Nové pravidlá pre aktivity vo vonkajšom prostredí

Každý organizátor má povinnosť mať so sebou na výprave alebo družinovke vo vonkajšom prostredí prostriedok na dezinfekciu rúk a zabezpečiť dezinfekciu rúk na začiatku stretnutia. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk. (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí) 

Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané. (vyplýva z povinnosti pre organizátorov hromadných podujatí) 

Pri pohybových a športových aktivitách nie je nutné nosiť rúško. Tak isto pri dodržaní dvojmetrových rozstupov.

V prípade organizovania stretnutia vo vonkajšom areáli spravovanom Slovenských skautingom, napríklad dvor klubovne, je nutné vykonať pred a po stretnutí dezinfekciu povrchov, kľučiek od brány, hojdačky na dvore. Organizátor schôdzky zabezpečí v takomto priestore zverejnenie oznamu na viditeľnom mieste s informáciou:

 • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), je osoba povinná opustiť miesto hromadného podujatia, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, a zostať v domácej izolácii.
 • Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou alebo použiť dezinfekčný prostriedok, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.
 • Na skautskom stretnutí naďalej platí zákaz podávania rúk.

Všetky tieto usmernenia sú platné pre organizovanie pravidelných a nepravidelných stretnutí detí a mládeže pod hlavičkou Slovenského skautingu. Pod pravidelnými stretnutiami v tomto prípade rozumieme všetky typy skautských schôdzok, napr.  družinovky a oddielovky, prebiehajúcich počas týždňa. Pod nepravidelnými stretnutiami v tomto prípade rozumieme všetky jednodňové podujatia pre deti a mládež prebiehajúce počas víkendu a bez prespania. Organizátorom stretnutia je dospelá osoba zodpovedná za priebeh stretnutia a dodržiavanie hygienicko-protiepidemiologických pravidiel. Pri nerešpektovaní a porušení týchto pravidiel bude organizácia postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku Slovenského skautingu.