Slovenský skauting sa dištancuje od návrhu zaviesť skauting na základných a stredných školách ako súčasť volebného programu

6637

Slovenský skauting je jednou z najväčších a najdlhšie pôsobiacich organizácií pre deti a mládež na Slovensku. Svojou činnosťou a hodnotovým smerovaním je nepolitický a ideologicky nestranícky. Návrh zaviesť skauting na základných a stredných školách, ako bolo uvedené vo volebnom programe kandidáta na poslanca do NR SR za stranu ĽSNS Mareka Kotlebu, nebol konzultovaný s vedením organizácie Slovenský skauting a realizáciu tohto bodu programu vníma organizácia ako priamy rozpor s princípmi svojho fungovania.

Týmto prehlásením sa my, Slovenský skauting, verejne dištancujeme ako od samotného návrhu, tak aj od spájania našej činnosti a dobrého mena s Ľudovou stranou Naše Slovensko.

  • Pre našu organizáciu je neprijateľné, aby bolo slovo skauting používané v súvislosti s politickou stranou či hnutím, ktoré dlhodobo podporuje historický revizionizmus a optimizmus voči štátu a režimu, ktorý medzi rokmi 1939 – 1945 zakázal činnosť skautských organizácií.
  • Odmietame taký skauting na školách, ktorý by bol v priamom rozpore so systémom fungovania a kultúry našej organizácie stojacej na dobrovoľnosti a dobrovoľníctve a zároveň ktorý bol na školách zavedený ako výsledok volebnej kampane či volebného programu. Od skautingu na školách ako možnosti ďalšieho osobného rozvoja žiakov a študentov sa nedištancujeme v prípade, že jeho realizácia je riadne konzultovaná s vedením Slovenského skautingu a vedúci absolvovali k tomu potrebné školenie.
  • Nechceme byť spájaní s politickými subjektmi alebo osobami, ktoré vnášajú do spoločnosti nenávisť, xenofóbiu, rasizmus a intoleranciu voči menšinám. Skauting bol, je a vždy bude otvorený všetkým bez rozdielu pohlavia, pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva.

Na rozdiel od členov spomínanej politickej strany je pre skautky a skautov nemysliteľné, aby 14. marca oslavovali vznik štátu, ktorý medzi rokmi 1939 a 1945 zakázal činnosť skautských organizácií  a ich vedenia perzekvoval. Historická skúsenosť z tohto obdobia nám veľmi konkrétne vykresľuje vzájomný vzťah medzi fungovaním štátu a štátom riadenej Hlinkovej mládeže, ktorá metodicky aj personálne vykradla organizáciu Slovenských katolíckych skautov vrátane pozdravu Na stráž!. (viac v publikácii UPN Hlinkova mládež 1935 – 1938). O ďalšiu takúto podporu, propagáciu a spoluprácu nestojíme.

Z podstaty samotného návrhu na zavedenie škôl v prírode a skautingu na základných a stredných školách jasne vyplýva, že pán Marek Kotleba vníma skauting a jeho poslanie pomerne plytko. Vedenie k samostatnosti je síce podstatnou súčasťou našej výchovnej činnosti, ale ide ruka v ruke so vzdelávaním k hodnotám, ktoré sú v rozpore s tým, čo politicky presadzuje a dlhodobo komunikuje Ľudová strana Naše Slovensko.

Časť volebného programu týkajúca sa zaradenia skautingu pre deti a mládež na ZŠ a SŠ publikovaná na volebnom letáku. Foto: SLSK

Snahu o zavedenie skautingu na základných a stredných školách vnímame v rozpore so základnou definíciou našej organizácie a jej kultúrou fungovania ako voľnočasovej aktivity. Členstvo v organizácii musí byť dobrovoľné. Niekoľko skautských organizácií v juhovýchodnej Ázii funguje v rámci formálneho štátneho školského systému, ale vždy ako dobrovoľne voliteľná aktivita počas poobedia, kedy majú žiaci a študenti v škole vedecké krúžky, športy a iné voľnočasové aktivity.

Hlavným poslaním Slovenského skautingu je celistvý rozvoj osobnosti detí a mládeže a výchova k aktívnemu občianstvu. Vedieme mladých ľudí k pozitívnemu vlastenectvu vedúcemu k hrdosti na krajinu, v ktorej žijú. Naše hodnotové vzdelávanie je v protiklade s nenávistným nacionalistickým izolacionizmom spomínanej politickej strany. Slovenský skauting formuje svojich členov tak, aby sa z nich v dospelosti stali zodpovední občania a aktívni členovia miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.