Kapitola číslo 15 hovorí o skautskej rovnošate, grafická príloha pomáha s jej vysvetlením

2431

Samotná potreba úpravy Kapitoly číslo 15 Organizačného poriadku Slovenského skautingu vychádzala z uznesenia XVII. skautského snemu, ktorý sa konal na jeseň 2017 v Banskej Bystrici. Cieľom novozvolenej Rovnošatovej komisie bolo predpis upraviť, zjednodušiť a definovať v ňom jednotlivé prvky, ktoré buď Slovenský skauting alebo Scoutshop dokážu členskej základni v aktuálnom čase a situácii zabezpečiť.

Snažili sme sa teda vyhnúť definíciám a príkazom, ktoré by otvárali priestor pre akúkoľvek formu nejednoty či diskusií. V súčinnosti so skautským obchodom sa definovali prevedenia, použité farebné schémy či rozmery jednotlivých prvkov s ohľadom na históriu, tradíciu, výrobné procesy a rovnako tiež finančné možnosti ako vo fáze výroby, tak aj vo fáze samotného predaja koncovému užívateľovi.

Ukážka z Kapitoly 15 Organizačného poriadku Slovenského skautingu: Nosenie odznakov, nášiviek a označení na skautskej košeli

Komisia sa od svojho vzniku stretla mnohokrát. Väčšina stretnutí bola situovaná v kratších časových intervaloch prevažne na začiatku procesu, krátko po uzavretí verejného pripomienkovania, kedy sa prechádzali všetky pripomienky a na ne v mnohých prípadoch naviazané diskusie. Výsledkom takejto formy pripomienkovania bolo 514 komentárov, ktoré sa vzhľadom na ich relevantnosť a aplikovateľnosť použili, preformulovali, aplikovali čiastočne alebo boli z celého procesu zapracovávania vyradené.

Ukážka z Kapitoly 15 Organizačného poriadku Slovenského skautingu: Pravý a ľavý rukáv skautskej košele

Ukážka z Kapitoly 15 Organizačného poriadku Slovenského skautingu: Pravé a ľavé vrecko skautskej košele

Oceňujeme všetky vecné pripomienky, ďakujeme za odbornú spoluprácu pri jednotlivých článkoch, na ktorých sa spolupodieľali ako Programová rada a Rada pre vzdelávanie, tak aj Rada pre rozvoj a komunikáciu. Poďakovanie patrí aj predchádzajúcemu zloženiu Komisie, z ktorej podkladov bolo možné vychádzať. Za kľúčovú tiež možno označiť spoluprácu Rovnošatovej komisie so Scoutshopom – Komisia má plne pod kontrolou výrobu jednotlivých rovnošatových súčastí. Máme za sebou mnoho spoločnej práce a ešte mnoho je jej pred nami. Veríme, že správne zostavená a naformulovaná kapitola o rovnošate bude silným základom pre ďalšie roky a jednotlivé kroky smerujúce k postupnému aplikovaniu a komunikovaniu „správneho“ nosenia rovnošaty smerom k členskej základni budú vnímané pozitívne.

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, či pripomienok môžete kontaktovať Rovnošatovú komisiu prostredníctvom emailovej adresy rovnosatova.komisia@skauting.sk.