Digitálna registrácia a rozpor so stanovami SLSK

2129
Ilustračná fotografia: Maya Maceka

Od minuloročnej registrácie platí nové nariadenie ohľadom nezasielania tlačených registračných hárkov oddielu. Zmena nastala aj vďaka novej smernici ochrany osobných údajov, tzv. GDPR ktorá nám otvorila diskusiu o prípadnej zmene vykazovania členskej základne voči Ministerstvu Školstva vedy a výskumu SR.

Možno sa čudujete prečo to vlastne riešime, ale bohužiaľ niektorí naši členovia považujú zrušenie papierových registračných hárkov minimálne v rozpore so Stanovami SLSK a nájdu sa členovia, ktorí považujú ich zrušenie za protizákonné. V nasledujúcich riadkoch Vám vysvetlím, prečo si dovolím tvrdiť opak.

1) Zákon o združovaní občanov

Slovenský skauting je právnickou osobou – resp. občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov. Zákon nedefinuje, ako a či vôbec má byť registrované členstvo v občianskom združení. Tak isto či sa majú platiť poplatky, atd. Zákon jedine definuje čo má byť v stanovách O.Z., ktoré sa predkladajú Ministerstvu vnútra na schválenie:

  1. a) názov združenia, b) sídlo, c) cieľ jeho činnosti, d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, f) zásady hospodárenia.

Registráciu, vznik a zánik členstva si definujú O.Z. vo svojich riadiacich dokumentoch a nemusíme to mať dokonca ani v stanovách. Z toho vyplýva, že zákon to od nás nevyžaduje a keď túto povinnosť zrušíme, tak nikomu z našich členov nezanikne členstvo v organizácii.

2) Registračné listy, ako súčasť dotačnej zmluvy s MSVVS SR

Registračné listy, ako nastroj evidencie členskej základne sme implementovali na základe Prílohy k dotačnej zmluve s MŠVVŠ SR kde 4. bod prílohy jasne definoval:

  1. Prijímateľ dotácie je povinný do 31.1.2019 zozbierať od všetkých organizačných jednotiek registračné listy so zoznamom svojich členov k 31.12.2018 v písomnej podobe, ktoré sú podpísané každým členom organizácie, a skontrolovať ich. Registračné listy obsahujú najmenej tieto údaje o svojich členoch: a) registračné alebo poradové číslo, b) meno a priezvisko člena, c) mesto trvalého bydliska, d) rok narodenia, e) podpis člena

Podpisom dotačnej zmluvy sme súhlasili, že si budeme podľa vyššie uvedeného popisu viest evidenciu členskej základne a pre prípad kontroly členskej základne ju sprístupníme. Prečo? Lebo dotácia sa prerátava aj skrz koeficient poctu členov.

Na základe tejto zmluvy sme my získali právny základ na získavanie informácií od našich členov. Vyškrtnutím tejto podmienky zo zmluvy sme tento právny základ stratili. MŠVVŠ SR bolo informovane, že takáto forma evidencie členskej základne a jej zbieranie je s rozporom zákona o ochrane osobných údajov, resp. tzv. smernice GDPR.

3) Registračné hárky a ich úprava.

Mame registračné hárky MŠVVŠ SR alebo máme registračné hárky SLSK. Myslím, že v predošlom maily som celkom jasne poukázal z čoho vyplývala registrácia skrz registračné hárky/listy a prečo sme ich implementovali do nasej organizácie. Samozrejme, že SLSK si môže aj bez požiadavky MŠVVŠ SR viesť evidenciu členskej základne papierovo s podpismi, ale tak aby bola v súlade s legislatívou tohto štátu.

Pri implementácii GDPR sme zvykli, že stačí na spodok dokumentu pridať čarovné súvetie, dve tri zaškrtávacie okienka a zrazu sú všetky dokumenty voči GDPR v poriadku. Ale ono to takto úplne nefunguje. Najmä keď nie je chybný ani tak samotný dokument, ako proces jeho získavania. Pri registračných hárkoch bolo identifikovaných niekoľko závažných nedostatkov:

– podpisovanie neplnoletými osobami –  reg. hárky nemôžu nahrádzať prihlášku do organizácie, lebo ich v prípade detí a mládeže do 18 nepodpisovali ich zákonný zástupcovia, ale členovia. Reg., hárky mali len doplňujúcu funkciu pre vykázanie členskej základne k dotácii.

– pri podpisovaní dochádzalo k zverejneniu osobných informácií tretím osobám. To, že člen, ktorý podpisoval hárok mal k nahliadnutiu osobne údaje ostatných členov nie je v poriadku. Tak isto ak registračné hárky kolovali medzi členmi oddielu. Áno dali by sa ostatne riadky zakryť ďalšími dvomi hárkami – to nie je žiadna raketová veda a tak isto by mohol oddielový vodca nedať hárok z ruky, ale ako by vyzerala realita?

Netvrdím, že na stretnutí riadiaceho výboru pre náš dotačný program sme nemohli niečo prehliadnuť. Ale ak vezmem v úvahu, že sme tam boli takmer všetci riaditelia organizácii, zamestnanci Iuventy a ministerstva a bol tam pán z Úradu pre ochranu osobných údajov, tak si dovolím tvrdiť, že vybor mal dostatočnú odbornosť, aby sme mohli posúdiť, či vieme realizovať registráciu podpisovaním hárkov alebo nie.

4) Rozpor so stanovami

Vo vyššie uvedených bodoch som Vám načrtol z čoho vyplýva/nevyplýva povinnosť registrovať členov skrz registračné hárky.

Slovensky skauting, ako právnická osoba musí v prvom rade dbať na to, aby sme konali v súlade so zákonom. Zákon o združovaní občanov neporušujeme a neporušíme ani dotačnú zmluvu, ale pokiaľ by sme pokračovali v podpisovaní registračných hárkov, tak porušíme usmernenie GDPR. Porušenie vyššieho právneho predpisu definovaného a implementovaného štátom je záväznejšie, ako porušiť podmienky stanov SLSK. Čo vlastne vyplýva zo stanov?

Členstvo vzniká prijatím do oddielu, v ktorom záujemca požiadal o členstvo, odovzdaním podpísanej záväznej prihlášky, podpísaním registračného hárku a zaplatením členského príspevku.

Členstvo zaniká: d) nepodpísaním registračného hárku v príslušnom roku;

Samotné stanovy uvádzajú niekoľko podmienok pri vzniku a zániku členstva a nie len podpis registračného hárku. Základná argumentácia je, že môžete niečo podpísať/nepodpísať ak to existuje. Registračné hárky de iure už neexistujú, takže sa nemôžu dávať podpisovať. Zánik tohto dokumentu nebol iniciovaný SLSK, ale štátnym orgánom ktorý má právo rozhodnúť, aké podmienky dá do zmluvy o financovaní nasej činnosti.

My samozrejme, že môžeme zvolať mimoriadny snem a zmeniť stanovy, ale podľa mňa to nie je nutne. SLSK pozná aj stav kedy nižšími riadiacimi a rozhodovacími aktmi, ktorými riadi organizáciu. Vid stanovy:

A úvod k stanovám stanov to voľne uvádza:

Najvyššou normou Slovenského skautingu sú Stanovy SLSK, ktoré schvaľuje skautský snem. Dôležité všeobecné predpisy sú zhrnuté j jednotlivých kapitolách Organizačného poriadku. Organizačný poriadok schvaľuje Náčelníctvo Slovenského skautingu. Náčelníctvo alebo riaditeľ ústredia môžu schvaľovať aj interne smernice týkajúce sa čiastkových alebo dočasných záležitostí. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých členov, pracovníkov i účastníkov akcií SLSK.

Mne z tohto vyplýva, že riaditeľ Ústredia môže hlasovaním(ako spôsobom riadenia definovaným stanovami) rozhodnúť, že vzhľadom na zmenu zmluvy s MSVVS SR a upozornením na pripadne protiprávne konanie nebude SLSK používať registračné hárky, ako súčasť podmienky na vznik/zánik členstva.

5) Hierarchia riadiacich dokumentov a aktov. Ich vzájomný súlad, rozpor či dopĺňanie

Riadiace dokumenty a akty sú vždy usporiadane v určitej hierarchii, aby sme vedeli určiť nadradenosť ich vzťahov v prípade ak sú v rozpore. Zároveň najvyššie dokumenty nikdy nemôžu obsiahnuť komplexnosť fungovania nejakej organizácie či spoločnosti a dokonca ani nie sú natoľko flexibilne, aby sa nimi dala riadiť každodenná činnosť. Preto nižšie riadiace akty vysvetľujú vyššie a to neznamená, že sú s nimi v rozpore.

Rovnako, ako N-SLSK určuje uznesením výšku členského príspevku, tak môže riaditeľ Ústredia určiť aj zlozenie kloniek registračného hárku, či dokonca prihlášky do SLSK. Určiť, že registračné hárky sa v roku 2019 nebudú viest papierovo podpisovou verziou je pre mňa rovnaké, ako rozhodnúť, že členský príspevok bude 0 €. Rovnako nemôžete zaplatiť/nezaplatiť 0 euro. Tak rovnako nemôžete podpísať/nepodpísať hárok, ktorý neexistuje. Ja v tomto nevidím nesúlad alebo rozpor, ale zadefinovanie, ako vyzerá dokument registračný hárok. Nevidím v tomto nejaké účelové ohýbanie stanov.

Dodám, že ak by sme sa chceli veľmi slovičkáriť, tak nie je zadefinovaný, aký registračný hárok ma byt podpísaný a kým má byt podpísaný. Registračný hárok zboru podpísaný zborovým vodcom? Na druhej strane presne takéto definície v najvyšších riadiacich dokumentoch sú cesta do chaosu a komplikácia pre výkonný organ.

5) Zánik členstva / zánik organizácie

Slovensky skauting, ako tri krát zakázaná organizácia si nesie v sebe určitú stigmu a obavu, aby sme neboli zakázaný aj štvrtý krát. Pri obave zo straty členstva jednotlivca, či dokonca zneplatnenia registrácie celej členskej základne staršou generáciou vidím najmä skúsenosti, ktoré ich sprevádzali ich skautským životom. Vyššie som Vám naznačil, že z pohľadu platnej legislatívy nám nič také nehrozí a SLSK môže fungovať ďalej aj bez registračných hárkov hoci ich mame definovane v stanovách o.z.

Záver

SLSK neporušuje zákon a ani uzatvorené zmluvy, či nariadenia štátnych organov. SLSK legálnymi mechanizmami vysvetli znenie Stanov SLSK. Nižším právnym aktom a teda rozhodnutím riaditeľa, ako hlavného vedúceho exekutívy, vydá také nariadenie, aby registrácia členskej základne v roku 2019 bola podľa aktuálne právnych predpisov a to bez vedenia členskej základne podpísanými registračnými hárkami.

V prípade, ak by ste potrebovali ešte nejaké veci vysvetliť, tak neváhajte kontaktovať riaditeľa Ústredia SLSK Juraja Lizáka na emailovej adrese – juraj.lizak@skauting.sk.