Hodnotenie kvality oddielov

2988

Pevne veríme, že vašej pozornosti neunikla správa o plánovanom hodnotení kvality. V letnej časti Média ste sa mohli dočítať o hodnotení kvality zborov, no a ja sa Vám chcem teraz prihovoriť zopár slovami a radami ku hodnoteniu kvality oddielov, ktoré bude predchádzať hodnoteniu zborov.

Na úspešné zvládnutie hodnotenia kvality oddielov bude potrebné, aby ste mali vyplnené určité informácie ohľadne vašich oddielov v našom informačnom systéme Tee-pee, keďže toto hodnotenie sa bude robiť práve cez neho a priamo systém za vás niektoré informácie bude dopĺňať. Samozrejme za predpokladu, že ich tam budete mať vyplnené.

Samotné hodnotenie kvality oddielov bude prebiehať po novom roku. No z dôvodu, že pri niektorých úkonoch, ktoré je potrebné aby ste urobili pred začatím vypĺňania hodnotenia sa v systéme automaticky dopĺňa dátum vykonania zmeny, je potrebné aby ste všetky nižšie uvedené informácie mali v systéme vyplnené do konca kalendárneho roka (pred polnocou 31.12.). Pokiaľ zmeny urobíte až po novom roku, a potom začnete vypĺňať hodnotenie kvality, systém Vám nebude dávať správne údaje. Nemôžem povedať, že po novom roku nebude možné vykonať úpravy tak, aby systém dopĺňal údaje správne. Môžem ale garantovať, že keď nám budete počas vypĺňania hodnotení písať alebo volať, že systém dopĺňa zlé údaje a bude pre tento dôvod, budeme sa na Vás všetci cez monitor alebo telefón veľmi mračiť 🙂

Skôr než si prejdeme jednotlivé informácie, ktoré budete potrebovať mať vyplnené, a spôsob akým ich do systému môžete zadávať by som rád venoval pár slov samostatnému konceptu hodnotenia kvality oddielov a jeho vyhodnocovania.

Hodnotenie pozostáva zo série otázok rozdelených do piatich kategórií

 1. Jednotka – táto kategória sa zameriava hlavne na zloženie oddielu a oddielovú a družinovú identitu;
 2. Vzdelávanie – v tejto sekcii sa, ako napovedá jej názov, robí sumarizácia vzdelávania dosiahnutého členmi;
 3. Činnosť – táto časť v sebe zahŕňa zmes otázok ohľadne snáď všetkého čo sa dá predstaviť pod pojmom činnosť, od otázok o osobnom napredovaní, cez prácu so symbolickým rámcom až po najrôznejšie otázky o akciách;
 4. Komunikácia – tu sme zahrnuli otázky o sledovaných informačných kanáloch a o spôsoboch komunikácie;
 5. Zázemie – posledná sekcia, určite nie však v dôležitosti, keďže obsahuje otázky o dostupnosti lekárničky na akciách.

Teraz ešte v krátkosti o bodovaní otázok. Jednotlivé otázky v hodnotení kvality majú pridelené svoje bodové váhy, rovnako ako aj jednotlivé odpovede. Celkové hodnotenie sa vypočítava tak, že sa za každú otázku samostatne vynásobí váha zvolenej odpovede s váhou otázky a výsledné počty sa sčítajú. V hodnotení sú zaradené okrem klasicky bodovaných otázok dva „špeciálne“ typy. Jedným sú informatívne otázky, ktoré nie sú nijako bodovo hodnotené a slúžia iba na dokreslenie súčasnej oddielovej reality v Slovenskom skautingu. Druhým a pre Vás asi podstatnejším typom sú „kick-off“ otázky. Sú to otázky u ktorých majú niektoré odpovede nastavené, že pri ich zvolení / prípadne nezvolení bude výsledné hodnotenie oddielu 0% bez ohľadu na ostatné otázky. Pre túto variantu sme sa rozhodli hlavne u odpovedí, ktoré priamo popisujú povinnosti vyplývajúce z organizačného poriadku alebo stanov Slovenského skautingu, alebo sme ich pokladali za kriticky dôležité pre správne fungovanie oddielu.

Teraz k samotným informáciám, ktoré je potrebné, aby ste mali v systéme vyplnené pred začatím vyplňovania hodnotenia kvality:

 • osobné napredovanie členov: 
  • Je potrebné skontrolovať či majú všetci členovia oddielu v systéme vyplnené všetky splnené odbory, výzvy, voľné programové moduly, stupne napredovanie ako aj dosiahnuté najvyššie programové ocenenia. Je potrebné uvádzať čo najpresnejší dátum splnenia.
 • štruktúra oddielu:
  • Už je to nejaká doba, čo je možné v Tee-pee pod oddielmi vytvárať aj jednotlivé družiny. Doteraz to bolo ponechané na dobrovoľnej báze, no odteraz bude nutné mať vytvorené všetky družiny a ľudí zadelených do nich, aby bolo možné Hodnotenie kvality správne vyhodnocovať.
 • funkcie v rámci oddielu:
  • Hneď niekoľko otázok v Hodnotení kvality si vyžaduje, aby boli správne a aktuálne vyplnené funkcie na úrovni oddielu a družín. Na úrovni oddielu je potrebné mať vyplnených: Vodca oddielu, Zástupca alebo Zástupcovia vodcu oddielu a Radca oddielu (pokiaľ túto funkciu využívate). Funkciu Radca družiny prosím vypĺňajte v jednotlivých družinách, nie na úrovni oddielu.
 • vzdelávanie členov:
  • Je znovu potrebné skontrolovať, či majú všetci členovia oddielu v systéme poznačené všetko dosiahnuté vzdelávanie. Kontrolujte si aj voľné vzdelávacie moduly no najväčšiu pozornosť je potrebné upriamiť na radcovské kurzy, líderské, vodcovské a inštruktorské školy. Niekoľko otázok je totižto zameraných na adekvátnu kvalifikáciu činovníkov. Keďže radcovia nemusia byť priamo členmi oddielu, je potrebné dohliadnuť na to, aby aj títo ľudia mali všetko vzdelávanie v systéme vyplnené.
 • ocenenia a vyznamenania:
  • Tu je opäť potrebné skontrolovať, či majú členovia všetko správne a aktuálne nahodené v systéme.
 • podujatia / akcie:
  • Už niekoľko rokov sa činnosť vykazuje pomocou systému Tee-pee, teraz sa tieto údaje použijú aj pre potreby Hodnotenia kvality. Nie je to nič nové, v rámci Hodnotenia kvality iba uvidíte niekoľko sumárnych čísel. Chcel by som však na Vás apelovať, že všetky organizované akcie s trvaním dlhším ako 3 hodiny by mali byť vyplnené v Tee-pee a aby boli započítané do Hodnotenia kvality musí z nich byť vytvorená a odoslaná záverečná správa. Ako bolo už dávnejšie avizované na stránke skauting.sk nie je potrebné vypĺňať v nich polia Cieľ podujatia a Program a zhodnotenie podujatia, tieto môžu zostať prázdne, no aby bolo možné podujatie započítať, samotná záverečná správa musí byť vytvorená a odoslaná.

Veríme, že spoločne odštartujeme úspešne nové Hodnotenie kvality.