Dvadsať detí zo sociálne slabších rodín sa zúčastnilo skautských táborov

1452

Skautingu bol od svojho začiatku formovaný so silným sociálnym rozmerom a s víziou voľnočasovej aktivity dostupnej všetkým deťom a mládeži. Slovenský skauting sa snaží dlhodobo do svojich aktivít zapájať deti a mladých ľudí, ktorí sú často krát z bežnej krúžkovej činnosti vylúčené z dôvodu jej finančnej nedostupnosti.

Veľká vďaka patrí pánovi Viliamovi Sedlárov a správnej rade Neinvestičného fondu Klepáč, ktorý podporil približne dvadsať skautiek a skautov naprieč celým Slovenskom a umožnil im zúčastniť sa vyvrcholenia činnosti ich oddielov a teda skautského tábora. Vnímame, že ekonomické a finančné dôvody nemôžu byť prekážkou pre deti ktoré chcú byť členmi skautskej organizácie a Slovenský skauting je rád, že v rámci napĺňania tejto svojej vízie našiel partnera, ktorý mu poskytol financie na podporu účasti našich členov na letných táboroch.