Granty na podporu zborov a oddielov v roku 2023

749
Foto: Visual Stories Micheile, Unsplash

Náčelníctvo a Ústredie Slovenského skautingu vyhlasujú grantové kolá na podporu oddielov a zborov.

Projektové zámery

 1. Klubovne – opravy, rekonštrukcie, vybavenie skautských klubovní. Riešenie akútnych problémov, zvýšenie hygienických, požiarnych štandardov, zlepšenie podmienok na aktivity a podobne.
 2. Zviditeľnenie sa – zviditeľnenie skautingu, propagácia v rámci obce/mesta, miestnych komunít, rozvoj oddielov, zborov. Aktivity pre deti v rámci obce/mesta, dobrovoľnícke aktivity, nábory, propagácia skautingu v lokalite a podobne.
 3. Tábory – účasť znevýhodnených členov na skautských táboroch. Podpora účasti sociálne, zdravotne znevýhodnených a členov z vylúčených komunít.
 4. Riešenia – riešenie krízových situácií v zboroch, oddieloch z dôvodu pandémie alebo z iných vážnych dôvodov.
 5. Kreatíva – podpora zaujímavých, kreatívnych nápadov a aktivít. Sme zvedaví, čo zaujímavé robíte a radi to podporíme.

Finančné limity

Alokovaná suma na všetky grantové kolá je spolu 15.000 EUR.

Maximálna suma na jeden projektový zámer 750 EUR (tzn. v prípade viac zámerov je možný aj vyšší úhrn).

Projektová suma bude vyplatená na základe zmluvy 100%.

Hodnotiaca komisia (pozostáva minimálne z 3 členov: Hospodár SLSK, Riaditeľ Ú-SLSK, Finačný manažér SLSK) môže krátiť rozpočet projektu v prípade podozrenia z nehospodárneho zaobchádzania s finančnými prostriedkami.

Termíny vyhodnotenia

 1. kolo 25.6.2023 – 23:59
 2. kolo 27.8.2023 – 23:59

Alokovaná suma sa čerpá priebežne, v prípade vyčerpania celej sumy sa ďalšie kolo neotvára.

Jeden zbor môže podať iba jeden projekt (môže mať viacero projektových zámerov) v celej výzve v ktoromkoľvek kole.

Termín vyhodnotenia a vyúčtovania

Priebežne, ale najneskôr do 30.10.2023. V odôvodnených a schválených prípadoch sa termín dá posunúť.

Podmienky projektu

 • Projekt zasiela skautský zbor, v prípade samostatného oddielu pod oblasťou je to oblasť na predpísanom formulári,
 • projekt obsahuje jeden alebo viac projektových zámerov,
 • každý projektový zámer má popísaný aktuálny stav, cieľ (ciele) a spôsob realizácie a rozpočet (po položkách),
 • začiatok projektu môže byť najskôr 1.1. a koniec najneskôr 29.10.,
 • podporený projekt bude vyhodnotený správou o realizácii a vyúčtovaný finančnou správou.

Správa o realizácii

 • Obsahuje textové vyhodnotenie realizovaných aktivít a cieľov v nadväznosti na podporený projekt.

Finančná správa

 • Všetky doklady, na ktoré je čerpaný grant, spĺňajú náležitosti podľa zákona o účtovníctve a sú účtované v účtovníctve zboru (oblasti),
 • zbor zašle finančnú tabuľku s rozpisom jednotlivých účtovných dokladov (číslo dokladu, dátum, popis, suma)
 • zbor zašle kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie grantu.

Ostatné

 • Ústredie SLSK má možnosť požiadať o doplnenie projektu, rozpočtu alebo správy v prípade, že vyhodnotí poskytnuté informácie ako neúplné alebo nedostatočné.
 • Žiadosť o grant – nutné poslať emailom na kontaktnú osobu.

Kontakt: Michal Barok – Bajo, 0948 310 100, barok@skauting.sk