Táborenie na dotačných plochách

1159

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj táborenie na zelenej lúke, ktorá je dotačnou plochou. Teda aj užívanie lúky sa musí riadiť pravidlami platnými pre užívateľov lúk (poľnohospodárov, farmárov, vlastníkov, prenajímateľov), ktorých plochy ako účastníci tábora využívame.

Užívateľ dotačnej plochy má presne určené v prepočte na hektáre, na aké územie, aký typ pôdy, na aký účel si plochu prenajal a dostal dotáciu na jej spravovanie. Ak by ste sa tiež raz rozhodli poberať dotáciu na poľnohospodárske účely, dostali by ste sa k týmto rozdeleniam pôd: každý typ pôdy má svoje špecifiká – iné zloženie, trochu iné rastlinstvo a živočíšstvo.
https://www.apa.sk/sadzby 2

Nariadenie vlády

Aj preto je povolené vybranú dotačnú plochu využívať len 2 týždne na iné ako poľnohospodárske účely, kam spadajú aj skautské tábory, o čom hovorí aj:
§2 ods.4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. „Ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu, trvanie a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného roka môže byť využitie tejto plochy na poľnohospodársku činnosť obmedzené najviac 14 dní.“

Zároveň Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k predmetnému nariadeniu uvádza, že „Základným kritériom posudzovania spôsobilosti poľnohospodárskych plôch na poskytnutie priamych platieb je spôsob ich využitia. Poľnohospodárska plocha, ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť, je spôsobilou poľnohospodárskou plochou. Rovnako v prípade poľnohospodárskej plochy, ktorá sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť, je spôsobilou poľnohospodárskou plochou. Poľnohospodárska plocha sa považuje za prevažne využívanú na poľnohospodársku činnosť za predpokladu, že jej využitie na nepoľnohospodársku činnosť nie je obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného kalendárneho roku nie je obmedzené viac ako 14 dní. Pokiaľ ide o nepoľnohospodárske činnosti, týmito môžu byť dočasné podujatia na poľnohospodárskej ploche ako veľtrhy, výstavy, koncerty, tábory, jazdecké podujatia a pod., rôzne stavebné činnosti ako výstavba inžinierskych sietí, kanalizačných sietí a pod., skladovanie materiálov ako drevo, rašelina a pod., ale aj napr. predbežný archeologický prieskum.“

Výnimky z dodržiavania týchto pravidiel nie sú povolené.

Čo sa týka požiadavky o vyčíslenie finančnej čiastky za prípadnú krátenú výmeru, v tejto veci nie je možné poskytnúť presnú informáciu, nakoľko suma závisí od výmery takejto plochy a taktiež od požadovaných podporných schém. Dotácie sú platné jeden kalendárny rok a ich splnenie – základné sumy sadzieb – sú obyčajne určované v štvrtom štvrťroku príslušného roka. Teda viac informácií o presne vyčíslených sumách čakajme v novembri-decembri 2023.

Dohoda v prípade krátenia dotácie

Mnohé dohody medzi skautmi a miestnymi subjektmi podnikajúcimi v poľnohospodárstve (farmári, poľnohospodári) prebehli na medziľudskej úrovni, kedy sa vedúci tábora dohodol s majiteľom družstva na prípadnom doplatku krátenej výmere dotácie v podobe finančného vyrovnania, keď bude vyčíslená výška krátenej dotácie, brigáda na družstve počas tábora, prípadne iné. 

Avšak, akokoľvek sa budeme snažiť zachovať sa šetrne a v súlade s prírodou, ako väčšia skupina detí a vedúcich svoju stopu v miestnej krajine zanecháme. Ide o to, aby bol dopad čo najkratší a najšetrnejší voči miestnym rastlinám a živočíchom.
Ak napríklad prídeme táboriť na miesto s výskytom vzácnej rastliny či živočícha, po našich aj keď prírode šetrných – skautských 2-4 týždňoch, zanecháme stopu medzi miestnou faunou a flórou – tráva bude na niektorých miestach vychodená, pokojná lúka sa bude ozývať akčnými hrami, spevom a táborovými ohňami. Všetkým skautsky milým, avšak odlišným od bežného režimu pokojnej lúky ďalej za obcou – vzácna rastlina počas mesačného tábora nenarastie, vzácny živočích sa nevyskytne na mieste ako zvyčajne kvôli našej dlhšej intenzívnejšej táborovej pôsobnosti.  

Nádej na zmenu

Na záver len doplním, nariadenie o dotačných plochách je platné pre všetky členské štáty Európskej únie, netýka sa to len Slovenskej republiky.
Zákony sú však od ľudí, pre ľudí a teda meniteľné – kto by sme s danou vecou chceli niečo meniť, zmena je možná cez Európsky parlament. Návrh zákona musí byť predložený, potom sa o ňom musí hlasovať a po prijatí je možná zmena aj v našich slovenských pomeroch.

Veľa zdaru v prípravách a potom hlavne veľa radosti zo samotnej realizácie skautských táborov! 🙂

Autor: Daniela Brunclíková – Kvapka