Prvá smernica pre skautské klubovne je na svete

681
Foto: Skauti Vermerovice

O čom smernica je?

Smernica pre skautské klubovne definuje dva hlavné ciele: minimálne požiadavky, ktoré by mala každá skautská klubovňa spĺňať a odporúčané cieľové požiadavky, ktoré by mala skautská klubovňa postupne dosiahnuť.

Minimálnou požiadavkou je napríklad, že klubovňa musí byť zásobovaná pitnou vodou, musí mať zriadené aspoň jedno WC, musí byť vybavená hasiacim prístrojom… Sú to požiadavky, ktoré snáď spĺňa každá skautská klubovňa. 

Odporúčané cieľové požiadavky sú zhrnuté v 13 bodoch ako napríklad: klubovňa musí byť zásobovaná okrem pitnej vody aj teplou pitnou vodou, mala by byť dostatočne vykurovaná a vetraná, skautská klubovňa musí mať vypracovaný požiarny evakuačný plán…

Čo smernica ponúka?

Okrem minimálnych a odporúčaných cieľových požiadaviek je v smernici vysvetlené, čo znamená a ako dosiahnuť každú jednu požiadavku. Okrem toho smernica obsahuje niekoľko príkladov pre inšpiráciu z novopostavených klubovní v Českej republike.

Prečo?

Všetky požiadavky v smernici vychádzajú z legislatívy SR. Na to, aby sme mohli garantovať kvalitné vzdelávanie a výchovu našich členov, mali by aj naše priestory spĺňať aspoň základné parametre stanovené zákonmi a vyhláškami SR, ktoré sú ukotvené v smernici. 

Smernica je dostupná na webe skauting.sk v časti Ústredie-Knižnica dokumentov-Základné dokumenty a následne Interné smernice, tam hľadajte pod Hospodárskou radou: https://www.skauting.sk/ustredie/dokumenty/interne-smernice/  

Štefan Dudák – Kosťo
Člen Hospodárskej rady