Spoločne v skautingu

631
Foto: Canva

Teroristický útok, ktorý nedávno zobral život dvom mladým ľuďom z LGBTI+ komunity, otriasol celou našou spoločnosťou, nevynímajúc skautky a skautov na Slovensku. Boli sme svedkami toho, ako si nenávisť a konšpiratívne myslenie našli cestu od myšlienok, riadkov, slov, statusov až po vraždu bezbranného a nevinného Matúša Horvátha (23) a Juraja Vankuliča (27). 

Tento nenávistný čin vyvolal u mnohých ľudí, vrátane nás skautov a skautiek, bolesť, hnev, strach a neistotu. Cítime bolesť nad stratou mladých životov a hnev z polarizovanej a nenávistnej verejnej debaty bez výsledkov týkajúcej sa celospoločenského pochopenia LGBTI+ komunity a ostatných menšín. Mnohí majú obavy, či otvoreným vyjadrením svojej sexuálnej orientácie, rodovej identity či akejkoľvek inej odlišnosti od majority nebudú v ohrození. Nechceme, aby sa útoky na LGBTI+ menšinu alebo iné menšiny opakovali a chceme vedieť, aké kroky sa plánujú do budúcna.

Všetky tieto emócie sú nanajvýš oprávnené a vnímame ich aj v našej organizácii. Pre nás všetkých je totiž prirodzené, že chceme žiť v bezpečí a že cítime bolesť a hnev, keď prišli dvaja ľudia o život z nenávisti. S pocitom bezpečia zároveň súvisí aj to, aby sme mohli byť sami sebou a cítiť od druhých rešpekt, dôveru a podporu. Stovky radcov, vedúcich, vodcov či inštruktorov sa dennodenne snažia o vytváranie bezpečného, rešpektujúceho a otvoreného priestoru pre všetkých. Presne v takom prostredí prežívali niektorí svoj prvý coming out medzi svojimi skautskými priateľmi. Aj napriek tomu vnímame, že sú medzi nami skauti a skautky, ktorí si z rôznych dôvodov či obáv svoju sexuálnu orientáciu či rodovú identitu nechávajú pre seba. Byť otvorený a autentický, by napríklad znamenalo hrozbu neprijatia v družine či zbore. Prijatie, či už zo strany oddielových vedúcich alebo rovesníkov, je pre mladého človeka zásadné pre vybudovanie zdravého vzťahu ako k sebe, tak aj k druhým ľuďom. Niekedy však nemusí byť jasné, ako takéto prijatie a podporu poskytnúť, ako neublížiť, čo povedať alebo nepovedať. 

Riešenie systému podpory, vzdelávania a aktivít v oblasti inklúzie v skautingu, vrátane otvoreného prijatia komunity LGBTI+ a iných menšín, je komplexnou a strategickou témou, v ktorej nás čaká ešte veľa práce a dialógu. Dosiahnuť inkluzívne prostredie si vyžaduje sériu krokov, začínajúc prácou s vnímaním diverzity, podporou empatie a rešpektu. Konkrétne praktické riešenia a systém podpory, ktoré pocítia a uvedú do praxe skauti a skautky na lokálnej úrovni, by mali vychádzať z analýzy súčasnej situácie a potrieb skautských jednotiek a minorít. Výsledky následne pomôžu načrtnúť cielený plán aktivít podporený internými kapacitami a priestorom na otvorenú a pravidelnú internú komunikáciu. Pri príprave plánov a aktivít nám môžu byť inšpiráciou aj iné národné skautské organizácie, ktorým sa podarilo na národnej úrovni poskytovať rôzne formy podpory pre LGBTI+ komunitu, iné menšiny a tiež pre ostatných členov v snahe o podporu inklúzie v skautingu. Tu však bude potrebné vnímať aj špecifiká slovenskej spoločnosti, ktorej postoje sa bohužiaľ, ani po útoku z 12. októbra nezmenili zo dňa na deň a aj krátko po ňom dochádzalo k ďalším nenávistným prejavom. Táto téma naberá na komplexite, má veľký presah aj za hranice našej členskej základne a výsledky našich snáh možno nebudú viditeľné hneď. 

Je to na každom z nás

Je dôležité, aby sa v skautingu všetci mladí ľudia a dospelí cítili vítaní a rešpektovaní, akí sú. Mnoho LGBTI+ ľudí mohlo zažiť diskrimináciu alebo šikanovanie v rôznych oblastiach svojho života, bohužiaľ, možno aj vrátane toho skautského. Preto je stále dôležitejšie, aby každý jeden z nás v skautingu vytváral pozitívne, podporné prostredie, ktoré aktívne prijíma naše spoločné črty a rozdiely s otvorenou mysľou. Chceme, aby skauti a skautky aj z LGBTI+ komunity mali v našej organizácii svoje miesto. Zároveň si uvedomujeme dôležitosť hľadať cesty, ako lepšie načúvať vzájomným potrebám. Kým tento proces prebehne, dávajme si pozor na príznaky akéhokoľvek šikanovania a nenávistného jazyka, ktoré sa v skautingu nemôžu tolerovať.  Buďme vzormi tým, že budeme otvorení a vnímaví k všetkým ľuďom bez predsudkov. Lídri, ktorí sú otvorení, ponúkajú pozitívne posolstvá a spochybňujú všetky nenávistné prejavy, urobia skutočný rozdiel pri vytváraní inkluzívnejšieho prostredia. 

Čo sa udialo a kde sa nachádzame dnes?

Tu sa nám naskytá otázka: V akom stave sa dnes nachádzame v téme prijímania a akceptovania členov a členiek z LGBTI+ komunity v skautingu? 

Diskusie o vytvorení viac bezpečnejšieho a otvorenejšieho priestoru pre členov a členky z LGBTI+ komunity sa uskutočňovali v priebehu ostatných rokov na viacerých úrovniach.

Na úrovni správnej rady, náčelníctva sa počas viacerých zasadnutí venovalo aj tejto téme. Obsahom diskusií z minulosti bolo napríklad reprezentovanie Slovenského skautingu členmi v rovnošatách na rôznych aktivitách a pochodoch (Pochod za život, Dúhový Pride pochod, a iné) či úroveň hĺbky rangerského programu o sexualite. Očakávania na posun tejto témy a jej kapacitné uchopenie bolo predmetom diskusie kandidátov Náčelníctva 2020 – 2023. Súčasné Náčelníctvo hľadalo usmernenie, ako napredovať v tejto téme aj v radoch Strieborných vlkov. 

Ďalšie kroky zo správnej rady na tému inklúzie boli na podnet od skautov a skautiek z LGBTI+ komunity a členov vzdelávacích podujatí. Diskusie s dobrovoľníkmi v lete 2022 vyústili do dohody o spísaní projektu a vízie k tejto téme, nakoľko zodpovedné otvorenie a predstavenie tejto témy celej internej verejnosti si vyžadovalo spoločný koordinovaný prístup. 

Pri čítaní týchto riadkov sa môže vynoriť otázka, či sme ako organizácia nemohli a nemali urobiť viac. Určite. Udalosti 12. októbra 2022 nám nenávratne nastavili zrkadlo akceptácie LGBTI+ komunity a všetkých minorít v spoločnosti. Mnoho našich aktivít sa určite dalo urobiť proaktívnejšie, merateľnejšie a efektívnejšie. Za ostatné tri roky však pandémia, vojna na Ukrajine a iné témy stanovené v našom strategickom pláne zabrali väčšinu dobrovoľníckych kapacít a ľudských zdrojov Ústredia Slovenského skautingu. 

Chceme sa však naučiť, ako lepšie prinášať tému inakosti do našej organizácie. Sme preto vďační všetkým, ktorí túto tému otvárajú a zároveň sa snažia konštruktívne pomôcť, či ponúknuť svoj čas a kapacitu, aby sme ju uchopili a zapracovali správne.

Čo bude nasledovať?

V snahe finálne uchopiť celú tému diverzity a inklúzie v skautingu, náčelníctvo v súčasnosti  pripravuje projektový plán ako podklad pre ďalší postup. Projekt by mal byť zameraný na rôzne aspekty témy inklúzie – od prijímania minorít, vrátane členov z LGBTI+ komunity, vytváranie bezpečného prostredia bez šikany a diskriminácie, otvorenie bezpečnej diskusie, nastavenia celkového, dlhodobého a konsenzuálneho postoja organizácie k rodovej identite, tvorby aktivít a vzdelávania ohľadom inklúzie. Bude obsahovať komunikačnú stratégiu, časový harmonogram, risk manažment a aj očakávané míľniky a výstupy.

Projekt bude v súlade so strategickými témami Slovenského skautingu, aby bol personálne udržateľný a synergický. Predbežná očakávaná dĺžka celého projektu je 2023 – 2026 a počas jeho trvania sa budú spĺňať jednotlivé míľniky a dodávať čiastkové výstupy projektu. Na najbližšom stretnutí náčelníctva, ústredia a oblastí budú dobrovoľníci informovaní o tomto projekte, jeho detailoch a možnosti zapojiť seba či členov svojej oblasti. V neposlednom rade, naším cieľom je stransparentniť internú diskusiu, dať viac priestoru na diskusiu a aktívne počúvanie sa. Preto viaceré organizačné zložky v Slovenskom skautingu pomáhajú pripraviť rôzne aktivity na najbližšie obdobie, ktoré pomôžu naplniť toto úsilie. 

Autor: Katarína Mitríková – 7a pol