Za bratom Pavlom Fandákom

1389
Foto: Nina Skalíková

Na Veľkonočný pondelok 18. apríla 2022 zomrel vo veku 73 rokov Palo Fandák, legenda modranského i celoslovenského skautingu a ochranárskeho hnutia. Jeho životným poslaním bola výchova detí k láske k prírode, mravnosti a slobode.

Svoje hodnoty a spoločenské postoje si formoval v dobe politického uvoľnenia počas Pražskej jari. Ako čerstvý vysokoškolák silno prežíval vpád okupačných vojsk do Československa, v roku 1969 sa v Prahe zúčastnil i výročného protestu. Na niekoľko týždňov sa kvôli tomu dostal do komunistického väzenia a musel ukončiť štúdium. Uvedomil si, že pozitívnej zmene v spoločnosti nedokáže pomôcť jednorazovým revolučným činom, ale len dlhodobým formovaním postojov mládeže. Svoje ďalšie životné úsilie preto zameral na túto oblasť.

Popri pracovnom pôsobení na správe Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre tu začal v 70-tych rokoch organizovať i voľnočasový krúžok ochrancov prírody pre deti. Palo Fandák od začiatku tento krúžok viedol v duchu skautských ideálov, hoci skauting v tej dobe nemohol oficiálne fungovať. S deťmi a mladými ľuďmi organizoval celoročný program, výpravy po československých horách i mestách, letné tábory, hry a prvé dobrovoľnícke brigády vtedajšieho rodiaceho sa ochranárskeho hnutia. V jeho oddiele sa mohlo slobodne diskutovať i čítať komunistami zakázaná literatúra. Palo kládol vo výchove veľký dôraz na rozvíjanie charakteru, rytierskej cti, obety a služby druhým, skromnosti a prekonania pohodlnosti. Ovplyvnil v Modre stovky detí z mnohých generácií. Angažoval sa i v štruktúrach Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktorý patril vo vtedajšom totalitnom režime i vďaka nemu k ostrovčekom slobody.

Po Nežnej revolúcii v r. 1989 svoj oddiel začlenil do obnovenej skautskej organizácie. Začal vydávať oddielový časopis Fenix, ktorý však získal svojich fanúšikov i medzi skautmi z iných miest. S nevôľou vnímal, keď v Slovenskom skautingu začali v 90-tych rokoch presakovať niektoré nacionalistické a fundamentalistické myšlienky, populárne i vo vtedajšej politike. Preto v roku 1995 stál pri zrode celoslovenského časopisu Médium, ktorý podporil a nakoniec i presadil v skautskej organizácii slobodnú diskusiu a jasné demokratické ukotvenie. Palo v článkoch prinášal témy duchovna, ochrany prírody alebo vo svojej rubrike Romantický zemepis Slovenska odkrýval tajomstvá Karpát.

Aktívne pomáhal vytvárať nový oficiálny program Slovenského skautingu, ale zároveň jeho srdce bilo pre lokálne aktivity. Vytrvalo sa venoval výchove detí, ale i ochranárskym aktivitám, ako bolo kosenie lúk a záchrana vzácnych rastlín na Devínskej Kobyle či jarná ochrana migrujúcich žiab.

Mal rád slobodu, mal rád prírodu, veril, že len neustála drobná práca vo výchove nových generácií môže ľudstvu priniesť lepší svet. Česť jeho pamiatke.

Rozhodol som sa programovo celé tie roky pracovať pre to, čo považujem za dobro a myslím, že sa mi to darilo.

Pavol Fandák

Autor: Pavel Hrica – Pól