Granty na podporu zborov a oddielov v roku 2021

2361

Náčelníctvo spolu s Ústredím Slovenského skautingu vyhlasuje grantové kolá na podporu oddielov a zborov.

Projektové zámery

 • Klubovne – opravy, rekonštrukcie, vybavenie skautských klubovní. Riešenie akútnych problémov, zvýšenie hygienických, požiarnych štandardov, zlepšenie podmienok na aktivity a podobne.
 • Zviditeľnenie sa – zviditeľnenie skautingu, propagácia v rámci obce/mesta, miestnych komunít, rozvoj oddielov, zborov. Aktivity pre deti v rámci obce/mesta, dobrovoľnícke aktivity, nábory, propagácia skautingu v lokalite a podobne.
 • Tábory – účasť znevýhodnených členov na skautských táboroch. Podpora účasti sociálne, zdravotne znevýhodnených a členov z vylúčených komunít.
 • Kríza – riešenie krízových situácií v zboroch, oddieloch z dôvodu pandémie alebo z iných vážnych dôvodov.
 • Kreatíva – podpora zaujímavých, kreatívnych nápadov a aktivít. Sme zvedavý, čo zaujímavé robíte a radi to podporíme.

Finančné limity

Alokovaná suma na všetky grantové kolá je spolu 15.000 EUR.

Maximálna suma na jeden projektový zámer 1.000 EUR (tzn. v prípade viac zámerov je možný aj vyšší úhrn).

Projektová suma bude vyplatená na základe zmluvy 80% vopred a 20% po realizácii a vyúčtovaní.

Hodnotiaca komisia môže krátiť rozpočet projektu v prípade podozrenia z nehospodárneho zaobchádzania s finančnými prostriedkami.

Termíny vyhodnotenia

 • 1.kolo 15.7.2021
 • 2.kolo 15.8.2021
 • 3.kolo 15.9.2021

Alokovaná suma sa čerpá priebežne, v prípade vyčerpania celej sumy sa ďalšie kolo neotvára. Jeden zbor môže podať iba jeden projekt (môže mať viacero projektových zámerov) v celej výzve v ktoromkoľvek kole.

Termín vyúčtovania

Priebežne, ale najneskôr do 30.11.2021.

Podmienky projektu

 • Projekt zasiela skautský zbor, v prípade samostatného oddielu pod oblasťou je to oblasť, na predpísanom formulári,
 • projekt obsahuje jeden alebo viac projektových zámerov,
 • každý projektový zámer má popísaný aktuálny stav, cieľ (ciele) a spôsob realizácie a rozpočet (po položkách),
 • začiatok projektu môže byť najskôr 1.7. a koniec najneskôr 15.11.,
 • podporený projekt bude vyhodnotený správou o realizácii a vyúčtovaný finančnou správou.

Správa o realizácii

 • Dokument obsahuje textové vyhodnotenie realizovaných aktivít a cieľov v nadväznosti na zaslaný projekt.

Finančná správa

 • Všetky doklady, na ktoré je čerpaný grant spĺňajú náležitosti podľa zákona o účtovníctve a sú účtované v účtovníctve zboru (oblasti),
 • zbor zašle predpísanú finančnú tabuľku s rozpisom jednotlivých dokladov a súm,
 • zbor zašle kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie grantu.

Ostatné

 • Ústredie Slovenského skautingu má možnosť požiadať o doplnenie projektu, rozpočtu alebo správy v prípade, že vyhodnotí poskytnuté informácie ako neúplné alebo nedostatočné.

Vyplnenú Žiadosť o grant posielajte na e-mailovú adresu Michala Baroka–Baja: barok@skauting.sk, v prípade otázok ho zastihnete aj na tel. č. 0948 310 100.