Výzva pre záujemcov o členstvo v správnej rade Nadácie Baden-Powella

1116

V súlade s čl. VI, bodom 11 Nadačnej listiny Nadácie Baden-Powella (ďalej NBP), s ohľadom na končiace sa funkčné obdobie súčasných členov správnej rady a jedno uvoľnené miesto člena správnej rady ponúka občianske združenie Slovenský skauting možnosť uchádzať sa o členstvo v správnej rade NBP.

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. Rozhoduje o základných otázkach nadácie. Jej kompetencie upravuje v § 20 zákon o nadáciách a Nadačná listina NBP. Správna rada napríklad volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora, rozhoduje o zmenách v nadačnej listine a rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, alebo o zvýšení nadačného imania. Takisto každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu nadácie.

Členov správnej rady volí správna rada nadácie na návrh občianskeho združenia Slovenský skauting.

Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Členstvo v správnej rade, funkcia revízora a funkcia správcu nadácie sú vzájomne nezlučiteľné. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.

Pokyny pre záujemcov

Záujemcov, ktorí majú záujem vykonávať funkciu člena správnej rady žiadame, aby najneskôr do 1.7. 2021 doručili na e-mailovú adresu ustredie@skauting.sk tieto podklady:

 • štruktúrovaný životopis,
 • skautský životopis (ak je kandidát skautka/skaut),
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

O nadácii

Nadácia Baden – Powella bola založená v roku 1997 z iniciatívy Jozefa Šteffeka. Jej cieľom je podporovať skautské hnutie na Slovensku, všestranný rozvoj mladých ľudí, ako aj propagáciu skautského hnutia na Slovensku a vo svete. Nadácia sídli v Banskej Štiavnici, meste svetového dedičstva UNESCO, čo vytvára ideálny rámec pre hosťovanie skautských podujatí. Nadácia získala v roku 1998 do svojho majetku dom na ulici Antona Pécha v Banskej Štiavnici. Dom vznikol v polovici 16. storočia ako renesančný meštiansky dom, ale prvé historické záznamy sa našli až od roku 1699. Dom slúžil na výučbu odboru baníctva a hutníctva Vyššej priemyselnej školy a po roku 1955 ako policajná stanica. Neskôr tu bol Dom pionierov a mládeže. V roku 1998 bol dom v zlom technickom stave a prakticky neobývateľný. S veľkým nasadením tisícov brigádnikov, skautov a iných dobrodincov sa dom podarilo zrekonštruovať. V súčasnosti každoročne dom hosťuje desiatky skautských podujatí. Nadácia zastrešuje aj ďalšie aktivity, najmä prevádzku skautského táboriska Hodruša.

Účelom nadácie je podpora rozvoja skautingu na Slovensku predovšetkým v oblastiach:

 1. Budovania stáleho skautského táboriska v Banskej Hodruši.
 2. Rekonštrukcie a prevádzkovania Skautského domu v Banskej Štiavnici.
 3. Podieľania sa na organizovaní osvetovej, informačnej, športovej, a kultúrnej činnosti skautingu na Slovensku s dôrazom na ekologickú výchovu a primárnu protidrogovú prevenciu.
 4. Tlače a vydávania výchovných materiálov.
 5. Pobytov jednotlivých členov Slovenského skautingu a organizačných jednotiek Slovenského skautingu doma i v zahraničí.
 6. Organizovania a prevádzky táborov, kurzov a seminárov národnej a medzinárodnej úrovne, organizovaných na Slovensku.
 7. Zabezpečovania tlače skautských materiálov.