Výberové konanie na obsadenie funkcie správcu Nadácie Baden-Powella

913

V súlade s čl. VIII, bodom 5 Nadačnej listiny Nadácie Baden-Powella (ďalej NBP), s ohľadom na trojročné funkčné obdobie súčasného správcu NBP, ktoré uplynie dňa 30.9. 2021, vyhlasuje správna rada NBP voľbu správcu nadácie.

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie správcu nadácie je trojročné.

 • Voľba nového správcu sa uskutoční najskôr 30 dní pred a najneskôr 30 dní po uplynutí funkčného obdobia správcu.
 • Správcu nadácie volí správna rada hlasovaním.
 • Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • V súlade s Nadačnou listinou NBP má právo navrhnúť kandidáta na správcu každý člen správnej rady.
 • Forma a spôsob spolupráce budú dohodnuté so správnou radou NBP po zvolení správcu.
 • V súlade so zákonom o nadáciách a nadačnou listinou určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie správna rada.

Pokyny pre kandidátov

Kandidátov, ktorí majú záujem o obsadenie funkcie správcu NBP žiadame, aby najneskôr do 1.9. 2021 doručili na e-mailovú adresu ustredie@skauting.sk tieto podklady:

 • štruktúrovaný životopis,
 • skautský životopis (ak je kandidát skautka/skaut),
 • svoju víziu rozvoja NBP v období nasledujúcich troch rokov (v rozsahu minimálne 1 strany formátu A4),
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

O nadácii

Nadácia Baden – Powella bola založená v roku 1997 z iniciatívy Jozefa Šteffeka. Jej cieľom je podporovať skautské hnutie na Slovensku, všestranný rozvoj mladých ľudí, ako aj propagáciu skautského hnutia na Slovensku a vo svete. Nadácia sídli v Banskej Štiavnici, meste svetového dedičstva UNESCO, čo vytvára ideálny rámec pre hosťovanie skautských podujatí. Nadácia v roku 1998 získala do svojho majetku dom na ulici Antona Pécha v Banskej Štiavnici. Dom vznikol v polovici 16. storočia ako renesančný meštiansky dom, ale prvé historické záznamy sa našli až od roku 1699. Dom slúžil na výučbu odboru baníctva a hutníctva Vyššej priemyselnej školy a po roku 1955 ako policajná stanica. Neskôr tu bol Dom pionierov a mládeže. V roku 1998 bol dom v zlom technickom stave a prakticky neobývateľný. S veľkým nasadením tisícov brigádnikov, skautov a iných dobrodincov sa dom podarilo zrekonštruovať. V súčasnosti každoročne dom hosťuje desiatky skautských podujatí. Nadácia zastrešuje aj ďalšie aktivity, najmä prevádzku skautského táboriska Hodruša.

Účelom nadácie je podpora rozvoja skautingu na Slovensku predovšetkým v oblastiach:

 1. Budovania stáleho skautského táboriska v Banskej Hodruši.
 2. Rekonštrukcie a prevádzkovania Skautského domu v Banskej Štiavnici.
 3. Podieľania sa na organizovaní osvetovej, informačnej, športovej, a kultúrnej činnosti skautingu na Slovensku s dôrazom na ekologickú výchovu a primárnu protidrogovú prevenciu.
 4. Tlače a vydávania výchovných materiálov.
 5. Pobytov jednotlivých členov Slovenského skautingu a organizačných jednotiek Slovenského skautingu doma i v zahraničí.
 6. Organizovania a prevádzky táborov, kurzov a seminárov národnej a medzinárodnej úrovne, organizovaných na Slovensku.
 7. Zabezpečovania tlače skautských materiálov.