Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

7566
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu.

Aktualizované k: 21.1.2022

Na základe vyjadrenia ÚVZ SR a aktuálne platných opatrení sú pravidlá pre činnosť organizácie Slovenský skauting nasledovné:

Družinovky

Pravidelná činnosť Slovenského skautingu, teda družinovky, sa budú riadiť pravidlami školského semaforu a spadajú pod pravidlá, ktoré sú udelené Centrám voľného času.

Na základe toho je naša činnosť obnovená od 10.1.2022 za podmienky pravidelného domáceho samotestovania a to dva krát týždenne. Na toto samotestovanie je možné využiť testy, ktoré sa používajú zo školského prostredia. Nie je potrebné testovať sa výlučne pre účely družinoviek.

 • Účastníci družinoviek do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa môžu družinoviek zúčastniť bez ombedzenia avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP. 
 • Účastníci družinoviek od 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa môžu družinoviek zúčastniť iba za podmienky režimu OTP.
 • Radcovia družín, či iní skautskí dobrovoľníci prítomní na družinovke musia dodržiavať režim OTP.

Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je pre tieto účely definovaná ako:

 1. kompletne zaočkovaná,
 2. po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 3. schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu (PCR testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test. Môže ísť aj o tzv. samotest.)

Každá klubovňa musí zriadiť izolačnú miestnosť (rozloha minimálne 15m² a priame vetranie), alebo iný dostatočne veľký a vetraný priestor, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia a kde bude môcť osoba s príznakmi izolovane počkať, kým jej bude umožnený presun mimo priestory klubovne. Po opustení osoby s príznakmi je potrebné zabezpečiť vyvetranie a vydezinfikovanie priestoru.

Všetci účastníci družinovky musia mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Pre skautské družinovky platí výnimka, podľa ktorej je možné v interiéroch nahradiť nosenie respirátora rúškom, šálom či šatkou. Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame napriek tomu nosenie respirátora.

Výnimky – kto a kedy nemusí mať vôbec prekryté horné dýchacie cesty?

 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre, 
 • osoby pri výkone športu (v interiéri aj v exteriéri) – odporúčame však zvážiť podľa náročnosti športovej aktivity prekrytie horných dýchacích ciest,
 • osoby, ktoré sa nachádzajú v interiéri samé alebo s inými členmi domácnosti,
 • na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • členovia so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a ich radcovia.

Na vstupe do skautských priestorov je potrebné zverejniť oznam podmienok vstupu do budovy (doplniť prílohu). Rovnako je potrebné oznam zverejniť na webovej stránke zboru.

Pri vstupe do priestorov je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk všetkých osôb.

Min 1x denne (po alebo pred družinovými stretnutiami, na základe vzájomnej dohody) je potrebná dezinfekcia dotykových plôch (kľučky…) a záchodov a vyčistenie priestorov.

V interiéri je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Podľa možností je potrebné zabezpečiť minimalizovanie kolektívov (napr. pri striedaní družín).

Jednodňové výlety, vzdelávacie podujatia, víkendovky

Tento typ podujatí stále podlieha pravidlám hromadných podujatí, ktoré sú popísané vo vyhláške zo dňa: 17.1.2022 a patria do kategórie vysoko rizikových hromadných podujatí.

Obmedzenia pre tieto podujatia sú nasledovné: 

 • Podujatie sa organizuje výlučne v režime OP+.
 • Maximálny počet účastníkov je 20.
 • Na tomto podujatí je povolené konzumovať jedlo.
 • Účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a sú splnené podmienky pre organizátorov skautských aktivít.

V prípade organizovania aktivity, kde sú všetci účastníci pod 18 rokov, je možné využiť režim OTP a maximálny počet účastníkov na takomto podujatí je 100.

Stravovanie:

 • výlučne v režime OP,
 • za podmienky najviac 4 ľudia pri jednom stole,
 • zabezpečiť rozostup medzi stolmi minimálne 2 metre.

Ubytovanie:

 • je povolené len pre podujatia v režime OP+.

Viac o ubytovaní a stravovaní je vo výhláške k omedzeniam prevádzok.

Zborové zhromaždenia, stretnutia oddielovej rady a pod.

Podujatia, kde účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, na danom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, na podujatí je povinné sedenie a podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov, sa považujú za nízko rizikové podujatia. Maximálny počet účastníkov je 100 alebo 50% kapacity priestoru v ktorom sa dané podujatie organizuje. Takéto podujatie sa musí organizovať výhradne v režime OP.

Za osobu v režime OP+ sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • Osoba má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a vie ju potvrdiť certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia a má potvrdenie s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba do 6 rokov veku.

V režime OP je potrebné splniť jednu z nižšie spomínaných podmienok:

 • Osoba je kompletne zaočkovaná.
 • Osoba má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a vie ju potvrdiť certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia a má potvrdenie s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu. 
 •  Osoba  prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne zaočkovanú osobu sa pokladá: 

 • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID – 19 s dvojdávkovou schémou (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
 • osoba, ktorá je 21 dní po aplikácii jednodávkovej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 (Johnson&Johnson)
 • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID – 19 s dvojdávkovou schémou, ktorá je podaná v intervale 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 
 • osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku

Za osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa podkladá osoba, ktorá vie potvrdiť prekonanie ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a to: 

 • výsledkom pozitívneho PCR testu,
 • u detí do 12 rokov aj potvrdením  od všeobecného lekára vydaného na základe výsledku pozitívneho antigenového testu v MOM vydaného do 15.11.2021.

Za osobu, ktorá sa považuje za testovanú v režime OTP je:

 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Všeobecné podmienky pre organizátorov skautských aktivít

 • Pri aktivitách organizovaných v exteriéri je potrebné vyznačiť vstup a výstup.
 • Pri vstupe do priestorov podujatia vyvesiť oznam o skutočnosti či organizujete aktivitu:
  • 1. osobám v režime OP,
  • 2. osobám v režime OTP,
  • 3. osobám v režime OP+,
  • kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje.
 • Vstup a pobyt na mieste aktivity je povinný s prekrytými dýchacími cestami.
 • Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo mailový kontakt účastníkov akcie po dobu dvoch týždňov. Po uplynutí tejto doby je organizátor povinný tieto údaje zničiť.
 • Je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Pri vstupe do priestorov zabezpečiť dávkovače na dezinfekciu rúk.
 • Zverejniť pri vstupe na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 
 1. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 2. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 3. zákaz podávania rúk.
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Nahlasovanie a otázky na RÚVZ

Ak opatrenia vyžadujú nahlásiť aktivitu na RÚVZ alebo potrebujete konzultovať niektoré opatrenia resp. požiadať o výnimku z opatrení, môžete kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zoznam kontaktov pre jednotlivé okresy nájdete tu.

Regionálne opatrenia

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť prísnejšie opatrenia. Pri organizovaní skautských aktivít je preto potrebné, sledovať tiež regionálne opatrenia, ktoré sa vzťahujú na miesto, kde sa daná aktivita koná.