Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

8616
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu.

Aktualizované k: 28.2.2022

Na základe vyjadrenia ÚVZ SR a aktuálne platných opatrení sú pravidlá pre činnosť organizácie Slovenský skauting nasledovné:

Družinovky

Pravidelná činnosť Slovenského skautingu, teda družinovky, sa budú riadiť pravidlami školského semaforu a spadajú pod pravidlá, ktoré sú udelené Centrám voľného času.

Družinovky sa môžu organizovať už bez obmedzení, avšak stále je odporúčané pravidelné domáce samotestovanie a to dva krát týždenne. Na toto samotestovanie je možné využiť testy, ktoré sa používajú zo školského prostredia. Nie je potrebné testovať sa výlučne pre účely družinoviek.

Každá klubovňa musí zriadiť izolačnú miestnosť (rozloha minimálne 15m² a priame vetranie), alebo iný dostatočne veľký a vetraný priestor, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia a kde bude môcť osoba s príznakmi izolovane počkať, kým jej bude umožnený presun mimo priestory klubovne. Po opustení osoby s príznakmi je potrebné zabezpečiť vyvetranie a vydezinfikovanie priestoru.

Účastníci družinovky nemusia mať prekryté horné dýchacie ak neboli v kontakte s pozitívne testovanou osobou avšak rúška/respirátory sú odporúčané.

Výnimky – kto a kedy nemusí mať vôbec prekryté horné dýchacie cesty?

 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre, 
 • osoby pri výkone športu (v interiéri aj v exteriéri) – odporúčame však zvážiť podľa náročnosti športovej aktivity prekrytie horných dýchacích ciest,
 • osoby, ktoré sa nachádzajú v interiéri samé alebo s inými členmi domácnosti,
 • na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • členovia so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a ich radcovia.

Pri vstupe do priestorov je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk všetkých osôb.

Min 1x denne (po alebo pred družinovými stretnutiami, na základe vzájomnej dohody) je potrebná dezinfekcia dotykových plôch (kľučky…) a záchodov a vyčistenie priestorov.

V interiéri je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Podľa možností je potrebné zabezpečiť minimalizovanie kolektívov (napr. pri striedaní družín).

Jednodňové výlety, vzdelávacie podujatia, víkendovky

Tento typ podujatí stále podlieha pravidlám hromadných podujatí a  patrí do kategórie vysoko rizikových hromadných podujatí.

Obmedzenia pre tieto podujatia sú nasledovné:

 • Maximálny počet účastníkov je 50.
 • Na tomto podujatí je povolené konzumovať jedlo.
 • Účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a sú splnené podmienky pre organizátorov skautských aktivít.
 • ubytovanie aj stravovanie na týchto aktivitách je povolené. Stravovanie má prebiehať výlučne posediačky. A v ubytovacích zariadeniach je povinná častá dezinfekcia priestorov a dostupné tekuté mydlo a papierové utierky pre dodržanie hygienických noriem.

V prípade organizovania aktivity, kde sú všetci účastníci pod 18 rokov, je maximálny počet účastníkov 100 osôb.

Zborové zhromaždenia, stretnutia oddielovej rady a pod.

Podujatia, kde účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, na podujatí je fixné sedenie alebo státie sa považujú za nízko rizikové podujatia. Maximálny počet účastníkov je 500 alebo 50% kapacity priestoru v ktorom sa dané podujatie organizuje.

Všeobecné podmienky pre organizátorov skautských aktivít

 • Pri aktivitách organizovaných v exteriéri je potrebné vyznačiť vstup a výstup.
 • Vstup a pobyt na mieste aktivity je povinný s prekrytými dýchacími cestami.
 • Je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Pri vstupe do priestorov zabezpečiť dávkovače na dezinfekciu rúk.

Zverejniť pri vstupe na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

 1. Potreba prekrytia horných dýchacích ciest počas doby trvania podujatia.
 2. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 
 3. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
 4. Zákaz podávania rúk.
 5. Informácie o maximálnom počte návštevníkov.
 6. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.
 7. Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
 8. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Regionálne opatrenia

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť prísnejšie opatrenia. Pri organizovaní skautských aktivít je preto potrebné, sledovať tiež regionálne opatrenia, ktoré sa vzťahujú na miesto, kde sa daná aktivita koná.