Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

1701
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu.

Aktualizované k: 18.6. 2021

Pravidelná a nepravidelná činnosť jednodňová – bez prespania

Pre pravidelnú aj nepravidelnú činnosť Slovenského skautingu platia pravidlá vyjadrené vo vyhláške o organizovaní hromadných podujatí, tieto podujatia sú jednodňového charakteru, čiže aktivity bez prespania.

Podmienky organizácie podujatia sú definované, podľa COVID AUTOMATU v okrese kde sa podujatie organizuje, nasledovne:

 1. stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb. 
 2. stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb. 
 3. stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri. 
 4. stupeň ostražitosti (oranžová): 
 • sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 % kapacity, max. 500 osôb. 
 • státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 1. stupeň ostražitosti (žltá): 
 • sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, max. 500 osôb 
 • státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb. 

Stupeň monitoringu (zelená): 

 • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. 
 • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný údaje zničiť.

Aktuálny stav okresu a jeho zaradenia v rámci COVID AUTOMATU je možné zistiť na: https://automat.gov.sk/

Víkendová nepravidelná činnosť, vzdelávacie podujatia

Momentálne je povolené organizovať hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

Podmienka negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby: 

 • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
 • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
 • ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
 • do 10 rokov veku.

Podmienky k ubytovaniu a stravovaniu: 

Ubytovacie služby:  Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti. Viac vo výhlaške –  § 9

Zariadenia spoločného stravovania:

 • V okresoch v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.
 • Konzumácia v interiéroch je možná v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami:
  •  V 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
  •  V 1. stupni ostražitosti (žltá): max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
 • V stupni Monitoring (zelená) nebudú platiť kapacitné obmedzenia.
 • Vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19. 
 • Viac vo výhlaške – § 10

Všeobecné pravidlá pre organizovanie všetkých podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú a sú platné nasledovné opatrenia:

 • Všetky pravidlá platia rovnako tak pre organizátorov stretnutia, ako aj účastníkov. Pod pojmom organizátor podujatia rozumieme fyzickú osobu spĺňajúcu základné požiadavky Slovenského skautingu pre organizáciu podujatí majúcu poverenie na ich organizáciu od príslušnej organizačnej zložky.
 • Na začiatku skautského stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre činnosť a pravidlá nosenia rúšok.
 • V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.
 • Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u.
 • Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško, šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. V prípade jednodňového podujatia má každá osoba pri sebe minimálne dve rúška. V prípade viacdňového podujatia má každá osoba na každý deň podujatia minimálne dve rúška. Organizátori majú k dispozícii aj náhradné rúška.
 • Zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre nepravidelné podujatia dlhšie ako tri hodiny za podmienky individuálneho stravovania. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 • Pri víkendovom a vzdelávacom podujatí vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov. Pred pravidelným a nepravidelným stretnutím vykonať dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.
 • Zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti s informáciami, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii a o zákaze podávania rúk. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí podávanie rúk a fyzický kontakt medzi účastníkmi.
 • Pokiaľ sú na skautskom stretnutí prítomní účastníci do 15 rokov, tak musí byť prítomná dospelá osoba alebo osoba staršia ako 15 rokov, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu priestorov a dotykových plôch celkovo.
 • Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.