Skautská prezenčná činnosť obnovená od 12. mája. Pozrite si aktuálne záväzné pravidlá

3237

Slovenský skauting ku dňu 12.5. 2021 obnovuje svoju prezenčnú činnosť. Pre potreby implementácie všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzaniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia našich členov vydalo Náčelníctvo Slovenského skautingu nasledujúce usmernenia a pravidlá k obnovenej činnosti.

Tieto usmernenia sú platné pre organizovanie pravidelných a nepravidelných stretnutí, víkendových a vzdelávacích podujatí pre deti a mládež pod hlavičkou Slovenského skautingu. Pravidlá sú záväzné pre všetkých členov Slovenského skautingu. Pod pravidelnými stretnutiami v tomto prípade rozumieme všetky typy skautských schôdzok, napr.  družinovky a oddielovky, prebiehajúcich počas týždňa. Pod nepravidelnými stretnutiami v tomto prípade rozumieme všetky jednodňové podujatia pre deti mládež prebiehajúce počas víkendu. Organizátorom stretnutia je dospelá osoba zodpovedná za priebeh stretnutia a dodržiavanie hygienicko-protiepidemiologických pravidiel.

Na základe platných opatrení je možné usporadúvať hromadné podujatia do 6 osôb. Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú a sú platné nasledovné opatrenia:

 • Všetky pravidlá platia rovnako tak pre organizátorov stretnutia, ako aj účastníkov. Pod pojmom organizátor podujatia rozumieme fyzickú osobu spĺňajúcu základné požiadavky Slovenského skautingu pre organizáciu podujatí majúcu poverenie na ich organizáciu od príslušnej organizačnej zložky.
 • Na začiatku skautského stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre činnosť a pravidlá nosenia rúšok.
 • V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.
 • Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško, šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. V prípade jednodňového podujatia má každá osoba pri sebe minimálne dve rúška. V prípade viacdňového podujatia má každá osoba na každý deň podujatia minimálne dve rúška. Organizátori majú k dispozícii aj náhradné rúška.
 • Zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre nepravidelné podujatia dlhšie ako tri hodiny za podmienky individuálneho stravovania. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 • Pri víkendovom a vzdelávacom podujatí vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov. Pred pravidelným a nepravidelným stretnutím vykonať dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.
 • Zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti s informáciami, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii a o zákaze podávania rúk. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí podávanie rúk a fyzický kontakt medzi účastníkmi.
 • Pokiaľ sú na skautskom stretnutí prítomní účastníci do 15 rokov, tak musí byť prítomná dospelá osoba alebo osoba staršia ako 15 rokov, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu priestorov a dotykových plôch celkovo.
 • Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  2. partnerov
  3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
  6. osoby školiace voči osobám školeným,
  7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Pravidelná činnosť s deťmi a mládežou

Čiastočne obnovená. Pod hlavičkou Slovenského skautingu sa môžu organizovať stretnutia kolektívov detí a mládeže do počtu 6 osôb na stretnutí vrátane zodpovednej osoby, tj. skautských družín, oddielov, posádok, atď. Prosíme, aby ste dodržiavali vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, opatrenia Úradu Verejného Zdravotníctva, uznesenia vedenia Slovenského skautingu.

Vyjadrenie ÚVZ: 

„Počas podujatí je potrebné dôsledné dodržiavať všeobecné hygienické preventívne opatrenia, platné pre čas trvania epidémie COVID-19 (bezpečné rozostupy medzi osobami minimálne 2 metre, dezinfekcia rúk, povinnosť nosenia rúšok v interiéri, resp. v exteriéri vždy v zmysle aktuálne platných vyhlášok).“

Nepravidelná činnosť s deťmi a mládežou a celovíkendové a vzdelávacie podujatia

Prosíme, aby ste dodržiavali vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, opatrenia Úradu Verejného Zdravotníctva, uznesenia vedenia Slovenského skautingu.

Vyjadrenie ÚVZ: 

„V prípade, že sa aktivitách bude zúčastňovať viac ako 6 osôb a podujatie bude trvať maximálne 2 dni, pôjde o hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom Úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebne uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať‘ podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín. Počas podujatí je potrebné dôsledne dodržiavať všeobecné hygienické preventívne opatrenia, platné pre čas trvania epidémie COVID-19 (bezpečné rozostupy medzi osobami minimálne 2 metre, dezinfekcia rúk, povinnosť nosenia rúšok v interiéri, resp. v exteriéri vždy v zmysle aktuálne platných vyhlášok).“

Ubytovanie a strava (vyhláška č.202 § 8 a 9):

 • maximálna kapacita izieb je stanovená na 2 dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti,
 • podávanie stravy je povolené len v exteriéri na terase a stoly musia byť 2 metre od seba,
 • zakazuje sa využívanie spoločných priestorov (napr. seminárna miestnosť) – aj kvôli tomu je potrebné povolenie od regionálneho úradu zdravotníctva,
 • v interiéroch v spoločných priestoroch mimo izieb, kde sú účastníci ubtovaní je povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2.

Výnimku z tých max. 12-hodinových testov majú podľa vyhlášky č. 203 § 7:

 • a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer a Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (AstraZeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a má o tom lekárske potvrdenie,
 • e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Stretnutia dospelých členov a dobrovoľnícke aktivity

Odporúčame všetkým činovníkom a dospelým členom, aby stretnutia za účelom organizácie skautskej činnosti nižších organizačných zložiek, plánovacie stretnutia vzdelávacích tímov, brigády za účelom materiálno-technického zabezpečenia priestorov a prípravy podujatí realizovali v maximálnom počte 6 osôb.

Skautská služba a dobrovoľnícke aktivity verejnoprospešnej povahy

Môžu sa realizovať podľa usmernení nariadení vlády, opatrení Úradu verejného zdravotníctva, usmernení regionálneho hygienika ÚVZ v danej pôsobnosti. Pre vykonávanie týchto aktivít je nutné, aby v daný deň vykonávania aktivity bolo možné vykonávať aktivity verejnoprospešnej povahy. Vykonávať tieto aktivity môžu iba  dospelé osoby.

Vyjadrenie ÚVZ k táborom: 

„Pokiaľ ide o organizáciu pobytových táborov v trvaní viac ako štyri dni, súčasná epidemiologická situácia zatiaľ nedovoľuje určiť presný časový horizont, kedy bude možné tieto podujatia organizovať. V súčasnosti epidemiologické konzílium posudzuje Žiadosť orgánov verejného zdravotníctva o nastavenie podmienok zotavovacích podujatí pre deti a mládež, pre ich konanie v čase trvania epidémie.“

Záverečné usmernenia

Odporúčame všetkým členom Slovenského skautingu, aby aktívne sledovali aktuálne epidemiologické opatrenia na celoštátnej, ale aj na regionálnej úrovni pomocou dostupných aplikácii a webových sídel ako automat.gov.sk alebo korona.gov.sk.

Regionálne pravidlá sa riadia podľa platných predpisov a vyhlásení.

Na stiahnutie