Čo na skauting hovorí slovenská verejnosť? Pozrite si výsledky prieskumu

3743

Opýtali sme sa 1005 Slovákov a teraz hľadáme najčastejšie odpovede… Aj takto by sa dal uviesť nasledovný článok, ktorý sumarizuje výsledky prieskumu verejnej mienky o skautingu, ktorý sme realizovali v spolupráci s agentúrou Focus.

Prieskum prebiehal v polovici januára na vzorke 1005 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov osobným online dopytovaním. V Rade pre komunikáciu sme zostavili dotazník s cieľom získania informácií, ktoré nám v spolupráci s marketingovými odborníkmi následne pomôžu postaviť vhodnú komunikačnú stratégiu, ktorá je jednou z priorít v našom strategickom pláne.

Tak, poďme sa pozrieť na výsledky prieskumu! Zvedaví?

Spontánna a podporená znalosť o skautingu

Znalosť o nejakej značke sa najčastejšie meria dvoma spôsobmi, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Prvý z nich je tzv. spontánna znalosť. Pri zisťovaní spontánnej znalosti respondentovi sa povie, že má uvažovať o značkách v určitom segmente, v našom prípade o organizáciách, ktoré ponúkajú deťom a mladým mimoškolské aktivity. Úlohou opýtaných je bez nápovied vymenovať, aké značky im z danej kategórie napadnú ako prvé, “top of the mind”. Takéto značky sú potom považované za akéhosi primárneho reprezentanta značky v danom segmente. V prípade nášho prieskumu si pod mimoškolskými mládežníckymi organizáciami vybavilo až 40% opýtaných centrá voľného času, 19% opýtaných napadli rôzne umelecké krúžky a 13% športové krúžky a kluby. Na skauting si spomedzi 1005 opýtaných spomenulo 80 ľudí (8%). Keďže na členoch našej organizácie vidíme, ako ich skauting formuje a pomáha nielen im, ale aj komunite, v ktorej žijú, je len škoda, že si na skauting spomenulo len 8% ľudí. Skauting momentálne nie je v pozícii, kedy by zastával spontánne popredné miesto v mysliach rodičov pri výbere mimoškolských aktivít pre ich dieťa, či dospelých pri výbere ich dobrovoľníckych aktivít. Avšak je potrebné podotknúť, že vysoké percento respondentov, až 32%, si nevedelo vôbec vybaviť žiadnu organizáciu, ktorá sa organizovane a mimo školského prostredia venuje rozvoju detí a mládeži. Vidíme, že verejnosť nemá konkrétnejší prehľad o takýchto organizáciách na Slovensku, a že pod mimoškolskými aktivitami si najčastejšie  vedia vybaviť rôzne typy krúžkov podľa ich zamerania.

Jednotlivé percentuálne dáta spontánnej znalosti mimoškolských mládežníckych organizácií vychádzajú z otázky s možnosťou vymenovania viacerých odpovedí a teda organizácií.

Druhým spôsobom merania značky je tzv. podporená znalosť. V tomto prípade sa respondentovi prečítajú názvy značiek a zisťujeme, či už o nich v minulosti niekedy aspoň počul. Spomedzi 13-tich organizácií ponúkajúcich mimoškolské aktivity si Slovenský skauting počínal relatívne dobre a väčšina opýtaných (56%) už o našej organizácii počula. Väčšie percento získali opäť centrá voľného času, o ktorých počulo 80% respondentov. Možno by nám mohlo lichotiť, že spomedzi ostatných organizácií si Slovenský skauting počína relatívne dobre, nakoľko o ňom počula vyše polovica opýtaných, no v prvom rade sa chceme pozrieť na našu organizáciu a na zvyšných 44%, ktorí o skautingu ešte nepočuli.

Z 562 respondentov, ktorí o skautingu už počuli, sa o ňom dozvedeli primárne z televízie, 35% od príbuzných a známych, 19% z internetu a 13% z tlačovín. Približne rovnaké percento opýtaných (10 – 12%) sa o skautingu dozvedelo priamo cez ich známych, ktorí sú skauti, cez sociálne siete, od spolužiakov v škole či kolegov v práci. Vidíme, že televízia je skutočne silné médium so širokým zásahom slovenskej verejnosti, čo by bolo v budúcnosti možné viac využiť pri šírení povedomia o skautingu a činnosti Slovenského skautingu na Slovensku.

“Výskum ukázal, že skauting na Slovensku sa môže opierať o existujúcu pamäťovú stopu, ktorá pravdepodobne súvisí s históriou skautingu. Svedčí o tom relatívne vysoká podporená znalosť, avšak pomerne nízka spontánna znalosť. Skauting na Slovensku má momentálne do istej miery absentujúcu jasnú významovú charakteristiku, atribút alebo asociáciu. Ľudia často hovoria, že nevedia, čo si pod skautingom majú predstaviť. Táto nejasnosť potom vytvára u ľudí bariéry pri potenciálnej podpore organizácie, ale aj absenciu skautingu na spontánnom “zozname” organizácií, do ktorých by rodičia mohli zapísať svoje deti resp. do ktorých by deti mohli sami od seba chcieť vstúpiť – ľudia si jednoducho nemusia na skauting sami od seba spomenúť.

Výsledky výskumu ukazujú, že Slovenský skauting potrebuje dať svojej značke jasný atribút a emóciu a zvýšiť svoju znalosť. Tak sa z neho stane ľuďom mentálne blízka a  atraktívna organizácia.”

Pavol Minár, marketingový špecialista
Inspirations Minar

Keď sa povie skauting…

Keď ste niekomu spomenuli, že ste skaut/ka, iste ste sa stretli s rôznorodými názormi. Teraz sme si na vzorke 1005 ľudí overili, čo sa obvykle spája so slovom skauting. Spontánne si 26% opýtaných v spojitosti so skautingom predstavilo aktivity v prírode a 19% spoznávanie a učenie sa o prírode. 17% spomedzi 1005 opýtaných si so skautingom nevedelo spojiť vôbec nič, resp. nepočulo nič konkrétne, čo si má pod týmto pojmom vybaviť. 12% respondentov si pod skautingom predstavuje výchovu k medziľudským vzťahom a 11% organizáciu, ktorá robí aktivity pre mládež. 9% respondentov si skauting spája s ochranou prírody, 8% s tábormi a stanovaním, 5% s turistikou a 4% s náboženskými hodnotami. Možno by ste predpokladali, že pod skautingom si väčšina predstaví lovcov bobríkov, pionierov, tradičnú či historickú organizáciu. Tieto pojmy si však so skautingom spojilo spolu len asi 90 respondentov, čiže by sme mohli upustiť od týchto všeobecných stereotypov, nakoľko nie sú v skutočnosti v spoločnosti v takej miere, ako si my v našich radoch možno myslíme. Prekvapivá je aj skutočnosť že iba okolo 30 opýtaných si so skautingom spája dobrovoľníctvo.

Čo vie skauting naučiť

Cieľom jednej z našej otázky bolo zistiť, čo si ľudia myslia, že sa deti a mladí môžu v skautingu naučiť. Takmer 366 opýtaných si myslí, že skauting môže naučiť samostatnosti a rôznorodým zručnostiam (37%), 325 respondentov (32%) si myslí, že mladí ľudia sa v skautingu môžu priučiť najmä vzťahu k prírode a k jej ochrane. O tom, že skauting môže naučiť budovať charakterové a morálne vlastnosti je presvedčených 16% opýtaných. 10% si tiež myslí, že sa v skautingu deti učia najmä spolupatričnosti a spolupráci. Vyše 180 opýtaných (18%) však nevie vôbec povedať, čo skauting môže naučiť. Medzi ďalšie veci, ktoré sa deti a mládež môžu naučiť respondenti zaradili dodržiavanie pravidiel, disciplínu, sociálne cítenie, aktívny pohyb, osobnostný rast, hodnoty (spolu 24%).

Kto/čo? skauting

V rámci prieskumu sme tiež zistili, že väčšine opýtaných (94%) nenapadú žiadne známe slovenské či zahraničné osobnosti, ktoré boli v minulosti skautmi/skautkami. Zo zaujímavosti spomenieme, že šiesti respondenti si spomenuli na Baden-Powella, no medzi osobnosťami, ktoré si ľudia spájajú so skautingom, padli aj nám známe skautské mená ako J. Mitrík, súčasný Náčelník (5 respondenti), J. Lizák, riaditeľ ústredia (4 respondenti) či A. Brodanský (1 respondent), skautský brat a záchranár z Kežmarku.

Čo sa vie o skautingu?

V rámci jednej z našich otázok sme respondentom ponúkli 13 výrokov o skautingu. Chceli sme zistiť, nakoľko s nimi opýtaní súhlasia/nesúhlasia. Prinášame vám najzaujímavejšie výsledky. V prevažnej miere mali opýtaní základné vedomosti o skautingu a súhlasili s výrokmi ako napríklad: “skauting vychováva a buduje charakter ľudí, skautský program je pestrý a všestranne rozvíjajúci, skauting je rozšírený po celom svete” a že sme organizácia, ktorá je prístupná všetkým bez rozdielu pohlavia, veku či národnosti. Väčšina opýtaných tiež správne identifikovala niekoľko výrokov ako nesprávne, čiže skauting si nespájajú s politickými stranami a témami alebo konkrétnym náboženstvom. 

Najviac opýtaných (29%) nevedelo o tom, či sú skautskí vedúci platení za prácu s mládežou a až 50% sa priklonilo k tomu, že áno. Štvrtina respondentov (25%) sa tiež nevedela vyjadriť, či skauting vznikol z pionierskeho hnutia. 41% súhlasilo s výrokom, že skauting vznikol z pionierskeho hnutia a 34% nesúhlasilo. Pri výroku, že skauting je moderná a inovatívna organizácia zaváhalo 15% opýtaných. 64% s tým súhlasilo a 21% ju za takú nepovažuje.

Prečo nie skauting

Verejnosti sme tiež chceli položiť otázku, či je na skautingu niečo, čo ich odrádza, prípadne či k nemu majú nejaké výhrady. Je skutočne pozitívne, že veľkej väčšine opýtaných (93%) nenapadlo spontánne nič, čo by im na skautingu prekážalo. Len zopár desiatok opýtaných odrádzajú domnienky, že skauting má ideologické či náboženské prvky, že má príliš prísne pravidlá podobné vojenskej disciplíne, že je príliš nebezpečný, nemoderný, alebo že ide o americké hnutie, a že v ňom dochádza k zneužívaniu detí na biznis.

Sme radi, že až 93% opýtaných nemá výhrady voči skautingu ako takému, no ďalšou otázkou sme ešte chceli ísť ešte viac do hĺbky a zistiť, či si myslia, že existujú nejaké bariéry, ktoré by mohli brániť mladým ľuďom pridať sa ku skautingu, resp. rodičom prihlásiť ich dieťa na skauting. Z deviatich ponúknutých odpovedí až 43% označilo, že za najväčšiu prekážku považuje nedostatok informácií o skautingu a možnostiach zapojeniach sa. 35% uprednostňuje iné voľnočasové aktivity a pre 30% je náročné sa zapojiť do skautingu, nakoľko v okolí ich bydliska sa nenachádza žiadna lokálna skautská skupina. Za jednu z bariér považujú respondenti taktiež nedostatok voľného času detí a mládeže (15%). 77 respondentov (8%) nevidí žiadne prekážky. 6% opýtaných nesúhlasí s hodnotami a náplňou skautingu, čo im prirodzene bráni v zapojení sa do skautskej činnosti. Spolu len 5% opýtaných má buď zlé odporúčania od známych (3%) alebo sa osobne stretlo s negatívnymi príkladmi skautov v našich radoch (2%).

Podporiť či nepodporiť?

Na to, aby sme zistili, aké sú nálady v spoločnosti vo veci podpory našej organizácie, sme respondentom položili otázku, či by boli ochotní podporiť aktivitu skautingu a ponúkli sme im 4 možnosti, z ktorých mohli označiť viaceré. Takmer polovica všetkých opýtaných by bola ochotná skauting podporiť, a to konkrétne 18% svojimi znalosťami a časom, 18% materiálnym darom a 14% finančným darom. Väčšina opýtaných (55%) by však nemalo záujem skauting momentálne podporiť a to najmä preto, že o skautingu nemajú bližšie informácie (23%), nachádzajú sa v zlej osobnej ekonomickej situácii (20%) alebo majú nedostatok záujmu resp. nepoznajú zmysel podpory skautingu (17%). Respondenti ďalej uviedli, že si nevedia predstaviť, čo a ako ponúknuť skautingu (7%), iní už podporujú iné aktivity či nemajú čas (8%). Ako vidíme z výsledkov, ak by sme podporili informovanosť o skautingu, minimálne 23% by sa nás mohlo rozhodnúť podporiť.

Vnímanie a odporúčania

Vo všeobecnosti skauting vníma 57% respondentov pozitívne, 39% neutrálne a len 4% negatívne. Vysoké percento pozitívneho vnímania nás veľmi teší. No fakt, že takmer 40% nemá jasno v tom, ako sa voči skautingu vôbec postaviť, je niečo, čo našou komunikačnou stratégiou chceme zmeniť a prikloniť tak misku váh k jeho pozitívnemu vnímaniu a podpore.

Jednou z posledných otázok prieskumu bolo, či by opýtaní skauting odporučili deťom a mládeži v ich okolí. 68% opýtaných by skauting odporúčali niekomu, kto hľadá mimoškolskú aktivitu na rozvoj svojich detí či vnúčat, 19% by nevedelo, či skauting niekomu odporučiť a 13% by skauting neodporúčalo ako formu mimoškolskej aktivity.