Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu k starostlivosti o dospelých

2113

Starostlivosť a podpora o dospelých je téma, ktorá sa dotýka každého člena Slovenského skautingu vo veku 25 a viac rokov. Aj keď je skauting výchovné hnutie zamerané na deti a mládež, dôležité miesto v ňom zastávajú aj dospelí. Sú oporou Slovenského skautingu po mnohých stránkach.

Dospelí sa v rámci Slovenského skautingu (ďalej SLSK) združujú v rôznych typoch organizačných jednotiek: oddiely dospelých, oddiely rodinného skautingu, ale často sú aj pre rôzne príčiny členmi oddielu inej vekovej kategórie, pričom nemusia nutne v týchto oddieloch zastávať činovnícku funkciu. Dospelým začlenených v oddieloch dospelých sa venoval Kruh dospelých skautov a skautiek (ďalej KDSaS), dospelí registrovaní v ostatných oddieloch priamo podporovaní z národnej úrovne neboli.

Náčelníctvo SLSK sa vzhľadom na tento stav rozhodlo rozšíriť starostlivosť na všetkých členov SLSK vo vekovej kategórii Dospelí skauti a skautky. Posledný rok preto viedlo rokovania s predstaviteľmi Rady KDSaS. Predmetom týchto rokovaní boli rôzne návrhy na riešenie starostlivosti o dospelých, ktoré mali viesť k bodu, kedy bude starostlivosť o všetkých dospelých skautov a skautky zastrešená pozíciou v Náčelníctve SLSK, čím sa zabezpečí kvalitná a komplexná podpora v spolupráci s ostatnými radami a s Ústredím SLSK, zlepší sa informovanosť o činnosti a aktivitách a záujmy dospelých skautov a skautiek budú zároveň reprezentované aj priamo v Náčelníctve SLSK.

Počas rokovaní Náčelníctva SLSK s KDSaS sa objavili nezhody v odpovedi na otázku, o ktorú časť dospelých a ako má byť zabezpečená starostlivosť, keďže cieľovou skupinou KDSaS sú len už vyššie spomenuté oddiely dospelých. Aby sa táto starostlivosť rozšírila na celú vekovú kategóriu a zároveň nedošlo k situácii, kedy sa rozdeľuje starostlivosť o dospelých medzi viaceré zložky (t. j. KDSaS a zložka spadajúca do kompetencie jednej z rád zastúpených v Náčelníctve), prijalo Náčelníctvo SLSK rozhodnutie o zrušení KDSaS v znení: Náčelníctvo SLSK na základe hlasovania formou per rollam zo dňa 14.2.2020 s konečnou platnosťou ukončuje činnosť KDSaS jednohlasne uznesením 20200224/01.

Riešenie sa môže zdať na prvý pohľad radikálne. Je potrebné vnímať ho v zmysle nadväzujúcich krokov: prenesenie kompetencií a povinností podpory a starostlivosti o dospelých skautov a skautiek na Kruh starostlivosti o dospelých, ktorý bude začlenený pod Radu pre rozvoj a komunikáciu. Súčasťou tohto kroku bude i výber vhodného koordinátora, ktorý spolu s Kruhom začne plniť agendu (možnosti a starostlivosť o aktívnych činovníkov – zisťovanie spokojnosti, patričné ocenenia, možnosti vzdelávania a motivácie; Etický kódex dobrovoľníka – jeho príprava, úprava a propagácia; podpora činnosti oddielov dospelých a rodinného skautingu (akcie, program, metodické smerovanie – v spolupráci s Programovou radou); systém vzájomných dobrovoľníckych dohôd; kampaň na získavanie dospelých a udržanie dospelých v SLSK – v spolupráci s Radou pre rozvoj a komunikáciu).

Zároveň bude potrebné vyriešiť aj spoluprácu s medzinárodnou organizáciou ISGF (Medzinárodné spoločenstvo skautov a skautiek), ktorá zastrešuje dospelých skautov a skautky. Nový stav, ktorý Náčelníctvo SLSK schválilo, je možné prepojiť s členstvom v ISGF. Samozrejme, čakajú nás ešte rokovania a dohodnutie podmienok.

Začiatkom marca, na Malom sneme, tiež prebehne rokovanie s delegátmi o podobe Kruhu starostlivosti o dospelých. Finálna podoba Kruhu bude uzavretá po Malom sneme 2020.

Prostredníctvom týchto krokov zabezpečíme, že budú všetci dospelí skauti a skautky zastrešení pozíciou v Náčelníctve SLSK. Nová forma zastrešenia tak vytvorí kvalitnú podporu v spolupráci s ostatnými radami a Ústredím SLSK. Chceme sa tak zároveň vyhnúť i tomu, aby boli pod pojmom dospelí chápaní len členovia oddielov dospelých, aj keď vnímame ich špecifické potreby. Činnosť i samotnú prítomnosť dospelých v Slovenskom skautingu si vážime, sú dôležitým prvkom v našom hnutí. Bez ich skúseností, vedomostí či rád by skauting nebol skautingom.

Na záver prosíme, aby ste sa v prípade otázok obrátili priamo na nás (nacelnictvo@skauting.sk). Uvedomujeme si citlivosť témy, a preto kladieme dôraz na to, aby boli členovia SLSK informovaní.

Náčelníctvo Slovenského skautingu
19. január 2020