Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu o účasti členov SLSK na pochodoch a iných podujatiach

1280

Milé sestry a bratia, týmto odporúčaním by sme chceli reagovať na podnety a otázky ohľadne účasti nás, skautov, na občianskych iniciatívach, výzvach, pochodoch, či zhromaždeniach.

Skauting je v prvom rade výchovné hnutie. Náš program, naša výchovná metóda, naše vzdelávanie sú zamerané na individuálny rozvoj a podporu každého nášho člena. Hlásime sa k hodnotám, ukotveným predovšetkým v skautskom zákone a sľube, ako aj stanovách a uzneseniach snemu.

Týmito hodnotami sú predovšetkým priateľstvo, pomoc, čestnosť, radosť, rešpektovanie druhých, zodpovednosť. Zároveň vychovávame deti a mladých ľudí, aby sa stali samostatnými a zodpovednými, dokázali sa slobodne rozhodovať, vnímali hodnotu druhých ľudí, rešpektovali ich a aktívne sa zapájali do diania vo svojom okolí, či v spoločnosti.

Sme presvedčení, že tieto hodnoty by mali byť súčasťou našich postojov a skutkov v každodennom živote. Plne podporujeme a vážime si aktívne zapojenie našich členov ako aktívnych jednotlivcov – občanov do rôznych občianskych iniciatív, výziev, pochodov, či zhromaždení, ktorých ciele i forma rešpektujú skautské hodnoty a zásady. Aj vtedy vieme, že naša skautská výchova splnila jeden zo svojich cieľov.

Zároveň, vychádzajúc zo základnej charakteristiky Slovenského skautingu ako otvorenej organizácie, spájajúcej rôznorodosť svojich členov, odporúčame nosenie skautskej košele, či šatky, ktorými každý z nás reprezentuje aj ostatné skautské sestry a bratov, iba v prípade oficiálnych skautských aktivít, ak sú súčasťou takýchto občianskych iniciatív, či podujatí.

Vyzývame nižšie organizačné jednotky Slovenského skautingu, ktoré sa zapajajú do iniciatív a podujatí na regionálnej a národnej úrovni k informovaniu o ich účasti Ústredie a Náčelníctvo Slovenského skautingu.

Sme veľmi radi, že mnohí z nás aktívne využívajú, prípadne sami vytvárajú rôzne príležitosti na pomoc a podporu dobrých vecí. Veríme, že aj toto je niečo, čo nás spája a robí skauting jedinečným a užitočným.

So stiskom ľavice
Náčelníctvo Slovenského skautingu