Report z prípravy strategického plánu 2018 – 2023

1368

XVII. skautský snem uznesením zaviazal Náčelníctvo SLSK k zostaveniu pracovnej skupiny, ktorá vytvorí podkladový materiál pre strategický plán. Ako to vyzerá? Kam sa ako organizácia budeme ďalej hýbať? Aj na tieto otázky má odpovedať pripravovaný dokument s pracovným názvom Stratégia 2018 – 2023.

Ako už perex napovedá, strategický plán je pripravovaný na dlhšie obdobie, ako tomu bolo naposledy. Obdobie šiestich rokov tak dáva väčší priestor nie len na realizáciu a dosiahnutie vízie, ale i priebežné hodnotenie a kontrolovanie napĺňania strategického plánu. Súčasťou strategického plánu bude i akčný plán na obdobie troch rokov (t. j. do roku 2020), teda bude rámcovať mandátové obdobie súčasného Náčelníctva SLSK. Radi by sme tento priestor využili na krátky report o aktuálnom postupe a stave príprav strategického plánu.

Na januárovom zasadnutí Náčelníctvo schválilo zloženie tzv. “užšieho” koordinačného tímu v zložení dobrovoľníkov a pracovníkov Ústredia SLSK tak, aby pokryli čo najviac okruhov, ktoré už tradične vyčleňujeme v rámci organizácie.

Zloženie koordinačného tímu

  1. Marián Lezo (Mafián) za Zahraničnú radu
  2. Jana Jánošíková (Jane) za oblasti, Radu pre vzdelávanie a Ústredie
  3. Katarína Mitríková (7apolka) za Radu pre rozvoj a komunikáciu
  4. Jana Hrvolová (Tarhoňa) za Radu pre rozvoj a komunikáciu a Ústredie
  5. Lucia Demková (Tefi) za Radu pre vzdelávanie
  6. Ján Mitrík (Gekon) za Programovú radu

Zároveň bolo oslovených ďalších cca. 30 dobrovoľníkov, vďaka ktorým tak budú v rámci príprav strategického plánu pokryté ďalšie okruhy (oblasti, zbory a oddiely, Náčelníctvo, Ústredie, ďalšie rady a kruhy).

Prvé plánovacie stretnutie koordinačného tímu sa konalo 12. – 13. januára 2018.

Cieľom stretnutia bolo vytvorenie vstupných dát pre strategický plán

  • SWOT analýza súčasnej situácie v organizácii a pôsobenia organizácie navonok
  • zozbieranie a spracovanie relevantných a dostupných údajov pre vytvorenie vízie Slovenského skautingu (počet členov, projekty, počet organizačných jednotiek, podujatí, výsledky z GSAT…)
  • príprava štruktúry strategického plánu
  • nastavenie ďalších krokov (príprava hlavnej vízie, pracovné skupiny na Malom sneme…)

Strategický plán sa dotýka celej organizácie, od náčelníka až po nové vĺča v družine. Uvedomujeme si, že na to, aby sme naplnili poslanie skautingu, je potrebné viac ako len zvolené náčelníctvo či aktívna rada. Ozajstná hybná sila je v oblastiach, zboroch, oddieloch, družinách… Preto je pre strategický plán dôležité, aby o ňom a o jeho príprave bol informovaný ako člen rady, tak i oddielový vodca. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli pre tento report. Jedna vec je pripraviť strategický plán, vec druhá je ho aj po júni 2018 začať napĺňať. A to zvládneme, len keď budeme, klišéovito povedané, ťahať spolu za jeden koniec.

Za koordinačný tím strategického plánu
Lucia Demková – Tefi