Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

821
Foto: Vladislav Kakody

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a osobné napredovanie. Pred pár rokmi k nim pribudol ôsmy bod.

V roku 2017 na svetovej konferencii skautov bol do skautskej výchovnej metódy pridaný ôsmy bod – zapojenie komunity. Pre mnohých ešte stále abstraktný a neuchopiteľný pojem. Tento článok nám priblíži, čo si pod týmto bodom skautskej metódy predstaviť a ako ho zapojiť do skautského života.

Čo znamená zapojenie do komunity?

Nikto z nás nie je iba skaut. Každý z nás je súčasťou ďalšej komunity – školy, organizácie, športového klubu, umeleckého kruhu, susedstiev, miest, náboženských alebo iných spoločenstiev a pod. Je preto prirodzené, že aj v role skautov by sme mali vychádzať z našich skautských bublín a zapájať sa do života ostatných komunít, ktorých sme členmi alebo nás obklopujú. Zapojenie do komunity nie je iba o spoznávaní komunít (skautských aj neskautských), ale sústreďuje sa najmä na aktívne občianstvo. Kladie dôraz na väčšiu súdržnosť a povzbudzuje každého skauta k spoločnému cieľu, ktorým je zmena spoločnosti a sveta k lepšiemu. Tento cieľ nemôžeme dosiahnuť sami bez spolupráce s okolitým svetom.

Foto: Pavol Ondrej

Novinka či dávno fungujúca prax?

Už náš zakladateľ Baden Powell vnímal ako cieľ skautingu to, aby naše aktivity viedli k výchove dobrých občanov, ktorí budú aktívnou a prospešnou súčasťou spoločnosti. Skauti sa odjakživa aktívne zapájali do života komunít navôkol, ale aj do ovplyvňovania života na celom svete. Preto bol oficiálne zaradený medzi body našej výchovnej metódy. Je dôležité, aby sme nezabúdali na tento cieľ a systematicky k nemu smerovali. Zároveň reagujeme na výzvy 21. storočia, potrebu pozerať sa na svet komplexne a spolupracovať pri riešení globálnych výziev.

Úrovne zapojenia komunity

Zapojenie komunít vieme realizovať na niekoľkých úrovniach:

  1. Zapojenie do lokálnej komunity – susedstvo, obec, organizácie a iniciatívy pôsobiace v našom okolí.
  2. Zapojenie do národnej komunity – angažovanie v spoločenských témach, ktoré ovplyvňujú našu krajinu ako celok napr. vojna na Ukrajine.
  3. Zapojenie do globálnej komunity – starostlivosť o celú planétu a aktivity, pri ktorých myslíme na presah danej problematiky do celého sveta.

O čo nám pri zapojení komunity ide

Dôvodov, prečo chceme zapájať komunity (a zapájať sa do komunít), je niekoľko:

 • Čo nás spája

Jedným z našich cieľov môže byť samotná tvorba komunity, ktorá pomáha vytvárať pre ľudí miesto, kam patria a kde sa cítia dobre. Týmto spôsobom vieme napr. bojovať s pocitmi osamelosti či zvyšovať vzájomné medzikultúrne, medzigeneračné alebo medziľudské porozumenie a predchádzať tak konfliktom. Kontakt našich členov s odlišnými kontextami a názormi ich vie učiť porozumeniu a empatii. Najjednoduchším krokom pri budovaní komunity s presahom za skauting môže byť aktívne zapájanie rodín a priateľov skautov do našich aktivít či realizácia samostatných aktivít pre tieto skupiny. Môžeme si tiež vyhliadnuť organizáciu, s ktorou nadviažeme dlhodobú spoluprácu.

 • Osobný rozvoj

Zapájanie komunity je skvelým spôsobom, ako učiť našich členov mnohým prospešným zručnostiam v reálnom kontexte mimo umelo vytvorených scenárov a hier. Napr. brať do úvahy odlišné potreby a názory, alebo ako reagovať na nečakané životné situácie. Dôležitou súčasťou tohto rozvoja zručností a postojov je reflexia zažitej skúsenosti. Aj keď sa s našimi členmi pri komunitných aktivitách stretneme s neúspechom, môže ich to veľa naučiť. Ak sa ním nenechajú odradiť, posilní sa naša aj ich húževnatosť a odolnosť.

 • Spoločne dokážeme meniť svet

Naše aktivity môžu byť smerované na prírodu, ľudí v núdzi, rozvoj kultúry, tradícií a vzťahov, výchovu k demokracii a pod. Dôležité je, aby naša pomoc bola naozaj prospešná. Možno sme sa sami v skautingu stretli s ochotnými rodičmi, ktorí nám chceli darovať veci, ktoré sme nevedeli využiť. Určite sme si snahu pomôcť cenili, no v skutočnosti pre nás nebola nijako prospešná. Dajme si pozor, aby sme rovnakú medvediu službu nerobili v snahe pomôcť aj my sami a dôkladne si zistime potreby ľudí, organizácií či komunít, v ktorých chceme pomáhať. Ak chceme dosiahnuť naozajstné zmeny, nezaobíde sa to bez vzájomnej komunikácie, aktívneho počúvania, spolupráce a partnerského vzťahu oboch strán. Pri nazeraní na svet a veci, ktoré by sme radi zmenili, nezostávajme iba na povrchu. Odhaľujme skutočné príčiny problémov, hľadajme prepojenia a učme seba aj našich členov porozumieť potrebám ľudí a sveta naokolo. Jednoducho sa snažme riadiť výrokom: „Pokúste sa zanechať svet o niečo lepším, než aký sme ho našli.“.

Zapojenie komunity funguje najlepšie vtedy, ak prepájame všetky tri tieto ciele a na zapojenie komunity sa pozeráme komplexne.

Foto: Archív SLSK

Nezabúdajme na silu každodennosti

Pri všetkých týchto cieľoch aj plánovaní našich „komunitných“ aktivít by sme nemali zabúdať na dôležitosť každodennosti. Odbiť si túto „povinnosť“ jednou akciou, napr. každoročným roznosom Betlehemského svetla v našom meste, by bola škoda, akokoľvek prínosná táto akcia je. Otvárať témy, ktoré sa spájajú so zapojením komunity, vieme aj počas družinovej činnosti. Ako na to?

 • Zamerajme sa pri družinovom živote na zručnosti, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vedeli fungovať v komunite – aktívne počúvanie, rešpektovanie rôznych názorov, nastavovanie hraníc a dodržiavanie pravidiel, empatia a ohľaduplnosť.
 • Aj malý dobrý skutok každý deň, nás posúva bližšie k nášmu cieľu zlepšiť svet. Povzbudzujme našich členov k vytrvalej každodennej dobrosrdečnosti, ako nás k tomu nabáda aj naše denné heslo a budujme tak u nich pozitívne vzorce správania.
 • Podporujme u našich členov autentickú všímavosť. Napr. snažme sa zbierať odpadky aj počas výletu do prírody a nie len počas organizovaného čistenia prírody. Majme oči a srdcia otvorené aj pri našich bežných aktivitách, nie len keď organizujeme „špeciálne“ akcie. Buďme v tomto našim členom príkladom.
Foto: Archív SLSK

Tipy na činnosti na družinovky/akcie: pozvať susedov na skautskú akciu, vysádzať kvety vo verejnom priestranstve, pripraviť krabičky lásky pre seniorov, zorganizovať zbierky trvanlivých potravín pre ľudí bez domova, vyčistiť miestnu studničku, zorganizovať swap oblečenia pre obec, vytvoriť komunitnú záhradu na neďalekom sídlisku a pod.

Tipy na aktivity na družinovky – https://globalne.skauting.sk/category/aktivity/komunita/

Chceš sa do témy zahĺbiť ešte viac?

V tomto článku si môžeš pozrieť akcie, ktoré ti pomôžu v tvojich snahách o silnejšie zapojenie komunity.

Autorka: Monika „Sestra“ Lezová – Skauti myslia globálne