Slovenský skauting pod novým vedením

755
Foto: Nové Náčelníctvo Slovenského skautingu, zľava Vladislav Kakody, Martin Macharik, Lucia Jakubíková, Marián Lezo, Matej Móder, Barbora Müllerová a Samuel Gibala /autor: Marián Suvák/.

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej skautskej komunity. V tomto článku vám prinášame prehľad o úlohách a zameraní, ktorým sa novozvolení členovia správnej rady – Náčelníctva budú venovať. Od reprezentácie organizácie cez prípravu stratégie až po starostlivosť o vzdelávanie a dospelých – táto nová kapitola prinesie mnoho inovácií a vízií Slovenskému skautingu. Tu je prehľad funkcií a členov:

Náčelník: Marián „Mafián“ Lezo

Mafián bude reprezentovať organizáciu, podpisovať oficiálne dokumenty a koordinovať činnosť N-SLSK. Okrem toho bude pripravovať plán činnosti, zvolávať a riadiť stretnutia N-SLSK. Tiež sa bude starať o členov N-SLSK, zabezpečovať zaúčanie nových členov a hodnotiť ich činnosť. 

Stratégia: Matej „Gentleman“ Móder

Gentleman bude zastrešovať prípravu vízie a stratégie organizácie, podporovať zapojenie všetkých úrovní a mladých do tvorby strategického plánu. Pravidelne bude monitorovať a vyhodnocovať napĺňanie strategických cieľov a dbať na zladenie národných projektov a stratégií s celkovou stratégiou. Aktívne bude identifikovať a implementovať možnosti na zlepšenie fungovania výstupov projektov a aktivít na národnej úrovni.

Hierarchia, Procesy a Dokumenty: Barbora „Barča“ Müllerová

Barča bude zabezpečovať nastavenie procesov rád, komisií a pracovných skupín, s cieľom zlepšiť pracovné prostredie. Zároveň bude organizovať zapojenie mladých do rozhodovacích procesov a sledovať aktuálnosť dokumentov na národnej úrovni. Bude mať na starosti tému disciplinárnych konaní a komunikáciu so Zmierovacou radou. Taktiež bude každoročne aktualizovať politiku konfliktu záujmov a monitorovať dodržiavanie etických noriem a hodnôt v interných dokumentoch.

Foto: Nové vedenie našej organizácie spoločne pri Skautskej hymne /autor: Marián Suvák/.

Výchova a Vzdelávanie: Vladislav „Láďo“ Kakody

Láďo bude pripravovať stratégiu rozvoja výchovného programu a vzdelávania. Bude monitorovať kvalitu vzdelávania a výchovného programu SLSK a iniciovať prípadné zmeny. Bude sledovať rozvoj duchovna v SLSK, navrhovať potrebné úpravy a spolupracovať s Duchovnou radou. Rovnako bude monitorovať rozvoj vodného skautingu SLSK, komunikovať s HKVS a navrhovať prípadné zmeny.

Komunikácia a Partnerstvá: Samuel „Pali“ Gibala

Pali bude zastrešovať prípravu marketingovej a internej komunikačnej stratégie, monitorovať ich napĺňanie a iniciovať prípadné zmeny cieľov. Bude organizovať stretnutia Ústredia, Náčelníctva a oblastí a spolupracovať na budovaní vzťahov s RMS, ministerstvami a neziskovými organizáciami. S podporou Zahraničnej rady bude nastavovať stratégiu partnerstiev s inými skautskými organizáciami a udržiavať vzťahy s WOSM a WAGGGS komisármi. 

Financie a Fundraising: Martin „Kolohnát“ Macharik

Kolohnát bude zastrešovať prípravu stratégie diverzifikácie zdrojov, monitorovať jej napĺňanie a iniciovať prípadné zmeny cieľov stratégie. S členmi Hospodárskej rady bude nastavovať proces tvorby rozpočtu SLSK. Jeho úlohou je tiež sledovať stav nehnuteľného majetku a prispievať k stratégii jeho získavania a starostlivosti.

Dospelí a Rast: Lucia „Luky“ Jakubíková

Luky bude pripravovať stratégiu rozvoja skautského hnutia a monitorovať podporu jednotiek. Bude sa venovať politike diverzity a inklúzie a pravidelne identifikovať riziká pre národnú úroveň. Zastreší tému starostlivosti o dospelých a dobrovoľníkov, aj tému nasledovníctva a jeho podporu. Aktívne bude monitorovať a podporovať implementáciu programu Safe from Harm v organizácii.

Slovenský Skauting vstupuje do novej éry po transformácii národnej úrovne s novým vedením, ktoré sa zaväzuje k účinnému vedeniu a rozvoju našej organizácie. Ďakujeme vám za podporu a tešíme sa na nové kapitoly v našom skautskom smerovaní.