Výstupy z dotazníka o Stratégii 2030

462

V apríli tohto roka robil tím, ktorý pripravuje Stratégiu 2030, analýzu súčasného stavu skautingu, ktorej súčasťou bol aj dotazník, ktorý mali možnosť vyplniť skauti a verejnosť, a tak nám poskytnúť svoj pohľad na organizáciu a jej fungovanie. V dotazníku sme sa pýtali 5 otázok. Tri otázky boli rovnaké bez ohľadu na to, či bol respondent skaut alebo nie a dve otázky boli špecifické pre skautov a neskautov. Z dotazníka sme získali 219 odpovedí a tento prieskum sme robili aj na sociálnych sieťach a taktiež medzi dôležitými činovníkmi počas Malého snemu 2023. 

V tomto článku by sme vám chceli priblížiť výsledky tohto prieskumu, na základe ktorých sme pripravovali aj Víziu skautingu do roku 2030 a taktiež vyčlenili priority, na ktoré by sa mal Slovenský skauting zamerať v najbližších rokoch. 

Prehľad respondentov:

Čo sa týka geografického rozloženia, najviac respondentov pochádza z Bratislavského kraja, konkrétne 56. Druhý najviac zastúpený kraj v počte 43 respondentov je Prešovský kraj. Trenčiansky kraj bol zastúpený v počte 26 respondentov, Trnavský 20 respondentov, Žilinský 25 respondentov, Košický 18 respondentov, Nitriansky 17 respondentov a najmenej respondentov sa zapojilo z Banskobystrického kraja v počte 14 respondentov. 

Najviac respondentov sa zapojilo vo vekovom rozhraní 15 – 18 rokov v počte 46 respondentov a 43 respondentov bolo vo vekovom rozhraní 19 – 24 rokov. To znamená, že najviac respondentov bolo z rangerského a roverského veku. Vo vekovom rozhraní 25 – 30 rokov dotazník vyplnilo 34 respondentov a od 31 – 39 rokov bolo respondentov 35. 

Dotazník vyplnilo 160 skautov a 59 respondentov nie sú členmi Slovenského skautingu, avšak z toho 30 respondentov sú bývalí skauti a 13 respondenti sú rodičia skautov. 

V najbližších riadkoch vám predstavíme odpovede na prvé tri otázky, ktoré mali respondenti spoločné. 

1.otázka: Uveď max. 3 veci, ktoré by sme mali vykonávať viac, lepšie alebo novým spôsobom, aby sme boli úspešná organizácia v roku 2030?

Keďže v otázke mohol respondent uviesť až 3 odpovede, celkovo sme získali 349 odpovedí, najčastejšie opakujúca sa odpoveď bola smerovaná k propagácii a informovania verejnosti o činnosti skautingu, táto odpoveď bola spomenutá 57-krát. Ďalšími najviac spomínanými odpoveďami je dopyt po skautských akciách a taktiež zameranie sa na výchovu mladých, každá z týchto odpovedí odznela 40-krát. Okolo 30 odpovedí sa venovalo potrebe venovať sa procesom v organizácii a podpore dobrovoľníkov. Ďalšie odpovede si môžete pozrieť v grafe zobrazenom nižšie. 

Grafické znázornenie prvej otázky v prieskume.

2.otázka: Aké sú podľa teba 3 ohrozenia, ktoré by mohli zásadne ovplyvniť skauting na Slovensku v najbližších rokoch?

Na otázku k ohrozeniam, ktoré sa môžu v našej organizácii vyskytnúť, sme dostali 385 odpovedí. Kapacity – teda nedostatok dobrovoľníkov, spôsobené vyhorením, nedostatkom motivácie, odchodom zo skautingu – toto bola najčastejšie opakujúca sa odpoveď, ktorú spomenulo až 56 respondentov. Ďalšie ohrozenie, ktoré bolo identifikované, je rozdelenie a polarizácia vnútri skautingu aj mimo neho. Táto odpoveď sa opakovala 45-krát. Ďalšími ohrozeniami sú napríklad: Nedostatok financií na činnosť, digitalizácia v spoločnosti a naše reflektovanie, vysoká konkurencia medzi organizáciami a následný nezáujem o skauting. Ďalšie často opakujúce sa odpovede môžete vidieť v grafe nižšie. 

Grafické znázornenie druhej otázky v prieskume.

3.otázka: Ktoré 3 najdôležitejšie veci (znalosti, zručnosti, postoje) by mal skauting rozvíjať u dievčat a chlapcov v nasledujúcich rokoch?

V odpovediach na tretiu otázku prevládajú 2 smery – jeden poukazuje na potrebu “návratu ku koreňom,“ teda učiť deti zálesáckej skautskej praxi, manuálnej činnosti a tráviť čas v prírode ako protiváhu k dnešnej digitálnej dobe, v ktorej deti trávia veľa času bez pohybu pred obrazovkou. Túto odpoveď uviedlo 52 respondentov. Okrem toho sem patrí potreba jasne komunikovať a rozvíjať skautské hodnoty u mladých ľudí. Pri hodnotách je menej spomínané duchovno, skôr sú hodnoty popisované všeobecne vlastnosťami/cnosťami. Najviac sa opakuje slovo zodpovednosť. Druhý smer poukazuje skôr na schopnosti ako kritické myslenie, komunikáciu s ľuďmi a otvorenosť/toleranciu. Stredne veľa výskytov majú témy ako digitálna gramotnosť, sebaúcta a aktívne občianstvo.

Grafické znázornenie tretej otázky z prieskumu.

Ak vás zaujíma, ako bude vyzerať Stratégia 2030, je možné zanechať v komentári vaše pripomienky a postrehy k vytvorenej Vízii a prioritám vyplnením tohto dotazníka.