Bezpečné prostredie v skautingu

732
Foto: freepic.com

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Tento cieľ napĺňame v praxi cez aktivity na družinovkách, dobrodružných výletoch v prírode, príprave a prežitím tábora či cez samotné spolužitie v komunite rozmanitých ľudí. Aby sme tento cieľ vedeli napĺňať, je našou povinnosťou vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom je dieťa a mladý človek chránený pred všetkými formami násilia. 

Čo je to násilie

Pod pojmom násilia sa chápu všetky formy telesného alebo duševného násilia, ublíženia, zneužitia, zanedbania alebo nedbanlivého zaobchádzania, trýznenia alebo vykorisťovania, vrátane sexuálneho zneužívania. Formy násilia páchaného na deťoch sú označované za syndróm CAN (Child Abuse and Neglect) a majú za dôsledok narušenie vývinu dieťaťa uprením mu jeho základných biologických a emočných potrieb ako aj potreby bezpečia a istoty.

Zdroj: Centrum Slniečko, Čo je násilie. Dostupné z: https://bezmodrin.sk

Trochu štatistiky

V roku 2013 sa uskutočnil výskum posudzujúci násilie na deťoch na Slovensku, podľa ktorého skoro 10% detí vo veku 14 – 16 rokov je vystavených zanedbávaniu, 20% psychickému, 23% fyzickému násiliu a 7% sexuálnemu zneužívaniu. S násilím zo strany dospelých sa pritom deti stretávajú či už doma, v škole, na verejnosti, alebo iných miestach. Zo štúdie tiež vyplýva, že sa deti najčastejšie zveria svojej kamarátke/kamarátovi, až na ďalšom mieste je rodina či autority v škole.

Zdroj: Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, aktualizované 2019. Dostupné z: https://detstvobeznasilia.gov.sk/

So šikanovaním, ako jednou z foriem násilia, sa podľa najnovšieho výskumu z roku 2022 na deťoch vo veku 9 – 17 rokov stretáva 24% z nich.

Zdroj: Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku – výskumná správa 2022. Dostupné z: https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Prečo (a ako) túto tému otvárame v skautingu

Je ťažké uveriť, že by niekto mohol úmyselne ubližovať dieťaťu. Mohlo by sa javiť ľahšie pred témou násilia zatvárať oči a tváriť sa, že sa nás to netýka. Sme však organizácia, ktorá sa venuje deťom a mladým ľuďom, preto je našou povinnosťou robiť kroky k osvete, prevencií a riešení násilia na deťoch. 

Prostredie v skautingu má byť bezpečné a podnecovať k všestrannému rozvoju mladých ľudí. Trávime veľké množstvo času v spoločenstve ľudí či už na táboroch, alebo v oddieloch, či družinách. Naše fungovanie je založené na dôvere a vďaka vzťahom v komunite charakterovo rastieme a získavame nové spoločenské a emocionálne zručnosti. Učíme sa navzájom v skupinách, mladší od starších, členovia od vodcov. Vzťah dieťa – dospelý, člen – organizátor, však nie sú rovnocennými vzťahmi a je ľahké ich zneužiť k vlastnému prospechu. Je potrebné preto prinášať osvetu ohľadom rôznych druhoch násilia a ich predchádzaniu. Dospelí členovia majú vedieť, ako sa vhodne chovať vo vzťahu k deťom ako aj k iným dospelým členom. Majú byť kompetentní násilie rozpoznať, predchádzať mu, postupovať v prípade podozrenia či nahlásenia ohrozenia bezpečia dieťaťa a byť schopní vypočuť si dieťa, keď sa mu chce zveriť. Deti majú poznať svoje hranice a vedieť, na koho sa obrátiť v prípade, že je ohrozené ich bezpečie.

Z týchto dôvodov prinášame témy ochrany detí pred formami násilia a zneužívania aj do skautingu a vzdelávame radcov, vodcov a dospelých dobrovoľníkov. Základným dokumentom, z ktorého pritom vychádzame, je 22. kapitola Organizačného poriadku o Ochrane detí. V nej nachádzame aj Etický kódex, ktorý sa každý dospelý člen zaväzuje dodržiavať. 

Ďalšie informácie, ako v Slovenskom skautingu vytvárame bezpečné prostredie pre deti a dospelých členov, ako postupovať pri nahlasovaní prípadov narušenia bezpečia dieťaťa ako aj rady, ako správne vypočuť dieťa, keď sa vám chce zveriť, môžete nájsť na tomto odkaze.

Kde hľadať ďalšie informácie

V skautingu pri riešení ochrany detí pred násilím často používame anglický termín “Safe from Harm”, preto sa s ním môžete v budúcnosti viac stretnúť. V najbližšej dobe budeme tému ochrany detí pred násilím a ublížením otvárať často a prinášať články či metodické materiály, ako s témou násilia pracovať tiež v skautskej činnosti. Budeme sa snažiť dávať praktické rady, ako vytvárať pre deti v skautingu čo najbezpečnejšie prostredie. Už teraz však prinášame tipy, odkiaľ čerpať inšpirácie na aktivity, ďalšie vzdelanie, ale aj kam sa priamo obrátiť v prípade, že potrebujete pomoc. 

Kontakty pomoci

Linka detskej istoty 116111

Linka detskej dôvery 0907 401 749

Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566

  • Anonymný online chat pomoci

www.stalosato.sk

www.ipcko.sk

Inšpirácie

Autor: Lívia Orlovská | Projektová manažérka skautských projektov